Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COVID-19 ускорява цифровата трансформация на местната демокрация  

Пандемията от COVID-19 и произтичащото от нея засилено използване на цифрови инструменти могат да се разглеждат като стимул за регионалните и местните власти да се подготвят за цифровата ера. В становището „Укрепване на местното управление и представителната демокрация чрез нови инструменти в областта на цифровите технологии“, представено от Райт Пихелгас (EE/Renew Europe), председател на Общинския съвет на Ярва, прието на пленарната сесия на КР на 10 декември, също се подчертава, че новите цифрови технологии и инструменти имат потенциала да подобрят качеството на процеса на вземане на решения и прозрачността, да насърчат комуникацията, активното гражданство и ангажираността в политическия живот и по този начин трайно да укрепят местната демокрация.

Едно от многото предизвикателства, пред които са изправени местните и регионалните власти, е преходът към нов цифров свят. Това изисква важни промени и местната демокрация следва да се адаптира към тях и да се възползва от възможностите, свързани с новите цифрови технологии и инструментите на ИКТ, като например използването само на електронни формуляри, които спестяват време на гражданите и публичните органи.

Според докладчика на КР Райт Пихелгас „Развиването на цифровите технологии разкрива възможности за създаване на нова среда за консултации и участие, предоставяне на висококачествена информация, анализ на реакцията на обществеността, достигане до отдалечени райони и до гражданите в най-необлагодетелствано положение, инкорпориране на уменията, знанията и експертния опит на гражданите и съвместно изготвяне на политики, които отговарят на техните нужди и очаквания“.

Въвеждането на електронни решения обаче може да изисква потребление на данни и ресурси и не бива да пренебрегва хората. Предлагането на обществени услуги за участие на гражданите следва да се основава на недискриминационен достъп до информация и знания. Цифровото разделение следва да бъде намалено чрез предоставяне на повече възможности на хората чрез образование и обучение, като се даде приоритет на обучението за възрастните хора и други уязвими или маргинализирани групи. За тази цел КР предлага мерки за за мотивиране и признаване на местните и регионалните власти, за да ги насърчи да прилагат принципите на отворено и приобщаващо управление.

Комитетът счита, че Конференцията за бъдещето на Европа би трябвало да послужи като възможност за тестване на цифрови инструменти за участие с цел укрепване на представителната демокрация, спечелване на доверието на гражданите и интегриране на примери от регионално и общинско равнище, в които гражданите участват в процеси на консултация и техните механизми за обратна връзка. За тази цел през октомври 2020 г. КР предложи създаването на цифров инструмент, наречен „ CitizEN — Мрежа за гражданско участие в ЕС“ за да се включат гражданите в изготвянето на политиките.

„Да подготвим Европа за цифровата ера; да започнем първо с нашите местни и регионални власти. Въз основа на нашите европейски ценности и силни страни можем да дадем нов тласък на нашата демокрация чрез тази цифрова трансформация. Използването на модерни ИКТ и форми на участие може да изисква време, но ако резултатът е едно по-сплотено общество или прозрачно местно управление, си струва да се инвестира в него “, заявява в заключение г-н Пихелгас .

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

Тел.: (+32) 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022