Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Ендокринните нарушители: Европейските региони призовават за надеждна информация и стратегия за защита на гражданите и околната среда  

Два месеца след приемането на резолюцията на Европейския парламент относно вредното въздействие на редица химикали, използвани в производството на храни и козметика в ЕС, представителите на местните и регионалните власти призоваха Европейската комисия да осигури по-високо равнище на защита от опасни химикали. Според проучвания ендокринните нарушители или веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, оказват вредно въздействие върху функционирането на хормоните на организма, което води до безплодие, затлъстяване и ракови заболявания. При децата те все по-често са свързват с аутизъм и други заболявания.

Като се има предвид, че местните и регионалните власти в повечето държави — членки на ЕС, отговарят за здравните услуги, те са задължени да се грижат и за благосъстоянието на населението и да заемат позиция по отношение на ендокринните нарушители. Според Европейския комитет на регионите (КР) отговорът на Европейската комисия в тази връзка не разглежда адекватно рисковете за здравето и не предоставя достатъчно солидна рамка за регулиране на тези химикали в законодателството на ЕС. Няма конкретен план за действие или график за постигане на напредък в тази област. Докладчикът по становището „Към всеобхватна рамка на ЕС относно ендокринните нарушители“ Уно Силберг (Естония/EA) подчерта необходимостта от превантивни действия.

„Ендокринните нарушители оказват разрушително дългосрочно въздействие не само върху човешкото здраве, но и върху флората и фауната. Въпреки че присъствието им е широко разпространено, обществото в много малка степен е запознато с опасностите, които те носят. Нуждаем се от мерки за повишаване на обществената осведоменост на всички равнища, за да изведем здравето на гражданите като първостепенен приоритет, отчитайки също интересите на потребителите и промишленоста“, подчерта председателят на Общинския съвет на Косе.

Понастоящем има около 800 химикала, за които е известно или се подозира, че се намесват във функциите на хормоните. Съществуващите научни изследвания показват, че годишните разходи за здравеопазване във връзка с ендокринните нарушители възлизат на 163 млрд. евро (1,28 % от БВП на ЕС). Ендокринните нарушители обикновено се срещат в консервните кутии, пликовете за съхранение на храни и фолиото или опаковките от пластмаса. Те могат да се намерят и в детските играчки, козметиката, съдовете за храна, пестицидите, дори и в мебелите.

В становището се подчертава, че европейските граждани следва да разполагат с надеждна информация относно рисковете и въздействието на ендокринните нарушители, поднесена по подходящ начин и на достъпен език. Същевременно се предлага да се въведе и ново актуализирано определение за ендокринните нарушители.

Представителите, заемащи местни и регионални изборни длъжности, призовават за увеличаване на средствата за провеждането на независими публично финансирани научни изследвания на ендокринните нарушители и за безопасни техни заместители, както и за други иновативни решения. В същото време те обръщат внимание на потенциалния конфликт между защитата на гражданите и дейността на дружествата със стопанска цел.

КР отбелязва, че ендокринните нарушители би трябвало да се разглеждат като вещества, за които не съществува „безопасен праг“, което означава, че всяко излагане на такива вещества може да представлява заплаха, особено по време на критични фази на развитието (фетална, постнатална фаза и пубертет). Освен това се знае твърде малко за комбинирания им ефект.

Контекст

Ендокринните нарушители са химикали, които променят функциите на ендокринната система и оказват отрицателно въздействие върху здравето на хората и животните. Тези вещества могат да бъдат синтетични или естествени. Изложени сме на тяхното въздействие вследствие на различни източници, като например остатъчни вещества от пестициди или потребителски продукти, които се използват или присъстват в ежедневието. Излагането на тези вещества може да причини рак, затлъстяване, диабет, спад на интелекта, нарушаване на двигателните умения, отслабване на уменията за учене и безплодие.

Ендокринните нарушители се срещат в опаковки на храни, продукти за грижа за кожата, козметични продукти, строителни материали, електронни устройства, мебели, подови настилки и детски играчки. С цел защита на плодовете и зеленчуците тези вещества се добавят към пестицидите и хербицидите за пръскане.

Причината за все по-големия интерес към ендокринните нарушители е обезпокоителното нарастване на случаите на заболявания на хората, при които нарушенията на ендокринната система могат да играят важна роля за причиняването на здравословните проблеми, както и това, че се наблюдават нарушения във функциите на ендокринната система при животни, използвани за тестове и изложени на въздействието на тези вещества в околната среда.

На равнище ЕС дискусиите по тази тема започнаха още през 1996 г. След като през 1998 г. Европейският парламент прие резолюция относно ендокринните нарушители, през декември 1999 г. Комисията прие Стратегия на Общността за ендокринните нарушители , която беше приложена чрез действия в областта на научните изследвания, регулирането и международното сътрудничество. През юли 2018 г. Комисията публикува нова стратегия за борба с въздействието на ендокринните нарушители. Започна и проучване на настоящото законодателство в тази област. Европейският парламент се позова на стратегията и прие резолюция (2019/2683 (RSP), в която призовава за създаването на „всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“.

ЕС подкрепя научни изследвания в областта на ендокринните нарушители и финансира над 50 проекта, за които са заделени над 150 млн. евро от различни рамкови програми за научни изследвания и иновации. Още 52 милиона евро са заделени по програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и скрининг.

ЕС предприе и регулаторни действия за защита на хората и околната среда от въздействието на ендокринните нарушители. По-конкретно законодателството относно пестицидите и биоцидите , химикалите като цяло ( Регламент REACH ), медицинските изделия и водата включва разпоредби, които разглеждат проблема с ендокринните нарушители. Освен това, когато става въпрос за материали, които ще влизат в контакт с храни , козметични продукти , детски играчки , както и когато става дума за защита на работниците на работното място, вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, са предмет на отделни регулаторни действия. В резултат на това много от тези вещества са забранени или излагането на тяхно въздействие е сведено до минимум, доколкото това е технически и практически осъществимо.

Допълнителна информация

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2019 г. относно „Към всеобхватна рамка на ЕС относно ендокринните нарушители“

Проучвания, възложени от Европейския парламент, относно ендокринните нарушители , „Ендокринните нарушители – от научни доказателства към политика за защита на човешкото здраве“, април 2019 г.

Ендокринните нарушители: преглед на последните развития на европейско равнище в контекста на продуктите за растителна защита (проучване, април 2019 г.)

Политика и законодателство на ЕС за химичните вещества: преглед и акцент върху REACH (анализ, декември 2016 г.)

Европейска агенция по химикали: роля и управление (информационна бележка, август 2017 г.)

За контакт:

Виолета Войеводска

тел.: +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu