Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните лидери заявяват, че трябва да се обърне внимание на цифровото разделение, за да се подкрепят регионите и градовете в протичащите преходи  

За осъществяването на приобщаващ цифров преход в градските и селските райони ще се необходими повече инвестиции в мрежова инфраструктура, актуализирани стратегии за устойчивост на цифровите технологии и по-ефективно сътрудничество с националните правителства и между държавите членки. Това са заключенията от дебата сМаргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европа, подготвена за цифровата ера,проведен по време на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР) на 8 февруари.

По време на дискусията с Маргрете Вестегер регионалните и местните лидери подчертаха, че подготвеността на местните и регионалните власти за цифровата ера е ключов фактор за устойчивостта на обществените услуги в ерата на нарастващата зависимост от цифровите технологии, изчисленията в облак, данните и оперативно съвместимите информационни системи. Осигуряването на достъп на гражданите до информацията и инструментите, от които се нуждаят, е жизненоважна част от развитието на цифровото общество на бъдещето.

Председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Алвъш Кордейру (PT/ПЕС) заяви: „Цифровият преход е голямото предизвикателство на нашето време, но поставянето на хората в центъра му продължава да бъде от решаващо значение, за да се избегне създаването на нови териториални разделения и социални неравенства. Според Комитета на регионите програмата на ЕС в областта на цифровите технологии трябва да бъде изградена заедно с градовете и регионите, за да се постигнат по-добри обществени услуги, да се създадат нови работни места и да се подкрепи образованието, и тя трябва да върви ръка за ръка с осъществяването на Зеления пакт.“

Изпълнителният заместник-председател Вестегер подчерта, че местните и регионалните власти играят ключова роля за осигуряване на налични за всички граждани цифрови технологии и че цифровите обществени услуги трябва да бъдат подобрени, за да се гарантират безопасни и достъпни инструменти. Членовете на КР подчертаха необходимостта лидерите в публичния и частния сектор да работят заедно в подкрепа на цифровизацията и иновациите, като допринасят за продължаващите усилия в областта на енергийната сигурност и зелените технологии за укрепване на стратегическата автономност на ЕС. Приобщаващ цифров и екологичен преход в градските и селските райони ще бъде постигнат само ако всеки един има достъп до необходимата цифрова инфраструктура и всеки регион разполага с ефективни и иновативни цифрови инструменти.

Цифровото разделение между градските и селските райони ще продължи да се задълбочава, ако не бъде осигурен необходимия достъп до интернет и до цифрови услуги в ключови области като здравеопазването, образованието, обществените услуги и социалното приобщаване. Това на свой ред изисква засилено и по-ефективно сътрудничество между и в рамките на публичните администрации на държавите членки. 

Цифровият преход, който ще подобри достъпа до цифрови технологии и използването им и ще даде възможност за възползване от значителните възможности, които те могат да създадат, ще окаже огромно въздействие върху сближаването в ЕС и е от жизненоважно значение за постигането на целите на цифровото десетилетие до 2030 г.. С оглед на това КР се стреми да добави цифровото измерение към определението за икономическо, социално и териториално сближаване, признато в Договорите на ЕС, за да се насочат инвестициите в „приобщаваща“ цифровизация. В епохата на постоянно нарастваща свързаност много градски и селски райони все още не разполагат с модерните мрежи, от които се нуждаят, а гражданите често не разполагат с достатъчно цифрови умения. Преодоляването на това цифрово разделение се нуждае от разнообразен подход, като стратегиите за цифрова трансформация са адаптирани към нуждите на всеки регион, за да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен.

Контекст:

В предстоящо проучване на КР ще бъде направен преглед на актуалното състояние на устойчивостта на цифровите технологии сред местните и регионалните власти в ЕС и ще бъдат разгледани решенията и средствата, които се използват на поднационално равнище за укрепване на тази устойчивост. Повече информация може да бъде намерена тук.

За контакт:

Моника Тибери — говорител на председателяТел.: +32 479 51 74 43monica.tiberi@cor.europa.eu

Тереза Зостман

Тел. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Споделяне :