Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Цифрова Европа за всички: интелигентните цифрови решения трябва да носят ползи на всички граждани на ЕС  

Председателят и първият заместник-председател на Европейския комитет на регионите (КР) отправят искане следващата Европейска комисия да гарантира, че икономическите и социалните ползи от цифровата трансформация достигат до всички местни общности и техните граждани. Предложението „Цифрова Европа за всички“ поставя акцент върху наблюдението, споделянето и разрастването на цифровите иновации. Това беше обсъдено на съвместната среща между КР и Платформата на Европейската комисия за широколентов достъп, която се проведе в сряда.

„Време е ползите от цифровата революция да се създават съвместно и да се усетят в целия Европейски съюз. Местните и регионалните общности и правителствата участват непосредствено в прилагането на цифровия единен пазар по места, но капацитетът им за управление на промените и за намиране на нови решения варира значително. Основните бенефициери досега бяха по-големите градове, по-проспериращите региони и няколко местни общности със силно местно лидерство“, заяви председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц .

Първият заместник-председател Markku Markkula представи проектопредложението Платформа за широколентов достъп , на която местни и регионални политици от държавите — членки на ЕС, работят заедно с експерти от Европейската комисия за ускоряване на разгръщането на високоскоростна широколентова свързаност в регионите на ЕС.

„Интелигентните решения, разработвани в цяла Европа, често остават твърде малки по мащаб и не са достатъчно оперативно съвместими. В резултат на това европейските решения биват изтласквани от пазара от играчи с господстващо положение в световен мащаб. Европа се нуждае от нов начин за разгръщане на интелигентни цифрови решения и за да се даде възможност на местните и регионалните участници да дават съвместно импулс на цифровата революция. Нека да създадем силни европейски цифрови екосистеми и да изобретим бъдещето за и със гражданите“, подчерта г-н Маркула.

По време на дебат с Херард Де Грааф, директор на дирекция „Цифров единен пазар в ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия, членовете на Платформата за широколентов достъп обмениха мнения относно идеите и насоките, внесени от председателя Ламберц и първия заместник-председател Маркула. Те включват:

разработване на европейска мрежа от центрове за цифрови иновации, свързани с регионалните стратегии за интелигентна специализация,

използване на различни инструменти на ЕС за финансиране, включително структурните фондове, за засилване на разгръщането на центрове за цифрови иновации и на високоскоростна широколентова свързаност във всички региони на ЕС,

развиване на регионални алианси за умения в областта на цифровите технологии със сектора на образованието и обучението, така че да се отговори на цифровите потребности на местните предприятия,

използване на преразглеждането на Директивата за обществените поръчки, за да се насърчи лесното разгръщане на интелигентни услуги в тясна връзка с центровете за цифрови иновации; оптимално използване на колективните споразумения за закупуване и работа с ЕИБ с цел улесняване на колективното закупуване,

отправяне на призив за избор на села и региони с интелигентни модели в съчетание със специално обучение и действия за интегриране,

използване на нови цифрови решения на местно равнище за постоянен диалог с гражданите по въпроси, вариращи от киберсигурността до цифровите обществени услуги,

предоставяне на европейска схема с ваучери за одит на електронното управление за 700 малки и средни по размер градове, в рамките на която експерти в местното управление да предоставят 15-дневни консултантски услуги на Градския съвет,

въвеждане на набор от съдържателни показатели, които могат да измерват напредъка, постигнат на местно и регионално равнище, и публикуване на редовен доклад относно актуалното състояние на местното/регионалното измерение на цифровия единен пазар.

Окончателното предложение ще бъде представено на Цифрова асамблея 2019 на 13 и 14 юни в Букурещ.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu