Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
По-ефективните стратегии за държавната помощ и агролесовъдството са от ключово значение за преодоляването на различията в сближаването на селските райони  

Устойчивото и ефективно управление на селското и горското стопанство е от решаващо значение за запазването и опазването на ландшафта, за поддържането на жизнеспособността на икономиката в селските райони, за борбата с обезлюдяването и в резултат на това за борбата с различията в развитието. Местните и регионалните лидери призовават Европейския съюз да подкрепя МСП и микропредприятията в селските райони, по-специално посредством опростени процедури относно правилата за държавна помощ.

Стремежът на Европейския съюз да се превърне в неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. и усилията му за съживяване на селските райони, при което сближаването се запазва като основна ценност на ЕС, трябва да бъдат придружени от известна гъвкавост в правилата за държавната помощ за селското стопанство и предприятията в селските райони. Това е основното послание, изпратено от Европейския комитет на регионите (КР) в становище относноБъдещите правила на ЕС за държавната помощ за селското стопанство, селските райони и горското стопанство, изготвено от Гуидо Милана (IT/ПЕС), член на Общинския съвет на Олевано Романо, и прието на пленарната сесия на 27 и 28 април.

След кризата, причинена от пандемията, войната в Украйна оказва натиск върху икономическото възстановяване на Европа и екологичния преход в селскостопанския сектор. Не можем обаче да си позволим да се върнем назад в борбата с изменението на климата и казваме ясно „не“ на онези, които се възползват от конфликта, за да отслабят Зеления пакт и стратегията „От фермата до трапезата“. Подкрепяме значението на инвестициите в екологичния преход, но същевременно призоваваме той да бъде придружен от подходящи мерки за подкрепа. Те включват преди всичко държавните помощи за секторите на селското, селското и горското стопанство, които трябва да станат по-гъвкави и по-прости. За тази цел призоваваме за преосмисляне на понятието „малки и средни предприятия“, като се даде ново определение на микропредприятията, по-специално в селскостопанския сектор, понеже съм твърдо убеден, че тези предприятия трябва да бъдат подкрепяни, тъй като са най-подходящи за осъществяването на екологичния преход“, заяви докладчикът.

Местните и регионалните лидери призовават за подкрепа на земеделските стопанства по техния път към екологичния преход, особено на по-малките предприятия, които опазват ландшафта, както и на микропредприятията, които не биха могли да се справят сами с прехода. Членовете на КР подчертават също така, че следва да се предостави достатъчна подкрепа на МСП в селските райони, без да се прави разлика между тези, които извършват дейност в областта на селското стопанство, и тези, които не правят това.

Европейската комисия трябва да представи нови предложения за отпускане на държавни помощи за селското стопанство, които ще се прилагат от 1 януари 2023 г.; Комитетът подчертава необходимостта от реално опростяване на административните процедури за местните власти, когато те получават държавна помощ или когато трябва да се справят с извънредни ситуации. Опростените разходи понастоящем се считат за съвместими с правилата за държавна помощ само в контекста на помощта, съчетана със съфинансиране от източници на ЕС, но според Комитета изглежда няма основателна причина различните методи за изчисляване на допустимите разходи за продължават да се определят в зависимост от това откъде идва финансирането на схемата за помощ.

Наред със селското стопанство секторът на горското стопанство има решаваща социално-икономическа роля за регионалното развитие, по-специално в най-отдалечените райони, планинските региони и в най-необлагодетелстваните територии. По отношение на този сектор местните лидери отправят искане подкрепата за инфраструктурата да не се счита за държавна помощ по подразбиране, когато се отнася до инвестиции в непроизводствени дейности. В отделно становище, прието по време на пленарната сесия, изготвено от регионалния секретар по въпросите на ЕС и външните отношения на правителството на Валенсия Хоан Калабуиг Рул (ES/ПЕС), членовете на КР подчертават положителния принос на промишленото и устойчиво обработените и управлявани горски продукти за много регионални икономики.

Становището относно стратегията на ЕС за горите за 2030 г. насочва вниманието на Европейската комисия към необходимостта от постигане на баланс между екологичните, социалните и икономическите аспекти на устойчивото управление на горите и подчертава значението на опазването и поддържането на разнообразието на горите чрез практики на устойчиво управление.

Местните лидери подчертават, че устойчивото управление на горите изисква повече европейско финансиране чрез ангажиране на ясни и реалистични финансови ресурси, като същевременно се опростяват административните процеси.

