Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COVID-19 представлява възможност за ускоряване на програмата в областта на околната среда  

​Dimtrios Karnavos​

В това интервю Димитриос Карнавос (Гърция/ЕНП) отговаря на пет въпроса относно 8-ата програма за действие за околната среда (ПДОС) . Кметът на Калитея е докладчик по проектостановище , в което се отправя искане за подходящи ресурси за местните и регионалните власти, за да изпълняват по места политиките в областта на околната среда. Проектостановището ще бъде поставено на гласуване на следващата пленарна сесия на 3—5 февруари след общо предварително обсъждане на заседанието на комисия ENVE на 1 февруари. Въпреки че политиките на ЕС в областта на околната среда донесоха значителни ползи през последните десетилетия, Европа все още е изправена пред безпрецедентни предизвикателства в областта на околната среда, климата и устойчивостта. Те включват загубата на биологично разнообразие, изменението на климата, използването на ресурсите и замърсяването. 8-ата ПДОС е от първостепенно значение за преодоляването на тези предизвикателства в периода след COVID-19.

От местна и регионална гледна точка върху кои приоритети следва да акцентира 8-ата програма за действие за околната среда?

8-ата програма за действие за околната среда предоставя дългосрочна стратегическа визия и насоки за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на климата и устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите в съответствие с Европейския зелен пакт — новата стратегия на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до средата на века. В 8-ата програма за действие за околната среда, наред с шестте приоритетни цели, описани в предложението, се отразяват целите и очакванията на местните и регионалните лидери. Пандемията от COVID-19 ни научи, че подходът за здравословен начин на живот трябва да бъде в основата на всички политики на ЕС за насърчаване на човешкото здраве, добро състояние на планетата, жизнеспособна икономика и здраво общество с възможности за всички. Във връзка с това по-добрата връзка между здравето и околната среда е както основна, така и необходима. Трябва да гарантираме, че 8-ата ПДОС допринася за нетоксична околна среда, осигурява по-добър жизнен стандарт за хората и създава по-устойчиви общности. Освен това трябва да гарантираме, че 8-ата ПДОС насърчава устойчива бизнес среда и стимулира зелените инвестиции на всички равнища (ЕС, национално, регионално и местно). Всичко това е необходимо, ако искаме да имаме по-силен и устойчив ЕС в периода след COVID-19.

Как новата ПДОС може да гарантира по-добро интегриране на прерогативите в областта на околната среда и климата с други секторни политики на ЕС? По какъв начин 8-ата ПДОС е свързана с Европейския зелен пакт?

По-ефективното интегриране на околната среда и климата с други секторни политики на ЕС невинаги е лесно, тъй като различните сектори имат различни приоритети. Понякога дори самите политики в областта на околната среда и климата изглежда действат като противодействащи сили. Например политиките за опазване на климата и за намаляване на въглеродните емисии насърчават инсталирането и функционирането на проекти за енергия от възобновяеми източници. От друга страна, особено важната политика за прекратяване на загубата на биологично разнообразие и за поддържане на съгласуваността на мрежата „Натура 2000“ изглежда отчасти в противовес на политиката за опазване на климата, например, когато проектите за енергия от възобновяеми източници се разгръщат и експлоатират в защитени зони. Ето защо трябва да бъдем последователни и да вървим в една и съща посока, тъй като всички сме изправени пред едни и същи предизвикателства. Важно е да се използват в максимална степен наличните инструменти и методи, така че да се създаде рамка за постоянен мониторинг и непрекъснато подобряване на екологичните характеристики, включително инвестиции в опазването на околната среда и климата. Освен това следва да се споразумеем за една ясна пътна карта, която ще ни отведе до неутралност по отношение на климата до 2050 г. Що се отнася до градовете и регионите, не трябва да забравяме, че местните и регионалните власти играят специална роля за сближаването на предприятията, научноизследователските институти и академичните среди, както и за ангажирането на хората и местните заинтересовани страни в разработването и прилагането на политиките в областта на околната среда.

Как можем да гарантираме, че политиките в областта на околната среда се прилагат изцяло във всички общности на ЕС?

Определено приветствам факта, че в 8-ата ПДОС по-ефективното и ефикасно изпълнение се определя като основен приоритет. За да се подобри резултатът от изпълнението, на местните и регионалните власти следва да се осигурят подходящи инструменти и адекватни ресурси. Ние отговаряме за изпълнението на 70 % от законодателството на ЕС, 90 % от мерките за адаптиране към изменението на климата и 70 % от действията за смекчаване на изменението на климата. Трябва да имаме новаторски подходи, които дават правомощия на местните и регионалните власти да осигурят съобразени с конкретните нужди решения за подобряване на изпълнението на политиките в областта на околната среда по места, било то в градски, селски или планински райони, острови или крайбрежни зони. Необходими са повече научни изследвания, данни и знания, за да преодолеем конкретните екологични предизвикателства, пред които сме изправени, и да се възползваме от възможностите в различните видове местни и регионални общности, тъй като всеки географски район има свои собствени предизвикателства, слабости и силни страни. Ето защо във връзка с 8-ата ПДОС призовавам за цялостен, ориентиран към местните или регионалните условия подход като най-добрия начин за постигане на здравословно жизнено равнище. Няма да постигнем успех, ако не въведем функционираща рамка за многостепенно управление и ако не насърчаваме всички равнища на управление да поощряват междуадминистративното, междурегионалното, междуобщинското и трансграничното сътрудничество по отношение на политиките в областта на околната среда. Освен това трябва да укрепим базата от знания в областта на околната среда, като оползотворяваме потенциала на цифровите технологии и технологиите за данни и увеличаваме използването на природосъобразни решения и социални иновации за подобряване на изпълнението на целите в областта на околната среда. Например в Калитея, осмата по големина община в Гърция и четвъртата в Атина, ние изпълнихме проект, основан на използването на цифрови технологии ( технология iBeacons и добавена реалност ), за да мотивираме жителите и посетителите да използват устойчиви форми на транспорт, като ходене пеша и колоездене за намаляване на въглеродните емисии, подобряване на качеството на въздуха и изтъкване на необходимостта от опазване на историческото и културното наследство на града.

