Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейската комисия и Европейският комитет на регионите откриват камара на националните посланици на Конвента на кметовете  

Конвентът на кметовете е най-голямото движение в света на градове и региони, които предприемат действия в областта на климата и енергетиката

Конвентът на кметовете беше създаден през 2008 г. от Европейската комисия в подкрепа на градовете и регионите за постигане на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2020 г. Понастоящем Конвентът укрепва своята роля, като адаптира ангажимента си в областта на климата спрямо целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., наред със създаването на нова камара на националните посланици в подкрепа на разгръщането на Конвента във всяка държава членка. Броят на подписалите Конвента на кметовете участници е над 10 000, като те получават техническа подкрепа и финансови насоки за разработването и изпълнението на планове в областта на енергетиката и климата, които допринасят за ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб под 1,5 — най-амбициозната цел на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

На 21 април кметовете и местните лидери от целия ЕС се присъединиха към проявата за стартиране на новия Конвент на кметовете . На онлайн церемония Политическият съвет представи визията на Конвента „за по-справедлива, неутрална по отношение на климата Европа“ — новия ангажимент за градовете и регионите, насочен към засилване на амбициите в областта на климата. Новоприсъединилите се участници ще поемат ангажимент за намаляване на емисиите си на парникови газове до 2030 г. с не по-малко от своята национална цел и за съобразяване с целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. в допълнение към постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Кадри Симсон , комисар по въпросите на енергетиката, покани всички местни представители да се присъединят към новия Конвент и заяви: „От тринадесет години насам Конвентът на кметовете е водещият еталон за действия в областта на енергетиката и климата на местно равнище. Изминалата година беше трудна за всички нас. Всички ние бяхме изправени пред извънредната ситуация, предизвикана от пандемията, но в същото време никога не престанахме да се подготвяме за по-чисто, по-екологосъобразно и по-добро бъдеще. ЕС пое ангажимент да бъде първият неутрален по отношение на климата регион в света не по-късно от 2050 г. и също така се ангажира да намали емисиите си с най-малко 55 % до 2030 г. Сега е време да се отвори нова глава за Конвента на кметовете. Нека обединим силите си и да направим крачка напред към Зеления пакт. Неутрална по отношение на климата, устойчива и справедлива Европа, в която градовете са здравословни места за живот на гражданите и за процъфтяване на местните предприятия. Нека превърнем Конвента в място, където всички градове в ЕС могат да поставят предизвикателства пред себе си и да демонстрират своите високи постижения.“

Проявата послужи като повод за даване на ход на Камарата на националните посланици на Конвента на кметовете . Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите, изтъкна: Днес ЕС направи крачка напред, като пое правен ангажимент за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Това ще бъде постигнато единствено чрез работа с нашите граждани и в нашите общности. В противен случай това изобщо няма да бъде осъществено. ЕС се нуждае от своите един милион местни и регионални политици, за да може Зеленият пакт да бъде успешен. Чрез подновяване на ангажиментите си и стартиране на мрежата от национални посланици на Конвента на кметовете, регионите, градовете и селата повишават амбициите си в областта на климата, за да отговорят на нуждите на хората и да защитят нашата планета.“

Таня Христова (България/ЕНП), кмет на Габрово, заяви: „В качеството си на кмет на български град, който е член на Конвента на кметовете от почти едно десетилетие, имах възможност и увереност за разработването и изпълнението на амбициозен план за устойчива енергия и сега сме първият български град, отличен с наградата „Европейско зелено листо“ за 2021 г. Фактът, че станах национален посланик на инициативата „Конвент на кметовете — Европа“ ми дава увереност, че можем да обединим усилията си за ускоряване на декарбонизацията на нашите територии и да работим за осигуряване на достъп за нашите граждани до сигурна и устойчива енергия на приемливи цени. По този начин ще постигнем нашата обща европейска визия за извършване на екологичния преход и превръщането ни в първия неутрален по отношение на въглеродните емисии континент до 2050 г.“

Основната цел на националните посланици на Конвента на кметовете е да подкрепят и укрепят инициативата във всяка държава членка, да участват в специфични за всяка държава дейности и да заздравят връзките и сътрудничеството с членовете на Европейския парламент и националните правителства. Камарата на националните посланици също така има за цел да установи контакти с градове и общини, които биха могли да се възползват от техническа подкрепа и финансови насоки и да станат активни участници в осъществяването на действия в областта на климата.

Хуан Еспадас (Испания/ПЕС), кмет на Севиля и председател на комисия ENVE на КР и на работна група „Зелен пакт на местно равнище“ на КР, заяви: „Конвентът на кметовете е един от най-успешните примери за сътрудничество между местните органи на управление за действия в областта на климата. В качеството си на кмет, но също и като председател на Комисията по околна среда на Европейския комитет на регионите, с гордост се присъединявам към Камарата на националните посланици на Конвента на кметовете, създадена с подкрепата на Европейската комисия. По повод честването на световния Ден на Земята утре градовете и регионите отправят следното силно послание: ние сме решени да водим прехода към устойчива Европа, за да защитим нашето бъдеще и никой да не бъде изоставен.“

Рафал Тжасковски , (Полша/ЕНП), кмет на Варшава и представител на КР в Политическия съвет на Конвента , заяви: „Местните и регионалните власти в КР са изцяло ангажирани с постигането на екологичен преход и екологосъобразно възстановяване след COVID-19. Инициативи като Конвента на кметовете са от решаващо значение за изграждането от долу нагоре на неутрална по отношение на климата Европа и за постигането на осезаеми резултати за всеки гражданин. Ще продължим да популяризираме Конвента, да се застъпваме за многостепенно управление, да призоваваме за пряк достъп до фондове на ЕС, да си сътрудничим с други кметове и регионални председатели, както и с предприятия и университети, да търсим новаторски решения, да обменяме най-добри практики и да разширяваме мрежата. Като членове на КР нашите посланици ще добавят стойност към Конвента на кметовете със своя политически опит. Можете да разчитате на КР като надежден и ангажиран партньор в това начинание.“

27-те членове на КР (по един от всяка държава членка), които съставляват Камарата на националните посланици на Конвента на кметовете , са:

Контекст:

Европейският конвент на кметовете за климата и енергетиката беше създаден през 2008 г. от Европейската комисия с цел ангажиране и подкрепа на кметовете за постигане на целите в областта на енергетиката и климата за 2020 г. (20 % намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г., 20 % дял на енергията от възобновяеми източници и 20 % енергийна ефективност). С новата си визия Конвентът на кметовете се присъединява към целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. и за превръщането му в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. За да се присъедините към Конвента, моля посетете www.eumayors.eu .

Списъкът на националните посланици на Конвента на кметовете може да бъде изтеглен тук . За повече информация можете да посетите нашият уебпортал .

Научете какво представлява Зеленият пакт на местно равнище тук .

За контакт:

Флориане Капелети // floriane.cappelletti@eumayors.eu

Давид Крус // david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :