Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
ЕС трябва да даде правомощия на своите региони и градове, за да защитават основните права и принципите на правовата държава  

Осем седмици преди изборите за Европейски парламент местните и регионалните лидери предупредиха, че нарастващият популизъм е заплаха за принципите на правовата държава и основните права в ЕС. Те заявиха, че ЕС трябва да предостави още правомощия на регионите и градовете, тъй като те се намират в първите редици на борбата с расизма, словото на омразата и дискриминацията, като същевременно насърчават социалното сближаване. Това беше основното послание от днешния дебат с председателя на Съда на Европейския съюз Коен Ленартс, първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, заместник-председателя на Европейската комисия срещу расизма и нетърпимостта към Съвета на Европа Доменика Гидеи Биду и директора на Агенцията на ЕС за основните права Майкъл О’Флеърти.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „Поради близостта им до гражданите градовете и регионите имат решаваща роля за популяризирането и зачитането на европейските ценности. Те са на предна линия, когато става въпрос за защитата на уязвими групи чрез предприемане на действия в области като образованието, свободното сдружаване, свободата на изразяване на мнение и социалните политики. Преди изборите за Европейски парламент нашата асамблея на местните и регионалните власти иска да припомни, че зачитането на основните права не е само принцип, залегнал в нашите договори и харти. Зачитането на основните права е жизнено важно за демокрацията в Европа, като по този начин се гарантират участието, представителството и защитата на всички граждани“.

Коен Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз, каза: „Европейският съюз се основава на зачитането на основните права, демокрацията и правовата държава – ценности, които легитимират европейския проект.

Принципите на правовата държава са лишени от смисъл без демокрация и основни права. Хартата на основните права е водещ документ в йерархията на нормативните актове на ЕС. Всяка национална мярка, която ѝ противоречи трябва да бъде отменена“.

Първият председател на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „Основните права биха останали само на хартия, ако тяхното опазване не беше гарантирано от независими съдилища . Върховенството на закона е от значение не само на национално равнище. Този принцип е от жизненоважно значение на всички равнища на управление, включително на местно и регионално равнище. За съжаление, през последните години навсякъде в Съюза станахме свидетели на опасения, свързани с върховенството на закона. Това стечение на обстоятелствата убеди в още по-голяма степен Комисията, че е важно да се използват всички инструменти, с които разполагаме, за да опазим ценностите на ЕС“.

На 3 април Европейската комисия прие съобщение относно „ По-нататъшно укрепване на принципите на правовата държава в рамките на Съюза “.

Информация за редакторите

Можете да видите пълнен запис на дебата тук.

Текст на Хартата на основните права на Европейския съюз

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu