Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Ново проучване на КР предупреждава за това, че регионите и градовете не са включени в националните планове за възстановяване  

Докато държавните и правителствените ръководители от ЕС се срещат в Брюксел, за да направят преглед на актуалното състояние на икономическото възстановяване, резултатите от едно ново проучване , поръчано от Европейския комитет на регионите (КР), показват, че местните и регионалните власти не са включени в изготвянето и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПР). Проучването беше представено на заседанието на Комисията по икономическа политика (ECON) на КР . Членовете на комисията ECON изразиха също сериозна загриженост във връзка с това, че недостатъчното внимание към териториалните различия, което се проявява в плановете, и недостатъчната координация с целите на политиката на сближаване носят риск от припокриване на средства.

Според проучването, в което се анализират осем НПВУ, представени на Европейската комисия до края на май, националните планове за възстановяване предвиждат много ограничени възможности за демократичен принос на регионите. Повечето регионални и местни участници бяха консултирани само по формален и едностранен начин и на тях ще бъде възложено основно административното изпълнение на инвестиционните политики. Техните идеи рядко са били транспонирани в плановете. Предоставянето на по-голяма политическа свобода на действие във връзка с използването на инвестиционните ресурси на градовете и регионите обаче би насърчило ангажираността на местните общности по отношение на политиките и би дало тласък за изграждането на капацитет на местно равнище. Липсата на участие на регионалните и местните власти, които са от решаващо значение за осигуряването на инвестиции и услуги, както и за изпълнението на реформите, би могла да подкопае въздействието и ефективността на НПВУ.

Майкъл Мърфи (IE/ЕНП) , председател на комисия ECON на КР и член на Съвета на графство Типъреъри, заяви: „ Представеното днес проучване потвърждава изводите, до които бяхме стигнали в нашата работа преди това: в ЕС се наблюдават най-разнообразни ситуации, но много държави членки се отнасят към консултациите с регионалните и местите участници не като към смислен обмен, а по-скоро като към едностранен процес, като към дейност, която се отчита проформа. Богатството от знания и опит на регионите и градовете рядко намира израз в плановете за възстановяване. Това е пропусната възможност, която не свидетелства за добро управление. Местните и регионалните власти са от решаващо значение за осигуряването на инвестиции и обществени услуги, както и за осъществяването на реформи, и е погрешно да се правят опити за възстановяване на ЕС без тях ."

Членовете на комисия ECON изразиха съжаление, че при инвестициите, предложени в НПР, не се разглеждат потенциалните полезни взаимодействия между Механизма за възстановяване и устойчивост и фондовете на политиката на сближаване на ЕС. Припокриването между двата финансови инструмента би могло да подкопае ефективността на политиката на сближаване. С изключение на Италия и Белгия, няма териториално разпределение на ресурсите. В проучването се стига и до заключението, че предвидената в НПВУ роля на местните и регионалните власти за постигането на напредък в екологичния и цифровия преход, остава неясна и неясно определена.

С оглед на резултатите от проучването членовете на комисия ECON призоваха Европейската комисия да извърши задълбочена оценка на всички НПВУ и да настоява – съвместно с Европейския парламент – за определяне на ролята на местните и регионалните власти в оставащите етапи на НПВУ, за запазване на сближаването като основна ценност и за включване на регионите и градовете на ЕС в европейския семестър и в мониторинга и оценката на плановете.

Освен дебата относно Фонда на ЕС за възстановяване, комисия ECON прие проектостановището „ Защита на промишлените и занаятчийските географски указания (МГУ) в Европейския съюз “, в което се призовава за хармонизирана регулаторна рамка на ЕС за ICGI, която да замени многообразието от национални правни инструменти и по този начин да запази важна част от европейското културно наследство, да подобри правата на потребителите, да увеличи доходите на производителите и да допринесе за развитието на съответните региони.

Мартин Пенвил (FR/ПЕС), член на Регионалния съвет на Нова Аквитания и докладчик по становището, заяви: „ Отдавнашното искане на КР за регламент за защита на промишлените и занаятчийски географски указания сега трябва да бъде реализирано на практика . За потребителите такъв регламент би бил гаранция за произхода, качеството и автентичността на продукта. За занаятчиите или предприятията той би означавал висока оценка на тяхното ноу-хау и би ги защитил от нелоялна конкуренция и фалшифициране. И накрая, за регионите става въпрос за опазване на местното наследство и за това да запазят на своя територия работните места с добавена стойност, както и неподлежащите на преместване работни места .“

Приемането на становището е насрочено за пленарната сесия на КР през октомври.

Заседанието на комисия ECON даде на членовете и възможност за обмен на мнения относно работния документ „Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г.: към по-силен единен пазар за възстановяването на Европа“, представен от докладчика Жанет Балжо (NL/Renew Europe), и становището относно по-доброто регулиране, представено от докладчика от комисия CIVEX Пиеро Мауро Дзанин (IT/ЕНП).

Освен това комисия ECON определи Роб Джонкман (ЕКР/NL) за докладчик по становището относно „Прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост“ и препоръча Марк Вайнмайстер (DE/ЕНП) да бъде определен за главен докладчик по становището относно „Европейската цифрова идентичност“.

Основна информация:

Механизмът за възстановяване и устойчивост на ЕС е инструмент на стойност 672,5 милиарда евро (312,5   милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и 360 милиарда евро под формата на заеми), предназначен за подкрепа на държавите от ЕС при осъществяването на реформи и инвестиции, които отговарят на общите приоритети на ЕС. Механизмът за възстановяване и устойчивост е най-големият финансов инструмент, включен в Инструмента на Европейския съюз за възстановяване на стойност 750 милиарда евро Next Generation EU . За да се възползват от подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки следва да представят национални планове за възстановяване и устойчивост, в които се посочват реформите и инвестициите, които ще бъдат финансирани. До момента Европейската комисия е получила 24 национални плана от общо 27 и е одобрила 1 2 от тях.

Поръчаното от КР проучване „Регионалните и местните власти в националните планове за възстановяване и устойчивост“ е посветено но осем от националните планове за възстановяване и устойчивост, представени от ЕС до края на май 2021 г. (Белгия, Германия, Испания, Италия, Полша, Румъния, Франция и Хърватия). Пълния текст на проучването можете да намерите тук .

В рамките на съвместна консултация между КР и CEMR , представена през януари, вече беше посочено, че много правителства в ЕС изключват регионите и градовете от изготвянето на планове за възстановяване след COVID. Пълно представяне на резултатите можете да намерите тук .

Съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (член 18, параграф 4, буква р) и както наскоро беше припомнено в резолюция на Европейския парламент , приета с голямо мнозинство, плановете за възстановяване и устойчивост следва да се изготвят и „ако има такива, то те да се изпълняват след процес на консултация, провеждан в съответствие с националната правна рамка на местните и регионалните власти, социалните партньори, организациите на гражданското общество, младежките организации и други заинтересовани страни“. Държавите членки ще трябва да представят обобщение на процеса на консултации, в което трябва да се опише подробно „по какъв начин приносът на заинтересованите страни е отразен в плановете за възстановяване и устойчивост“.

За контакт:

Максимилиан фон Клензе

Tел.:+32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Тел.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023