Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Политиката в областта на конкуренцията не трябва да ограничава подкрепата на местно и регионално равнище  

Въздействието на политиката на ЕС в областта на конкуренцията върху местните и регионалните власти беше темата на становище, прието на декемврийската пленарна сесия на Европейския комитет на регионите (КР). По време на дебат с европейския комисар по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер, членовете на КР настойчиво призоваха правилата да позволяват на местните и регионалните власти да предприемат мерки за справяне със социалните и икономическите предизвикателства без това да се счита за държавна помощ.

Политиката в областта на конкуренцията е инструмент на ЕС за защита на вътрешния пазар и неговите потребители от потенциални злоупотреби от страна на предприятия с господстващо положение, които иначе могат да определят прекалено високи цени или да налагат несправедливи условия, оказвайки отрицателно въздействие върху гражданите и местните и регионалните икономики. Тя също така ограничава намесата на държавата, което създава проблеми за местните и регионалните власти при предоставянето на обществени услуги или при оказването на подкрепа на своите местни предприятия и икономики.

„Местните и регионалните власти са чувствителни към решенията във връзка с конкуренцията, включително данъчните договорености, тъй като те имат съществено въздействие на местно и регионално равнище. Те предоставят услуги от общ икономически интерес (УОИИ), което е важна задача в подкрепа на европейците в ежедневния им живот. Градовете и регионите трябва да бъдат подпомагани в тази задача, включително в контекста на политиката на ЕС в областта на конкуренцията“ , заяви Карл - Хайнц Ламберц , председател на Европейския комитет на регионите при откриването на дебата.

Маргрете Вестегер , европейски комисар по въпросите на конкуренцията, заяви „Съгласни сме с КР, че когато публичните разходи не засягат конкуренцията на европейско равнище, няма нужда Европейската комисия да се намесва. Нашата роля е да гарантираме, че европейският пазар остава отворен и справедлив. И трябва да сме сигурни, че гражданите и предприемачите, които имат оригинални идеи, не са изолирани от пазара заради дружества, които получават държавна помощ. Държавните помощи би трябвало да се предоставят само ако пазарът не може да бъде ефективен по отношение на даден проект. Оценяваме високо днешния обмен с местни и регионални представители, които изброяват области, в които е необходимо да продължим работата си.“

В становището на КР се подчертава положителното въздействие на европейската политика в областта на конкуренцията по отношение на гражданите и на предприятията, изразяващо се в разширяване на избора за гражданите и насърчаване на иновациите, и приветства усилията на Европейската комисия да реши проблемите с блокирането на географски принцип и при електронната търговия, което е от полза за европейските потребители.

При все това Майкъл Мърфи (IE/ЕНП), член на Съвета на графство Типъреъри и докладчик по становището на КР, заяви, че е необходим балансиран подход при прилагането на правилата в областта на конкуренцията, които отчитат различията в географското местоположение, както и социалната и културната ситуация: „Нуждаем се от допълнително опростяване при прилагането на правилата за държавните помощи за услугите от общ икономически интерес, така че местните и регионалните власти, които са доставчици на услуги, да могат да отговорят на местните икономически предизвикателства, особено за периферните региони, където пазарът невинаги може да бъде ефикасен начин за предоставяне на услуги и за подпомагане на уязвимите граждани, борещите се малките дружества и спестителите.“

В становището също така се подчертава, че е необходимо да се осигури лоялна конкуренция и прозрачност на цените по веригата за доставки на храни, с цел да се защитят европейските земеделски производители. Що се отнася до бъдещите предизвикателства, КР препоръчва по-голяма гъвкавост по отношение на правилата за държавната помощ, която позволява на местните и регионалните власти да подпомагат проактивно европейски предприятия в справянето им с икономическата несигурност, породена от излизането на Обединеното кралство от ЕС, без това да бъде счетено за държавна помощ.

Въпросът за социалното жилищно настаняване беше повдигнат и в отделно становище на КР „Към европейска програма за жилищно настаняване“ от Ишам Иман (BE/ПЕС), член на Общинския съвет на Шарлероа, което беше прието на същия ден. Той твърди, че политиката в областта на конкуренцията не бива да ограничава социалното жилищно настаняване за най-бедните или по-малко облагодетелствани социални групи. Местните и регионалните власти следва да имат свобода в планирането, осъществяването и финансирането на социални жилища, за да помагат също така на онези, които живеят в лоши или пренаселени жилища, или които трябва да дават по-голяма част от доходите си, за да си позволят прилично жилище.

Становища, свързани с конкуренцията:

• Становище относно „Към европейска програма за жилищно настаняване“

• Становище относно „Държавна помощ и услуги от общ икономически интерес“ (Съобщение за медиите)

Становище относно „Изменение на Директивата относно командироването на работници“ (Съобщение за медиите)

За контакт:
Carmen Schmidle
Тел. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu