Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери призовават за прекратяване на вноса в ЕС на руски нефт, газ и въглища  

Енергийната криза, причинена от нашествието на Путин в Украйна, изостри необходимостта ЕС постепенно да премахне зависимостта си от нефт, газ и въглища. С оглед на настоящата геополитическа ситуация и последиците от нея за енергийните пазари, Европейският комитет на регионите — асамблеята на избраните местни и регионални лидери в ЕС — прие резолюция относно плана REPowerEU, допринасяйки за енергийната стратегия на Европейската комисия, който има за цел да постигне независимост от вноса на енергия от Русия до 2030 г. Местните лидери подчертават, че настоящите заплахи за енергийната сигурност и енергийните доставки в Европа не са алтернатива на прехода към неутралност по отношение на климата.

Във връзка с настоящата енергийна криза Вашку Алвъш Кордейру, заместник-председател на Европейския комитет на регионите и член на Регионалния парламент на Азорските острови, заяви: „Последиците от войната в Украйна в момента се усещат в целия Европейски съюз. Семействата и предприятията носят тежестта на агресията на Русия, не на последно място с покачващите се цени на енергията. От Европейския комитет на регионите изпратихме ясно послание. Важно е постепенно да се прекрати вносът на руски нефт, газ и въглища. В този процес хората не могат да бъдат изоставени или не може да се откажем от поетите от нас ангажименти в областта на климата. Войната и кризата в областта на климата ни принуждават да преосмислим бъдещето си сега. Местните и регионалните власти играят централна роля в енергийния преход и призоваваме новата европейска стратегия REPowerEU да подкрепи местното планиране за енергийна сигурност и инвестициите във възобновяеми енергийни източници.“

В приетата резолюция относно REPowerEU се приветства възможността за намеса в цените на електроенергията, за да се преодолее голямата нестабилност и да се смекчи въздействието върху най-уязвимите и микропредприятията и малките предприятия. Комитетът предлага отделянето на газта и електроенергията като възможна мярка, за да се предотврати въздействието на високите цени на газа върху цените на електроенергията и призовава Комисията да удължи прилагането на общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж (ПСР) поне до края на 2023 г. Местните лидери предупреждават, че енергийният суверенитет на ЕС няма да бъде постигнат, докато синхронизирането на газопреносните, водородните и електроенергийните мрежи и междусистемните връзки не бъде подобрено и напълно завършено в целия ЕС. Правилата за държавната помощ следва да бъдат преразгледани, за да се стимулират ключовите стратегически инвестиции във водород от възобновяеми източници и в публична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства.

В допълнение към резолюцията на REPowerEU Комитетът прие пакет от становища, които допринасят за текущото преразглеждане на енергийния пакет на ЕС „Подготвени за цел 55“ и за прилагането на Европейския зелен пакт на местно и регионално равнище.

Що се отнася до преразглеждането на схемата за търговия с емисии, Комитетът призовава държавите членки да определят минимален процентен праг от поне 20 % от приходите, получени от тръжната продажба на квоти по СТЕ, които да се управляват пряко от местните и регионалните власти. Това е мярка, предложена в становището на Петер Курц (Германия/ПЕС), кмет на Манхайм, който заяви: „Отговорът на войната в Украйна не може да постави под въпрос ефективните инструменти за трансформация, по-специално ценообразуването на CO2. Напротив, това само потвърждава нашето отдавнашно убеждение, че трябва да се откажем от изкопаемите горива. Трябва да гарантираме, че пакетът „Подготвени за цел 55“ работи за градовете и регионите, като ги включва както в преразгледаната схема за търговия с емисии, така и в създаването на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите, и като защитава уязвимите хора и територии със Социалния фонд за климата“.В приетото становище членовете отправят отново призива си за разширяване на ценообразуването на въглеродните емисии, така че да обхване всички сектори, включително транспортния и строителния сектор.

По отношение на енергийната ефективност местните и регионалните лидери представиха редица предложения в становище с докладчик Рафал Тшасковски (Полша/ЕНП). Кметът на Варшава заяви: „Войната на Русия срещу Украйна и неотдавнашното прекъсване на доставките на газ за някои държави — членки на ЕС би трябвало да ни мобилизират още повече да осъществим амбициозните цели в областта на климата дори още по-рано. Принципът „енергийната ефективност на първо място“ е от решаващо значение за стратегическата автономност на ЕС. Ето защо подкрепяме целите за 3 % годишно саниране на сградите в обществения сектор и намаляване с най-малко 1,7 % на търсенето на енергия в публичния сектор. Нуждаем се обаче от финансова и техническа подкрепа. Отново отправям призива си за пряко финансиране на градовете и регионите за изпълнение на проекти, свързани със Зеления пакт. Тъй като броят на уязвимите граждани, изправени пред бедност в областта на енергетиката и мобилността, нарасна драстично, призоваваме Европейската комисия да улесни публично-частните консорциуми за саниране на сгради с промишлени отрасли.“

Относно енергията от възобновяеми източници градовете и регионите приеха становището „Изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници с цел постигане на новите цели в областта на климата за 2030 г.“. Докладчикът Андрис Грифроа (Белгия/EA) заяви: „Макар че приветстваме преразглежданията на новата директива, все още ни липсват допълнителни стимули за създаването на общности за енергия от възобновяеми източници. Трябва също така да продължим да улесняваме издаването на разрешения, като намалим административните пречки и фактори, възпрепятстващи достъпа до мрежата, за да стимулираме колективното автономно производство и потреблението на собствена електроенергия от възобновяеми източници. Производството на енергия от възобновяеми източници на местно равнище е от решаващо значение за гарантиране на енергийната независимост и за спазване на нашите глобални ангажименти в областта на климата. Трябва да увеличим инвестициите във възобновяеми енергийни източници и да разработим повече трансгранични проекти за енергия от възобновяеми източници, за да диверсифицираме енергийните доставки в ЕС и да постигнем интегрирана и декарбонизирана енергийна система“. Членът на Фламандския парламент призовава Европейската комисия „бързо да представи обявената от нея стратегия на ЕС за слънчева енергия и да продължи да насърчава развитието на пазарите на чист водород“.

Гарантирането на справедлив преход, при който никой да не бъде изоставен, е основната цел на предложенията на Шаба Борболи (Румъния/ЕНП), докладчик по становище относно „Социално справедлив зелен пакт“. Председателят на Окръжния съвет на Харгита заяви: „Трябва да подкрепяме най-уязвимите и да предоставяме изключения на домакинствата, микро- и малките предприятия, изправени пред бедност по отношение на енергията и мобилността. Социалният фонд за климата следва да бъде част от структурните фондове и да функционира при споделено управление, като се спазват принципите на партньорство и многостепенно управление. Градовете и регионите трябва да участват активно в изготвянето на националните социални планове в областта на климата и следва да управляват пряко най-малко 35 % от финансовия пакет на Социалния фонд за климата.“

Допълнителна информация:

На 8 март 2022 г. Европейската комисия предложи план Европа да стане независима от руските изкопаеми горива много преди 2030 г., като се започне с газа, с оглед на руското нашествие в Украйна. REPowerEU ще се стреми да диверсифицира доставките на газ, да ускори въвеждането на възобновяеми газове и да замени газа в отоплението и производството на електроенергия, което би могло да намали търсенето на руски газ с две трети преди края на годината. Планът включва поредица от мерки в отговор на покачващите се цени на енергията в Европа и за попълване на запасите от газ за следващата зима. Вече от няколко месеца Европа е изправена пред повишени цени на енергията, но понастоящем несигурността по отношение на доставките изостря проблема.

Чрез Зеления пакт на местно равнище Европейският комитет на регионите се ангажира да подкрепя градовете и регионите в прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата. Зеленият пакт на местно равнище е водеща инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата. Той включва няколко призиви за действие, като например Trees for Life, проучване за събиране на мненията на градовете и регионите относно предизвикателствата и възможностите за прилагане на Европейския зелен пакт на местно равнище и призив към всички местни и регионални власти да споделят своите ангажименти в областта на климата.

За контакт:

Давид Крус

Тел. +32 (0) 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Свързана информация
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023