Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европа се нуждае от по-стабилна, модерна и опростена политика на сближаване, за да се бори с нарастващите неравенства  

Местните лидери предупреждават, че съществува опасност да бъдат изгубени налични ресурси, и призовават за ускорено прилагане на Фонда за справедлив преход.

В редица становища, приети на пленарната му сесия, Европейският комитет на регионите (КР) припомни първостепенната роля на политиката на сближаване за намаляване на различията между регионите на ЕС, като същевременно чрез нея се помага на Съюза да постигне справедлив преход, намалява се зависимостта от изкопаеми горива и се увеличава енергийната независимост. Продължаващата война срещу Украйна и енергийната криза задълбочиха още повече необходимостта от силно сближаване в Европа, докато пандемията от COVID-19 показа, че са необходими спешни действия на равнището на ЕС, на национално, регионално и местно равнище, за да се гарантира цифровото сближаване между териториите.

Политиката на сближаване успешно доказа своята гъвкавост и ефективност при демонстрирането на подкрепа при непредвидени кризи, като пандемията от COVID-19 и продължаващата война срещу Украйна. Въпреки това е от съществено значение политиката на сближаване да се запази като основен инвестиционен инструмент на ЕС, насочен към борба с неравенствата в Европа и нарастващото цифрово разделение чрез стабилни и предвидими многогодишни инвестиционни планове. Тази дългосрочна стратегическа роля на политиката на сближаване следва да бъде запазена, за да може тя да допринесе за по-голяма солидарност в ЕС. За тази цел КР подкрепя и пълното прилагане на принципа „да не се вреди на сближаването“, който е в съответствие с концепцията за „сближаването като основна ценност“, защитавана от Комитета, който призовава още Европейската комисия да работи в тясно сътрудничество с него при определянето ѝ. Това бяха посланията на местните и регионалните лидери от октомврийската пленарна сесия на КР, която се проведе по време на 20-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете.

Членовете на КР подчертаха уникалния подход на политиката на сближаване, основан на анализ на териториалните нужди, установени на регионално и местно равнище, при който се следва изцяло основан на участието и демократичен процес, противно на националните планове за възстановяване, подкрепяни от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), които до голяма степен бяха разработени без участието на регионите, както се подчертава в годишния доклад на КР относно състоянието на регионите и градовете в ЕС, публикуван на 11 октомври. Освен това местните и регионалните лидери предупредиха, че при липсата на реален механизъм за координация и свързване на Механизма за възстановяване и устойчивост и политиката на сближаване съществува опасност от припокриване или изтласкване.

Освен това КР призовава институциите на ЕС да гарантират пълно цифрово сближаване в Европа с цел борба с неравенствата между териториите. Комитетът предупреждава, че нарастващото цифрово разделение би могло да увеличи социалните и териториалните неравенства, тъй като то оказва въздействие върху услугите, предоставяни на местно равнище, като достъпа до услуги за електронно здравеопазване и образователни ресурси, или би попречило на достъпа на много граждани до основни услуги, т.е. използването на безкасови плащания или на електронно гласуване. Освен това политиката за засилено цифрово сближаване би била средство за обръщане на тенденцията на демографски спад във вътрешните, селските и планинските райони.

Успехът на справедливия екологичен преход за всички региони в Европа също ще бъде от решаващо значение, за да се избегне увеличаването на неравенствата между общностите. Офанзивната война, започната от Русия през февруари 2022 г., направи справедливия преход по-труден и още по-неотложен, поради което следва да се ускори програмното планиране на средствата в размер на 19,3 милиарда евро от Фонда за справедлив преход (ФСП), за да се мобилизира своевременно финансирането. Местните лидери посочиха, че финансирането по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост беше предоставено в рамките на една година, а Европейската комисия и държавите членки работят по ФСП от почти три години. Ако програмата по ФСП не заработи през 2022 г., съществува опасност да бъдат загубени разпределените за цялата година средства, които представляват 25 % от наличните средства.

Натали Сарабезол (Франция/ПЕС), докладчик по 8-ия доклад за сближаването, заяви: „Днес повече от всякога се нуждаем от политика на сближаване, вероятно за да смекчим последиците от кризите, през които преминаваме, но преди всичко за да намалим неравенствата в рамките на нашия континент. Действително докладът за сближаването показва, че някои региони изостават в развитието. Нека да се опрем на решения на бъдещето, за да възобновим процеса на сближаване в Европа.

Относно цифровото сближаване Гаетано Армао (Италия/ЕНП), докладчик, заяви: „Цифровото сближаване трябва да се разглежда като важно допълнително измерение на традиционното понятие за икономическо, социално и териториално сближаване, дефинирано в Договора за ЕС. Това е особено важно, защото гражданите, разполагащи с възможности за свързаност и цифрови умения, могат да предложат значителна стойност на своите общности. Цифровото разделение не е официално признато като заплаха за сближаването на ЕС. Необходим е обществен дебат за това как да се преодолеят различията в областта на иновациите и цифровите технологии, в който да се постави акцент върху постигането на ясно разбиране на концепцията за „цифрово сближаване“. Тази концепция изисква признаване на съществената роля, която технологиите играят в нашия живот, и интегрирането на целите на сближаването (определени в Договора за ЕС) в цифровите права, принципи и политики на Съюза.

Сари Раутио (Финландия/ЕНП), докладчик по становището относно „Справедлив и устойчив преход в контекста на регионите с интензивно използване на въглища и енергия“, заяви: „С войната справедливият преход стана още по-неотложен. Мисля, че в решаващия преход към общество с ниски въглеродни емисии трябва да се съсредоточим върху различните потребности на гражданите, като създаваме нови работни места и умения. Енергийният сектор, промишлеността, производственият сектор и МСП изпитват затруднения, поради което е важно да се подкрепят амбициите на промишлеността да стане въглеродно неутрална. ФСП може да играе роля за постигането на тази цел. Търсенето на най-ефективните средства ще бъде успешно само ако регионите и градовете действително участват на всички етапи от планирането и изпълнението. И в същото време — трябва да задействаме процесите!

Контекст:

Осмият доклад за сближаването беше публикуван на 9 февруари от Европейската комисия. В него са показани положителните и отрицателните тенденции в регионите, градовете и селските райони на ЕС: по-слабо развитите региони наваксват изоставането си, но много региони в преход са блокирани по отношение на развитието. Освен това нарастващото разделение в областта на иновациите ще затрудни и двата вида региони да наваксат. Преди няколко седмици Европейският парламент прие своята позиция по 8-ия доклад за сближаването.

Механизмът за справедлив преход (МСП) беше създаден в рамките на Европейския зелен пакт, за да помогне на регионите, които са най-силно засегнати от прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Той включва Фонда за справедлив преход (ФСП), който в периода 2021—2027 г. ще инвестира около 19 милиарда евро в тези територии. Тук може да се провери какви средства са заделени по ФСП за държавите членки.

Заедно с водещите европейски сдружения на градовете и регионите КР е сред партньорите, основали #CohesionAlliance, за да се утвърди сближаването като основна ценност на Европейския съюз и ключова цел за всички негови политики и инвестиции. Повече информация можете да намерите тук.

За контакт:

Матео Милета

тел.: +32 (0)470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023