Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите на ЕС определят приоритетите в областта на околната среда, енергетиката и климата за 2019 г.  
Местните и регионалните власти са решени да настояват държавите членки да повишат амбициите си в областта на климата, да определят цели за намаляване на енергийната бедност и да включат градовете и регионите в националните планове в областта на климата и енергетиката, които трябва да бъдат изпълнени до края на годината.

Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите (КР) прие работната си програма за 2019 г. Преходът на Европа към чиста енергия, енергийната бедност, изменението на климата и изпълнението на Парижкото споразумение са на челно място в дневния ред наред с опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Работната програма на комисия ENVE се ръководи от целите за устойчиво развитие (ЦУР) и междусекторния план за действие до 2030 г. за постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще в световен мащаб.

Под ръководството на Микеле Емилиано (IT/ПЕС) , председател на Регионалния съвет на Пулия, членовете обмениха мнения относно стратегията за неутрална по отношение на климата икономика за 2050 г., публикувана от Европейската комисия през ноември 2018 г. „Това е най-амбициозният опит на ЕС да даде нов импулс на политиката в контекст на сериозно напрежение в нашите общества. Обръщането на тенденцията на глобално затопляне не може да се осъществи само на градско, регионално или национално равнище, а изисква стабилно международно сътрудничество. Трябва да обединим общините, регионите, националните парламенти и Европейският съюз, за да определим заедно дейностите, които трябва постепенно да премахнем и тези, които се нуждаят от допълнителни инвестиции. Настоящото становище трябва да отразява реалностите на нашите територии и ролята, която градовете и регионите могат и трябва да имат при изпълнението на стратегията.“ Становището на КР относно стратегията за неутрална по отношение на климата икономика за 2050 г. ще бъде предмет на консултация със заинтересованите страни на 29 януари, вторник, водена от Микеле Емилиано, председател на Регионалния съвет на Пулия и докладчик по становището. Проектостановището ще бъде прието на заседанието на комисия ENVE на 4 април и на пленарната сесия на КР на 26 и 27 юни 2019 г.

Членовете обмениха мнения относно становището „Многостепенно управление и междусекторно сътрудничество за борба с енергийната бедност“ с докладчик Ката Тютьо (HU/ПЕС) . „Време е да определим общи цели за изкореняването на енергийната бедност в Европа“, заяви представителят на 12-ти район на Будапеща. „Трябва неотложно да анализираме смущаващите социални и здравни последици от енергийната бедност и да намерим трайни и устойчиви решения“. Докладчикът подчерта значението на работата, извършена от Конвента на кметовете, особено с оглед на факта, че той изведе борбата с бедността като един от своите приоритети. Около 57 милиона души не са в състояние да отопляват достатъчно домовете си в Европа, а 52 милиона души закъсняват с плащането на фактурите за енергия, припомни г-жа Тютьо. Консултацията със заинтересованите страни във връзка със становището ще се проведе на 7 февруари 2019 г. Окончателното му приемане е насрочено за пленарната сесия на КР на 26 и 27 юни 2019 г.

Членовете обсъдиха резултатите от 24-та конференция на страните по РКООНИК и доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) относно глобалното затопляне с 1,5 градуса .

Кор Ламерс (NL/ЕНП) , кмет на Схидам и председател на комисия ENVE заяви: „В Катовице несъмнено успяхме да повишим видимостта на ролята на органите на местното самоуправление. Ясно доказателство за това е призивът към националните правителства да вземат предвид резултатите от диалозите „Таланоа“ и да включат органите на управление на поднационално равнище при определянето и изпълнението на стратегии в областта на климата. През следващите месеци трябва да бъдем много активни, като разширим политическите си послания и укрепим сътрудничеството с всички заинтересовани страни. Отново изтъкваме наложителната необходимост от повишаване на националните амбиции по отношение на климата и считаме, че само съвместните действия на всички равнища на управление могат да доведат до успешно постигане на целите.“

