Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
До юни трябва да се постигне споразумение по бюджета на ЕС и фонда за възстановяване; евентуално забавяне ще изложи на риск безопасността на гражданите и сближаването в Европа  

След видеоконференцията, организирана от членовете на Европейския съвет на 23 април, Алиансът за сближаване — общоевропейски съюз, който призовава за по-силна политика на сближаване след 2020 г. — призовава политиката на сближаване да остане приоритет в преговорите относно стратегията за възстановяване от последствията от Covid-19, като се вземат предвид нуждите и опитът на регионите и градовете.

Борбата срещу пандемията от Covid-19 и възстановяването на европейската икономика са надпревара с времето. Всяко допълнително забавяне в прилагането на адекватен план за възстановяване на ЕС въз основа на амбициозен бюджет на ЕС ще подкопае нашия капацитет за защита на здравните и социалните права на гражданите, за запазване на производствения капацитет на Европа, за подпомагане на оцеляването на предприятията в извънредната ситуация и за инвестиране в устойчиво бъдеще.

Необходимо е държавите членки да предприемат решителна крачка напред към изграждането на Европа, като:

- осигурят непрекъснато прилагане на извънредните мерки, подкрепено от политиката на сближаване в най-тежко засегнатите държави и територии, с подходящо финансиране и специални правила;

- увеличат планираните инвестиции в политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., с цел ускоряване на възстановяването и изграждане на стабилна, по-справедлива и устойчива Европа в дългосрочен план;

- гарантират, че извънредните финансови инициативи допринасят за социалното, териториалното и икономическото сближаване, като решават проблема със загубата на данъчни приходи и доходи по места и оказват подкрепа на местните и регионалните власти и свързаните с тях публични дружества в управлението на местните услуги за гражданите по време на пандемията и след пандемията;

- завършат успешно преговорите относно бъдещата политика на сближаване, за да се даде възможност за своевременно започване на периода на финансиране през 2021 г. и за да се гарантира, че политиката на сближаване ще може да продължи през следващите години;

- обединят всички равнища на управление с цел инвестиране в подобряването на здравните услуги в целия Съюз, както чрез увеличаване на финансирането за здравеопазване в рамките на политиката на сближаване, така и чрез създаване на специален здравен механизъм;

- отчетат добрите примери за трансгранично и транснационално сътрудничество по време на настоящата криза и осигурят активното участие на ЕГТС, еврорегионите и всички гранични региони на ЕС в борбата с вируса, както и в бъдещото икономическо възстановяване.

Ние изискваме както по отношение на „основната част“ от бюджета на ЕС, така и по отношение на извънредните инициативи за финансови инвестиции да се разчита на опита и знанията, натрупани от местните участници, които се борят с пандемията и последиците от нея. Инвестициите на ЕС трябва да бъдат гъвкави и опростени, но всяка свръхцентрализация би подкопала сериозно тяхната ефективност. Политиката на сближаване е най-добрият инструмент на ЕС за структурно укрепване на социалното и икономическото развитие на регионите и градовете (включително на мерките в областта на здравеопазването и климата). Той трябва да бъде укрепен и използван пълноценно за повишаване на устойчивостта на всички местни и регионални власти в дългосрочен план, за да се гарантира, че те са подготвени в достатъчна степен за икономическите последици от настоящата криза, както и за евентуални бъдещи кризи, като по този начин се допълнят съществуващите и бъдещите инструменти за реагиране при извънредни ситуации.

По отношение на евентуалното укрепване на Програмата за подкрепа на реформите, реалното участие на регионите и градовете в оценката на нуждите и в оформянето на интервенциите, в тясна координация с плановете за политиката на сближаване, ще бъде от решаващо значение, за да се гарантира, че нито едно място няма да бъде изоставено и че асиметричното въздействие на реформите върху териториите се управлява ефективно. Освен това регионите и градовете следва да участват в дебата относно начините за укрепване на устойчивостта на европейските общества по отношение на пандемичната криза и нейните икономически и социални последици от териториална гледна точка.

Сега е жизненоважно институциите на ЕС да вървят напред в дух на солидарност и отговорност. Крайният резултат от преговорите не може да бъде сбор от свръхцентрализирани средства и несигурни финансови инструменти, разчитащи само на способността за реакция на частните пазари. Трябва да осигурим на Европа ефективна комбинация от инструменти, при която безвъзмездните средства и заемите са балансирани правилно, а принципът на партньорство се прилага в пълна степен, за да се отговори по-добре на нуждите на гражданите на ЕС.

Само ако намерим кураж да действаме заедно и постигнем необходимото за това взаимно доверие, можем да изведем Европа от тази извънредна ситуация.

За връзка със секретариата:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023