Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Законодателство на ЕС: ‎ Европейската комисия предлага засилване на ролята на регионите и градовете  
Препоръките на Работната група по въпросите на субсидиарността се вземат предвид в доклад на ЕК

Европейският комитет на регионите приветства намерението на Европейската комисия за засилване на участието на местните и регионалните власти в процеса на изготвяне на политиките на ЕС. Комитетът на регионите подкрепя обявените в съобщението на Комисията предложения, които според него ще подобрят качеството и ефективността на политиките на ЕС посредством по-голяма роля на градовете и регионите.

В съобщението на Европейската комисия относно принципите на субсидиарност и пропорционалност в голяма степен се подкрепят работата и препоръките на Работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“ , в която КР е представляван от своя председател и двама членове. Комисията предлага да бъде преразгледана платформата REFIT , която има за цел подобряване на качеството на законодателството на ЕС, като в обхвата ѝ се добавят въпросите за субсидиарността и пропорционалността, както и засилване на участието на местните и регионалните власти и връзките към мрежите на КР.

Освен това в съобщението на Комисията се приветства пилотният проект на КР за мрежа от регионални центрове, обявен по-рано този месец от председателя Ламберц в речта му за „ Състоянието на Европейския съюз — гледната точка на градовете и регионите “. Предложената мрежа от регионални центрове ще служи за подкрепа на извършването на прегледи на изпълнението на политиките и по-ефективно отразяване на опита на местните и регионалните власти при изготвянето на политиките на ЕС

Председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц заяви: „Удовлетворен съм, че Европейската комисия не само започна диалози с националните парламенти и местните и регионалните власти и ги изслуша, но и по своя инициатива възприе предложенията за подобряване на функционирането на ЕС. Европейският съюз трябва да промени начина си на работа, като взема решения на възможно най-близкото до гражданите равнище. Чрез предоставяне на по-голяма роля на регионите и градовете в процеса на вземане на решения на ЕС може да се увеличи ефективността и видимостта на неговото законодателство. Не става въпрос за по-малка роля на Европа, а за това Европа да постави гражданите на първо място.“

Освен това Комисията насърчава Европейския съвет, Европейския парламент и националните парламенти да използват предложената скала за оценка на субсидиарността, както и да поканят представители на местните и регионалните власти на техните заседания по време на законодателната процедура и да засилят сътрудничеството с регионалните парламенти. Комисията предлага разработването на тези идеи по време на конференция на тема „ Субсидиарността като градивен принцип на Европейския съюз “, която се организира от австрийското председателство на Съвета на ЕС в Брегенц на 15 и 16 ноември.

Освен председателя Ламберц, Михаел Шнайдер (Германия/ЕНП) и Франсоа Декостер (Франция/АЛДЕ) бяха другите представители на КР в Работната група по въпросите на субсидиарността.

Д-р Шнайдер, държавен секретар на федерална провинция Саксония-Анхалт и председател на Координационната група по въпросите на субсидиарността на КР акцентира: „Като регионални и местни политици, които отговарят за изпълнението на законодателството на ЕС на място, субсидиарността ни помага да реагираме ефективно на нуждите на гражданите на подходящото равнище — европейско, национално и регионално. В този смисъл приветствам предложението на Европейската комисия за по-добра употреба на субсидиарността от политическа и правна гледна точка. През предстоящия период чрез мрежата за наблюдение на субсидиарността много региони ще наблюдават въздействието на законодателството на ЕС върху регионите и градовете за намиране на начини за намаляване на наситеността на законодателството на ЕС.

За да доближим гражданите до ЕС, насърчаваме бъдещите членове на Европейския парламент да гарантират, че Комисията след 2019 г. ще запази субсидиарността на централно място в дневния си ред. Европейският комитет на регионите изразява готовността си за работа с ЕС и националните власти по прилагането на практика на принципа на субсидиарност.

Г-н Декостер, заместник-председател на Регионалния съвет на О-дьо-Франс , заяви: „С подкрепата на Европейската комисия ще се отчита в по-голяма степен гледната точка на местните и регионалните власти и ще се засили участието им в изготвянето на европейските политики. Нашият принцип на активна субсидиарност, изложен в доклада на работната група, ще осигури ефективни политики и засилване на ангажираността с действията на ЕС. Във връзка с тази рамка обаче съм разочарован, че Европейската комисия не е взела предвид предложената от мен програма Еразъм за местни и регионални представители, която щеше да даде възможност на представителите да създават съвместни инициативи в полза на гражданите.“

Контекст

Принципите на субсидиарност и пропорционалност са заложени в член 5 от Договора за Европейския съюз. С Договора от Лисабон се въведе механизъм, който позволява на националните парламенти да извършват контрол върху съответствието на законодателството на ЕС с принципа на субсидиарност. Чрез „системата за ранно предупреждение“ националните парламенти разполагат с осем седмици за представяне на мотиви, поради които смятат, че даден проект на законодателен акт не съответства с принципа на субсидиарност. Ако броят на обоснованите становища възлиза на една трета от гласовете, разпределени на националните парламенти, проектът на Европейската комисия трябва да бъде преразгледан. Тази процедура „жълт картон“ е използвана само три пъти между 2007 и 2017 г.

Работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“ е създадена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер през ноември 2017 г. Той призова работната група да разгледа три въпроса: (1) ролята на местните и регионалните власти по отношение на разработването и прилагането на политиките на Европейския съюз; (2) ролята на субсидиарността и пропорционалността в работата на институциите и органите на Съюза; (3) дали отговорността за определени области на политиките следва да бъде делегирана отново на държавите членки.

Работната група проведе седем заседания за обсъждане на трите цели. Въз основа на тези обсъждания, публично изслушване и предоставена от различни заинтересовани страни информация, Работната група представя девет препоръки, като действията за прилагане са изпратени до националните парламенти, националните, регионалните и местните власти, Европейския парламент, Съвета, Европейския комитет на регионите и Европейската комисия.

Председател на работната група е първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, като в състава ѝ влизат трима членове от Европейския комитет на регионите — председателят Карл-Хайнц Ламберц (Белгия), Михаел Шнайдер (Германия) и Франсоа Декостер (Франция) — и трима членове от националните парламенти — Томас Вицут (Естония), Кристиан Вигенин (България) и Райнхолд Лопатка (Австрия).

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023