Как 8-ата ПДОС може да помогне да се гарантира, че местните и регионалните общности в ЕС разполагат с адекватни ресурси за изпълнение на политиките на ЕС в областта на околната среда и климата в рамките на екологично възстановяване от COVID-19?

Както споменах, адекватните ресурси са от основно значение, ако искаме успешно да прилагаме по места политиките в областта на околната среда и климата. Ресурсите включват целево финансиране и ясна правна рамка, но също и административни ресурси като човешки експертен опит, изграждане на капацитет, знания и обмен на най-добри практики. В 8-ата ПДОС трябва да се разработи интегрирана рамка, която да предостави на местните и регионалните власти подходящите инструменти в съответствие със стратегията за екологосъобразно възстановяване от COVID-19. Тя трябва да включва стимули за преминаване към по-амбициозни политики в областта на околната среда, по-специално за изоставащите, но също и за тези, които постигат добри резултати, за да имат още по-голяма мотивация. Трябва да призная, че съжалявам за несъответствието между споразумението относно многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и 8-ата ПДОС. Определено следва да бъдат по-добре координирани. От друга страна, приветствам положителното развитие, че климатичният и цифровият преход са в основата на следващия бюджет на ЕС, в който за борба с изменението на климата се отделят 30 % от дългосрочния бюджет на ЕС и пакета NextGenerationEU и се обръща специално внимание на околната среда и биологичното разнообразие. Надявам се, че 8-ата ПДОС ще създаде подходящата рамка за зелени и сини инвестиции и иновации на всички равнища на управление. Те са от жизненоважно значение, ако искаме да изградим устойчиви общности, като същевременно създаваме растеж и работни места в едно справедливо и приобщаващо общество, основано на солидарност. Очаквам също така 8-ата ПДОС да осигури инструменти за изграждане на капацитет, база данни от знания и най-добри практики и стимули за сътрудничество между градовете, като например партньорски проверки и дейности за взаимно обучение, посещения на място и „зелено побратимяване“, за да се постигне напредък по отношение на екологосъобразното възстановяване.

Що се отнася до въздействието на COVID-19 върху програмата за околната среда, това пречка ли представлява, или възможност за ускоряване на действията?

От само себе си се разбира, че COVID-19 следва да се разглежда като възможност за ускоряване на програмата в областта на околната среда. През последните месеци станахме свидетели на подобряване на качеството на въздуха, възстановяване на биологичното разнообразие и общо подобряване на екосистемите. Трябва да продължим в тази посока. Приветствам факта, че ЕС планира възстановяване от COVID-19, което върви ръка за ръка с екологичния и цифровия преход. Нашите местни общности трябва да се възстановят икономически, но по устойчив и траен начин. Според мен важното в това отношение е необходимостта от подобряване на комуникацията ни с хората, за да могат те да участват, тъй като изпълнението може да бъде постигнато само с пълната и ежедневна ангажираност на всички. Трябва да повишим осведомеността относно ползите от политиките в областта на климата, околната среда и биологичното разнообразие и да покажем как те подобряват нашето здраве и благосъстояние, като същевременно увеличим степента на устойчивост и конкурентоспособност на нашите местни икономики.

Обща информация:

От средата на 1970-те години политиката на ЕС в областта на околната среда се ръководи от последователни програми за действие за околната среда (ПДОС), с които се определят приоритетните цели, които трябва да бъдат постигнати за определен период от време. След приключването на 7-ата ПДОС през 2020 г. Европейската комисия одобри предложение за 8-ата ПДОС за периода до 2030 г., която цели допълване на Европейския зелен пакт.

КР е приемал законодателни становища относно предходни ПДОС. През 2019 г. КР прие становище по собствена инициатива, озаглавено „Към Осма програма за действие за околната среда“ , изготвено от докладчика Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП) , кмет на Схидам. Становището беше подкрепено от специално проучване .

Въз основа на Европейския зелен пакт 8-ата ПДОС има шест приоритетни цели . С цел измерване на това дали ЕС е на път да постигне тези цели и извършване на комуникационна дейност в предложението за 8-а ПДОС се предлага да се създаде нова рамка за мониторинг.

Европейският комитет на регионите и Европейската комисия си сътрудничат тясно, за да гарантират ефективното прилагане и разработване на политиките в областта на околната среда чрез Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда.

За контакт с пресслужбата: pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023