Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Икономическият и паричен съюз трябва да насърчава растежа и да бъде прозрачен и демократичен  
Включването на фискалния пакт в Договорите на ЕС трябва да осигури демократично вземане на решения и да запази публичните инвестиции. Необходим е Фонд за подпомагане на еврото с цел противопоставяне на системните заплахи

Укрепването на Икономическия и паричен съюз (ИПС) трябва да преодолее настоящия му демократичен дефицит и да спомогне за възобновяването на публичните инвестиции, които продължават да бъдат на тревожно ниско равнище. Това е основното послание на регионите и градовете на ЕС, което беше изложено в становище, прието на 5 юли на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР) – асамблеята на местните и регионалните власти в ЕС.

През 2012 г., в резултат на финансовата криза, бяха приети по-строги правила за фискална координация. Сега те стават част от Договорите на ЕС заедно с нови разпоредби, които частично преобразуват междуправителствения Европейски механизъм за стабилност в европейски фонд и въвеждат длъжността на европейски министър на икономиката и финансите. Последствията от тези предложения на Европейската комисия за регионите и градовете бяха оценени от Комитета в становище, изготвено под ръководството на Кристоф Руйон (Франция/ПЕС), кмет на Кулен. „Тревожно е, че дебатът за миграцията измества на заден план всички други въпроси, нуждаещи се от спешни действия на равнището на ЕС. Действително е налице спешна необходимост от повишаване на устойчивостта на ИПС преди следващата криза и по-специално чрез създаването на Фонд за подпомагане на еврото с цел противопоставяне на системните заплахи пред световната икономика. Тази европейска защитна стена трябва да се изгради сега, а не да бъде набързо стъкмена при настъпването на следващата криза“ , каза Кристоф Руйон при представянето на становището на пленарна сесия на КР.

Включването в Договорите на ЕС на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (ДСКУ) — известен като фискален пакт — трябваше да стане с оглед на оценката на неговото прилагане. Комитетът на регионите не одобрява факта, че такава оценка явно не е направена или поне не публично и че в предложението на Европейската комисия се пренебрегва запазващото се ниско равнище на публичните инвестиции, които спаднаха от 3,4 % от БВП на ЕС през 2008 г. до 2,7 % през 2016 г.

Тъй като публичните инвестиции често са най-засегнати от фискалната консолидация, местните ръководители настояват новите правила да осигурят необходимата гъвкавост и подкрепа, по-специално по отношение на инвестиционния капацитет на местните и регионалните власти. С оглед на това Пактът за стабилност и растеж (ПСР) не следва да разглежда като структурни разходите по съфинансирането на проекти, подкрепяни от европейските структурни и инвестиционни фондове, от програмата за трансевропейските мрежи (TEN) и от Механизма за свързване на Европа. Подобна разпоредба вече е въведена по отношение на националните вноски към Европейския фонд за стратегически инвестиции.

Местните лидери подкрепят включването на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) — на който му липсва прозрачност и който е изложен на пречки и вето — в първичното европейско законодателство, подлежащо на отчет пред Европейския парламент. Те подкрепят категорично предложението на Комисията във връзка с важни решения, свързани, наред с другото, с отпускането на финансова помощ, които да се вземат отсега нататък с квалифицирано мнозинство от 85 %, а не с единодушие.

Градовете и регионите на ЕС са на мнение, че предложението за създаване на длъжността на европейски министър на икономиката и финансите ще спомогне за увеличаване на демократичната отчетност и ще направи управлението на ИПС по-разбираемо. Ролята му обаче следва да бъде ясна, за да се избегне допълнителна централизация при вземането на фискални решения.

При все това демократичният дефицит на ИПС ще бъде решен само при условие че европейските граждани са убедени, че той подкрепя и принципа на социалния прогрес и че заетостта, повишаването на заплатите и социалните стандарти не се разглеждат като второстепенни по отношение на опасенията, свързани с макроикономиката и бюджета.

За контакт:

Пиерлуиджи Бода

тел.: +32 2 282 2461

мобилен телефон: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Share: