Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Ново проучване на КР предупреждава за това, че регионите и градовете не са включени в националните планове за възстановяване  

Докато държавните и правителствените ръководители от ЕС се срещат в Брюксел, за да направят преглед на актуалното състояние на икономическото възстановяване, резултатите от едно ново проучване , поръчано от Европейския комитет на регионите (КР), показват, че местните и регионалните власти не са включени в изготвянето и изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост (НПР). Проучването беше представено на заседанието на Комисията по икономическа политика (ECON) на КР . Членовете на комисията ECON изразиха също сериозна загриженост във връзка с това, че недостатъчното внимание към териториалните различия, което се проявява в плановете, и недостатъчната координация с целите на политиката на сближаване носят риск от припокриване на средства.

Според проучването, в което се анализират осем НПВУ, представени на Европейската комисия до края на май, националните планове за възстановяване предвиждат много ограничени възможности за демократичен принос на регионите. Повечето регионални и местни участници бяха консултирани само по формален и едностранен начин и на тях ще бъде възложено основно административното изпълнение на инвестиционните политики. Техните идеи рядко са били транспонирани в плановете. Предоставянето на по-голяма политическа свобода на действие във връзка с използването на инвестиционните ресурси на градовете и регионите обаче би насърчило ангажираността на местните общности по отношение на политиките и би дало тласък за изграждането на капацитет на местно равнище. Липсата на участие на регионалните и местните власти, които са от решаващо значение за осигуряването на инвестиции и услуги, както и за изпълнението на реформите, би могла да подкопае въздействието и ефективността на НПВУ.

Майкъл Мърфи (IE/ЕНП) , председател на комисия ECON на КР и член на Съвета на графство Типъреъри, заяви: „ Представеното днес проучване потвърждава изводите, до които бяхме стигнали в нашата работа преди това: в ЕС се наблюдават най-разнообразни ситуации, но много държави членки се отнасят към консултациите с регионалните и местите участници не като към смислен обмен, а по-скоро като към едностранен процес, като към дейност, която се отчита проформа. Богатството от знания и опит на регионите и градовете рядко намира израз в плановете за възстановяване. Това е пропусната възможност, която не свидетелства за добро управление. Местните и регионалните власти са от решаващо значение за осигуряването на инвестиции и обществени услуги, както и за осъществяването на реформи, и е погрешно да се правят опити за възстановяване на ЕС без тях ."

Членовете на комисия ECON изразиха съжаление, че при инвестициите, предложени в НПР, не се разглеждат потенциалните полезни взаимодействия между Механизма за възстановяване и устойчивост и фондовете на политиката на сближаване на ЕС. Припокриването между двата финансови инструмента би могло да подкопае ефективността на политиката на сближаване. С изключение на Италия и Белгия, няма териториално разпределение на ресурсите. В проучването се стига и до заключението, че предвидената в НПВУ роля на местните и регионалните власти за постигането на напредък в екологичния и цифровия преход, остава неясна и неясно определена.

С оглед на резултатите от проучването членовете на комисия ECON призоваха Европейската комисия да извърши задълбочена оценка на всички НПВУ и да настоява – съвместно с Европейския парламент – за определяне на ролята на местните и регионалните власти в оставащите етапи на НПВУ, за запазване на сближаването като основна ценност и за включване на регионите и градовете на ЕС в европейския семестър и в мониторинга и оценката на плановете.

Освен дебата относно Фонда на ЕС за възстановяване, комисия ECON прие проектостановището „ Защита на промишлените и занаятчийските географски указания (МГУ) в Европейския съюз “, в което се призовава за хармонизирана регулаторна рамка на ЕС за ICGI, която да замени многообразието от национални правни инструменти и по този начин да запази важна част от европейското културно наследство, да подобри правата на потребителите, да увеличи доходите на производителите и да допринесе за развитието на съответните региони.

Мартин Пенвил (FR/ПЕС), член на Регионалния съвет на Нова Аквитания и докладчик по становището, заяви: „ Отдавнашното искане на КР за регламент за защита на промишлените и занаятчийски географски указания сега трябва да бъде реализирано на практика . За потребителите такъв регламент би бил гаранция за произхода, качеството и автентичността на продукта. За занаятчиите или предприятията той би означавал висока оценка на тяхното ноу-хау и би ги защитил от нелоялна конкуренция и фалшифициране. И накрая, за регионите става въпрос за опазване на местното наследство и за това да запазят на своя територия работните места с добавена стойност, както и неподлежащите на преместване работни места .“

Приемането на становището е насрочено за пленарната сесия на КР през октомври.

Заседанието на комисия ECON даде на членовете и възможност за обмен на мнения относно работния документ „Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г.: към по-силен единен пазар за възстановяването на Европа“, представен от докладчика Жанет Балжо (NL/Renew Europe), и становището относно по-доброто регулиране, представено от докладчика от комисия CIVEX Пиеро Мауро Дзанин (IT/ЕНП).

Освен това комисия ECON определи Роб Джонкман (ЕКР/NL) за докладчик по становището относно „Прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост“ и препоръча Марк Вайнмайстер (DE/ЕНП) да бъде определен за главен докладчик по становището относно „Европейската цифрова идентичност“.

Основна информация:

Механизмът за възстановяване и устойчивост на ЕС е инструмент на стойност 672,5 милиарда евро (312,5   милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и 360 милиарда евро под формата на заеми), предназначен за подкрепа на държавите от ЕС при осъществяването на реформи и инвестиции, които отговарят на общите приоритети на ЕС. Механизмът за възстановяване и устойчивост е най-големият финансов инструмент, включен в Инструмента на Европейския съюз за възстановяване на стойност 750 милиарда евро Next Generation EU . За да се възползват от подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки следва да представят национални планове за възстановяване и устойчивост, в които се посочват реформите и инвестициите, които ще бъдат финансирани. До момента Европейската комисия е получила 24 национални плана от общо 27 и е одобрила 1 2 от тях.

Поръчаното от КР проучване „Регионалните и местните власти в националните планове за възстановяване и устойчивост“ е посветено но осем от националните планове за възстановяване и устойчивост, представени от ЕС до края на май 2021 г. (Белгия, Германия, Испания, Италия, Полша, Румъния, Франция и Хърватия). Пълния текст на проучването можете да намерите тук .

В рамките на съвместна консултация между КР и CEMR , представена през януари, вече беше посочено, че много правителства в ЕС изключват регионите и градовете от изготвянето на планове за възстановяване след COVID. Пълно представяне на резултатите можете да намерите тук .

Съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (член 18, параграф 4, буква р) и както наскоро беше припомнено в резолюция на Европейския парламент , приета с голямо мнозинство, плановете за възстановяване и устойчивост следва да се изготвят и „ако има такива, то те да се изпълняват след процес на консултация, провеждан в съответствие с националната правна рамка на местните и регионалните власти, социалните партньори, организациите на гражданското общество, младежките организации и други заинтересовани страни“. Държавите членки ще трябва да представят обобщение на процеса на консултации, в което трябва да се опише подробно „по какъв начин приносът на заинтересованите страни е отразен в плановете за възстановяване и устойчивост“.

За контакт:

Максимилиан фон Клензе

Tел.:+32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Тел.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023