Андрю Купър (UK/EA) , член на Съвета на Кърклийс в Обединеното кралство и докладчик по становището на КР относно управлението в областта на климата след 2020 г. , заяви: „Трябва да защитим резултатите от 24-ата конференция на страните по РКООНИК и конкретния призив към националните правителства за привличане на местните и регионалните власти за участие при определянето на техните национални планове за действие.“ Членът на Европейския парламент Юте Гутеланд (SE/S&D) изтъкна успешното сътрудничество с КР по време на 24-ата конференция на страните по РКООНИК и подчерта, че са необходими повече такива съвместни усилия за постигането на целите, определени в Парижкото споразумение.

Тази година откриването на Зелената седмица през 2019 г. ще се проведе във Варшава на 13 май. Домакин на проявата ще бъде членът на КР Адам Стружик (PL/ЕНП), маршал на Мазовското воеводство. Зелената седмица ще се проведе от 13 до 17 май и ще се съсредоточи върху прилагането на законодателството в областта на околната среда.

Роби Бивер (LU/ПЕС) , член на Общинския съвет на Бетембург, представи резултатите от участието си през ноември миналата година в 14-ата конференция на страните Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие в Шарм ел-Шейх, Египет. „Нашето присъствие беше много полезно и получи висока оценка“, заяви той. „Изключително добре беше прието не само становището на КР относно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие след 2020 г., което беше разпространено сред участниците за обсъждане, но и нашето предложение за интегриране на приноса на биологичното разнообразие и екосистемните услуги за човешкото здраве в новите цели за десетилетието от Аичи за периода 2020—2030 г.“ Становището на Роби Бивер Приносът на градовете и регионите на ЕС за 14-ата конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие след 2020 г. беше приета от КР на 131-вата му пленарна сесия, проведена в Брюксел от 8 до 10 октомври 2018 г. На 30 януари 2019 г. г-н Бивер ще представи препоръките на становището преда интергрупа „Изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие“ на Европейския парламент .

Комисия ENVE определи докладчици по три нови становища:

Сирпа Хертел (FI/ЕНП) , член на Градския съвет на Еспоо, ще бъде докладчик по незаконодателно становище относно „Към устойчива Европа до 2030 г., последващите действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, включително по отношение на Парижкото споразумение относно изменението на климата“.

Витолд Степиен (PL/ЕНП) , маршал на Лодзкото воеводство от 2010 г. до 2018 г., понастоящем член на Съвета на Лодзкото воеводство, ще бъде докладчик по становището по собствена инициатива на КР относно „Изпълнение на Парижкото споразумение чрез иновативен и устойчив енергиен преход на регионално и местно равнище“.

Заместник-председателят на Областния съвет на Толна Йозеф Рибани (HU/EPP) беше определен за докладчик по становището на КР по собствена инициатива относно „Изпълнението на пакета за чиста енергия: интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата като инструменти за хоризонтален подход към климата, активната и пасивната енергетика“.

Следващото заседание на комисия ENVE ще се проведе 4 април в Брюксел.

На предстоящата пленарна сесия на 6 и 7 февруари 2019 г. членовете на КР ще обсъдят и гласуват становището на Cor Lamers (NL/ЕНП) Към Осма програма за действие за околната среда '.

Обща информация

Снимките от 22-рото заседание на комисия ENVE са достъпни тук . Натиснете тук за достъп до уебстраницата и дневния ред на заседанието .

„Чиста планета за всички – Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“. Пълната стратегия (EN ), публикувана от Европейската комисия на 28.11.2018 г. Съобщение на ЕК за медиите .

Доклад относно Енергийните цени и разходи в Европа , 9 януари 2019 г., Европейска комисия.

Тук можете да прочетете най-важните моменти за КР от 24-ата конференция на страните по РКООНИК и окончателното съобщение за медиите от нея .

За контакт : Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023