Докладчикът Калабуиг заяви: „Определянето на обща рамка и цели на европейско равнище е много положително, но това не означава отслабване на субсидиарността в тази област, като се има предвид разнообразието на горите в Европа и фактът, че 40 % от горите се управляват от местните и регионалните власти. ЕС, който разполага с широк спектър от правомощия в облати, свързани с тази тема, следва да подкрепя регионите и общините, тъй като в крайна сметка те ще прилагат европейската стратегия. Този подход е от основно значение за постигането на устойчиво управление на горите в три аспекта:социален, икономически и екологичен.“

Горският сектор, селското стопанство и продуктите, свързани със земеползването, като например биомаса, продукти на основата на дървесина и продукти на биологична основа, допринасят значително за икономическото развитие и създаването на работни места в селските райони. Секторите на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) също са от основно значение за политиката в областта на климата. Оса Огрен Викстрьом (SE/ЕНП), член на Съвета на окръг Вестерботен и докладчик по приетото становище относно преразглеждането на Регламента относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF ) и Регламента за разпределяне на усилията, заяви: „Трябва да видим пълния потенциал на сектора на горското стопанство за смекчаване на последиците от изменението на климата и за развитието на местната и регионалната биоикономика. Улавянето на въглерод в горите, използването на продукти и биоенергията от горите може да допринесат за намаляване на въздействието върху климата, както и за създаване на нови работни места. Изменението на климата е трансграничен проблем, който не може да бъде решен от действия само на национално или местно равнище. Всички сектори на икономиката трябва да допринесат за намаляването на въглеродните емисии и същевременно да балансират справедливостта и солидарността. Необходимата трансформация трябва да се основава на факти и да ангажира местните и регионалните власти.“

Допълнителна информация:

През май 2021 г. Европейската комисия публикува работен документ на службите на Комисията, в който се обобщават резултатите от оценката на правилата за държавна помощ за секторите на селското и горското стопанство и за селските райони. Оценката съдържа заключението, че може да са необходими някои целенасочени корекции за привеждане на настоящите правила в съответствие с настоящите приоритети на ЕС, бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) и Европейския зелен пакт. Приемането на преразгледаните правила е планирано за края на 2022 г., за да започне да се прилага през 2023 г.

Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха регламентите за новата ОСП, по-специално Регламент (ЕС) 2021/2115, с който се определят правилата за подпомагане за стратегическите планове, предвид становището на Комитета на регионите относно новата обща селскостопанска политика (ОСП).

През януари 2022 г. КР прие становище относно Дългосрочна визия за селските райони, изготвено от министър-председателя на Андалусия Хуанма Морено.

КР вече изрази вижданията си относно двете стратегии със становищата си Биологичното разнообразие на градовете и регионите след 2020 г. във връзка с 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. и От фермата до трапезата — местното и регионалното измерение.

Горите заемат все по-голям дял от земята (понастоящем 43 %), главно в обезлюдените региони. Секторът на горското стопанство (управление и добив на дървен материал, промишлена преработка на дървесина и хартия) е осигурил пряка заетост на 2,1 милиона души в ЕС (данни от 2018 г.), което е генерирало брутна добавена стойност в размер на 109,855 млиарда евро. През 2018 г. 397 000 предприятия са извършвали дейност в горските промишлени отрасли, което представлява 15 % от производствените предприятия. Освен това 1,2 милиона души са работили в производството на дървени мебели и хартиения печат, което е генерирало брутна добавена стойност в размер съответно на 25 и 31 милиарда евро. Към това следва да се добавят още 4 милиона работни места в биоенергетиката, строителството с дървен материал и недървесните горски продукти;

Устойчивите селскостопански практики и стратегиите за устойчиво на изменението на климата горско стопанство, които зачитат и допринасят за възстановяването на биологичното разнообразие в Европа, са ключови елементи на Европейския зелен пакт — стратегията на ЕС за растеж за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Зеленият пакт на местно равнище е водеща инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите на централно място в прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата. Той включва няколко покани за действие, като например Дръвчета за живот, проучване за събиране на мненията на градовете и регионите относно предизвикателствата и възможностите за прилагане на Европейския зелен пакт на местно равнище и призив към всички местни и регионални власти да споделят своята ангажираност в областта на климата.

За контакт:

Матео Милета

Тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Давид Крус

Тел. +32 (0) 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023