Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
25-а конференция на страните по РКООНИК — COP25: Градовете и регионите демонстрират единство с цел насърчаване на действията в областта на климата  
Европейският комитет на регионите укрепва връзките си със световните мрежи на местните и регионалните власти в Мадрид, докато градовете и регионите по света се ангажират да продължат да осъществяват действия в областта на климата преди COP26 в Глазгоу

COP25 не постигна съгласие относно правилата за пълното прилагане на Парижкото споразумение. Не беше постигнато и окончателно решение във връзка с регионалните показатели в рамките на Парижкия наръчник и призива за многостепенно сътрудничество. Въпреки това Мадрид показа, че градовете и регионите по света са поели твърд ангажимент за по-амбициозни цели и действия в областта на климата. Делегацията на Европейския комитет на регионите (КР) решително защити централната роля на градовете и регионите за справяне с глобалното затопляне и необходимостта от формализиране на тяхната роля в глобалното управление на климата. Глазгоу ще бъде домакин на 26-ата конференция на страните по РКООНИК през декември 2020 г., като очакванията са за по-високи ангажименти в областта на климата и многостепенни действия. Кликнете тук, за да видите фотоалбума на КР от COP25.

На 25-ата конференция на страните (СОР25) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) не беше постигнато споразумение относно нерешените аспекти на Парижкия наръчник — набор от процедури, правила и механизми за докладване с цел прилагане от 2020 г. нататък на Парижкото споразумение. Световните пазари на въглеродни емисии и механизмите за търговия с емисии, финансовата подкрепа за адаптиране към изменението на климата в развиващите се страни и по-големите ангажименти в областта на климата възпрепятстваха преговарящите от COP25 да постигнат споразумение в Мадрид.

Европейският комитет на регионите участва в COP25 с делегация, ръководена от първия заместник-председател Марку Маркула , и следните членове: Жан-Ноел Верфайи (RE/Франция) , втори заместник-председател на комисия ENVE и член на Департаменталния съвет на Нор, Бенедета Бригенти (ПЕС/Италия) , член на Общинския съвет на Кастелнуово Рангоне, Андрис Грифроа (EA/Белгия) , член на Фламандския парламент и първи заместник-председател на Сената и Тисе Стелпстра (ЕКР/Нидерландия) , член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте.

Освен това няколко членове на КР участваха в COP25 от името на своите избирателни райони. Те включват Чимо Пуч (ПЕС/Испания) , председател на регион Валенсия и председател на испанската делегация в КР, Рафаеле Катанео (ЕНП/Италия) , министър на околната среда и изменението на климата на Ломбардия, Франсиско Игеа Арискета (RE/Испания) , заместник министър-председател на автономна област Кастилия и Леон, Мануел Карденете Флорес (RE/Испания) , заместник-министър по въпросите на туризма, възстановяването, правосъдието и местната администрация на правителството на Андалусия, Виргиния Марко Карсел (ПЕС/Испания) , генерален директор по европейските въпроси на правителството на Кастилия-Ла Манча, Микел Ирухо Амезага (EA/Испания) , генерален директор на дирекция за външна дейност на правителството на Навара, Сирпа Хертел (ЕНП/Финландия) , член на Градския съвет на Еспоо, и Витолд Степиен (ЕНП/Полша) , член на Регионалния съвет на Лодзкото воеводство.

На COP25 присъстваха двама участници в програмата на КР „Млади политици на изборни длъжности за климата“ : Хенрик Викстрьом (RE/Финландия) , член и председател на общинския съвет на град Инко, и Максимилиан Райнхард (RE/Германия) , член на градския съвет на Синделфинген, отговарящ за европейските въпроси.

Членовете на КР направиха основни изказвания по време на над 20 прояви и взеха участие в над 15 двустранни срещи. Членовете присъстваха на брифинги на високо равнище относно актуалното състояние на преговорите с Европейската комисия, финландското председателство на ЕС и членовете на Европейския парламент. В настоящия документ са обобщени основните политически послания на КР по време на COP25.

Това е обобщение на дейностите на членовете на КР по време на COP25.

7 декември, събота

Дейностите на делегацията на КР по време на COP25 започнаха в събота, на 7 декември, с участието в Общото събрание на Under2coalition на Рафаеле Катанео (Италия/ЕНП) , регионален министър на околната среда и изменението на климата на Ломбардия, и Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР) , член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте.

Under2 Coalition   е световна общност на държавните и регионалните правителства, която се ангажира с амбициозни действия в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение. Коалицията обединява над 220 правителства, които представляват над 1,3 милиарда души и 43% от световната икономика. В неотдавнашен доклад се потвърждава, че регионалните действия в областта на климата надвишават действията на националните правителства. КР се ангажира да засили сътрудничеството си с тази водеща световна мрежа на регионалните правителства за борба с изменението на климата и с нейния секретариат Групата за климата .

Регионът на Навара взе думата като активен член на Under2 Coalition, представляван от регионалния министър на околната среда и селските райони Итзиар Гомес и члена на КР Микел Ирухо (Испания/EA) .

Първият заместник-председател Марку Маркула участва в павилиона на ЕС на проявите „Ускоряване на прехода: как градовете и регионите постигат резултати“ в сътрудничество с Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие (ICLEI) и „От данни към политика: отключване на потенциала на индекси за устойчиво развитие и действия в областта на климата“, организирана заедно със Съвместния изследователски център (JRC).

8 декември, неделя

Първият заместник-председател Марку Маркула и Рафаеле Катанео (Италия/ЕНП) взеха участие в сесията „Регионалното лидерство в борбата с изменението на климата. Природосъобразни решения за адаптиране и предизвикателството, свързано с водата“. Рафаеле Катанео (Италия/ЕНП) взе думата и пред Общото събрание на Regions4 .

Членовете на КР присъстваха на приема за добре дошли на 25-ата конференция на страните по РКООНИК, домакин на който беше кметът на Мадрид, Хосе Луис Мартинес-Алмейда, в павилиона „Сесилио Родригез“ в Парке дел Ретиро.

9 декември, понеделник

Европейският съюз беше домакин на „Световния ден на Конвента на кметовете: национално определените приноси (НОП) за спешни действия по отношение на изменението на климата: необходимост от действия на много равнища“, в който делегацията на КР на COP25 взе участие.

Бенедета Бригенти (ПЕС/Италия) отправи заключителни бележки при присъствието на новия комисар на ЕС по въпросите на енергетиката Кадри Симсон. „2020 г. ще бъде повратна точка за Конвента, тъй като трябва да управлява градовете и регионите за постигане на целите на ЕС за 2030 г. Конвентът трябва да може да отговори на предстоящите предизвикателства и той е от основно значение за постигане на целите на Европейския зелен пакт“ , заяви Бенедета Бригенти, докладчик по становището на КР относно Конвента на кметовете за периода след 2020 г.

Първият заместник-председател на белгийския Сенат и член на КР Андрис Грифроа (EA/Белгия) взе думата на сесията „Глобални тенденции в законодателството и исковете във връзка с климата: засилване на устойчивостта и адаптирането“.

Членът на КР Тисе Стелпстра (ЕКР/Нидерландия) взе участие в панела в Германския павилион относно „Интелигентни преходи в градовете: иновативни и ефективни решения за мобилността“. Регионалният министър и заместник-председател на провинция Дренте каза: „Трябва да преобразим нашите средства за транспорт, тъй като те допринасят за 23 % от общите емисии на ЕС и пораждат големи външни щети, като замърсяване, злополуки, шум и задръствания. Трябва да разработим подходи за „мобилността като услуга“, от ориентирана към потребителите перспектива, и да модернизираме електроенергийните мрежи, съхранението на електроенергия и управлението на публичната инфраструктура с цел внедряване на новаторски технологии в сферата на горивните клетки и акумулаторите. Няма да успеем да извършим декарбонизацията на транспорта без ефективно сътрудничество между всички равнища на управление.“

10 декември, вторник

Павилионът на ЕС събра широк кръг от представители на местни и регионални правителства, браншови организации, НПО, частни дружества и служители от ЕС и РКООНИК за „Европейски ден на енергетиката @ COP25“. Темите включваха: преобразуването на енергийната система в посока на 100 % възобновяеми енергийни източници, ускоряване на иновациите за постигане на европейския екологичен пакт, гарантиране на справедлив преход за всички региони и граждани, създаване на местни условия за подобряване на енергийните характеристики на сградите и ролята на програмата „Коперник“ на ЕС за декарбонизацията на Европа.

Първият заместник-председател Марку Маркула направи основно изказване, в което подчерта: „Изграждането на капацитет за отговорните за вземането на решения лица в публичния и частния сектор е от съществено значение. Градското планиране, санирането на стари сгради и интелигентните енергийни мрежи трябва всички да бъдат приоритетни области за сътрудничество, основано на знанието.“

Павилионът на Чили беше домакин на проявата: „Пътна карта към COP26: от Чили до Обединеното кралство“, където заместник-председателят Маркула заяви: „Какво трябва да направим, за да постигнем целите във връзка с климата? Това е процес на обучение. Това е процес на взаимно обучение, сравнителен анализ и съвместни действия.“ Акцентът беше поставен върху „консолидирането на приносите на градовете и поднационалното равнище за повишаване на ангажиментите във връзка с климата.“

Делегация от девет членове на КР присъства на брифинга на изпълнителния заместник-председател Франс Тимерманс (ЕНП) относно състоянието на преговорите на 25-ата конференция на страните по РКООНИК заедно с делегацията на Европейския парламент, водена от члена на ЕП Бас Ейкхаут (Нидерландия/Зелените/ECA) , членове на няколко национални парламента и на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Заместник-председателят Тимерманс заяви, че „непостигането на споразумение е по-добре от лошо споразумение“ , като се позова на резултатите от преговорите относно световните пазари на въглеродни емисии и механизмите за търговия с емисии, които биха могли да подкопаят усилията за декарбонизация.

Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР) проведе двустранна среща с члена на ЕП Бас Ейкхаут (Нидерландия/Зелените/ECA) относно многостепенното управление и проекта за водород в провинция Дренте.

Рафаеле Катанео (Италия/ЕНП) беше участник в съпътстващата проява на Италианския павилион „Ние действаме — Младите хора проправят пътя напред“.

Андрис Грифроа взе участие в парламентарно заседание, организирано от Междупарламентарния съюз ( IPU ) и испанския Конгрес на депутатите с цел насърчаване на обмена на парламентарни действия във връзка с изменението на климата.

Бенедета Бригенти (ПЕС/Италия) участва в Открития диалог на ПЕС относно действията в областта на климата и проведе двустранна среща с представители на италианското министерство относно обмена по инициативата „Конвент на кметовете“.

11 декември, сряда

Пълната делегация на КР на COP25 — включително Чимо Пуч (ПЕС/Испания) , председател на регион Валенсия и на испанската делегация в КР, се срещна с Димитрис Зевголис , заместник-ръководител на делегацията на ЕС на COP25 , който представи актуална информация за състоянието на преговорите.

На дневен ред беше и съобщението за Европейския зелен пакт. Членовете споделиха желанието си да ангажират Европейския комитет на регионите във връзка с многобройните предстоящи законодателни действия, припомниха, че градовете и регионите вече са по-амбициозни от националните правителства и потвърдиха отново ангажимента си да положат всички усилия за осигуряване на неутрален по отношение на климата преход по места. Тук можете да прочетете съобщението за пресата.

След срещата заместник-председателят Маркула и председателят Пуч направиха изявления за пресата в павилиона на ЕС.

Марку Маркула заяви: „Европейският съюз трябва да продължи да води борбата срещу глобалното затопляне. Съобщението за Зеления пакт идва точно навреме, тъй като навлизаме в заключителната фаза на преговорите за пълното изпълнение на Парижкото споразумение. КР отново потвърждава ангажимента си да допринася активно за постигането на целите на Зеления пакт, като същевременно гарантира пълноценното участие на градовете и регионите, без никой да бъде изоставен “.

Като демонстрира ангажимента на членовете на КР да насърчават действията във връзка с климата по места, председателят Чимо Пуч заяви: „Енергията, консумирана от регионалната администрация, включително офисните сгради, обществените училища и болниците, ще идва от 100 % зелени и възобновяеми енергийни източници до края на мандата ми.“

Рафаеле Катанео (Италия/ЕНП) се изказа в павилиона на Италия по време на проявата на високо равнище „Проект за оповестяване на въглеродна информация, доклад на Италия: представяне на примери за лидерство и тенденции в областта на климата от италиански предприятия и местните власти.“

Андрис Грифроа (Белгия/EA) беше гост оратор на междупарламентарната среща на Нидерландия: „Как Европейският зелен пакт да стане атрактивен с парламентите на Бенелюкс“ в павилиона на Бенелюкс.

12 декември, четвъртък

Жан-Ноел Верфайи (Франция/RE) взе думата в павилиона на Франция, за да обсъди „изпълнението на стратегиите на териториалните участници за адаптиране“. Вторият заместник-председател на комисия ENVE на КР и член на Департаменталния съвет на Нор заяви: „Трябва да разработим нови финансови механизми, като например „зелени“ облигации, за изпълнение на проекти за адаптиране към изменението на климата в нашите градове. За постигане на целите на Парижкото споразумение и на Европейския зелен пакт трябва да дадем правомощия на органите на местното управление да разработват предложения за проекти и да гарантират „възможността за получаване на банково финансиране“ за потенциалните инвестиции. Подкрепям призива на Европейския комитет на регионите за създаване на единен набор от насоки за координиране на всички финансирани от ЕС мерки за изграждане на капацитет и за преразглеждане на равнищата на съфинансиране от ЕС, тъй като местните и регионалните органи нямат финансов капацитет да набират достатъчно собствени средства.“

Андрис Грифроа (EA/Белгия) взе участие в дебат относно законодателството и изготвянето на политики в областта на адаптирането към изменението на климата в „Лабораторията за устойчивост“ на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. „Глобалното затопляне вече засяга нашите територии и нямаме друг избор, освен да разработим ефективни политики за адаптиране към изменението на климата. Националните правителства трябва да предоставят на местните и регионалните власти възможности за екологизиране на нашите градове и разработване на природосъобразни решения, за да се сведат до минимум рисковете във връзка с климата и свързаните с тях загуби и щети“ , отбеляза Грифроа. Заместник-председателят на фламандския Сенат също взе участие в „Сигурността на електроенергията в подкрепа на усилията за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях“ във Френския павилион.

Сирпа Хертел (ЕНП/Финландия) произнесе основна реч в павилиона на Обединеното кралство по време на проявата, организирана от Института „Грантам“ (Grantham Institute) — инициатива на Фондация „Грантам“ за опазване на околната среда.

13 декември, петък

Този ден на 25-ата конференцията на страните по РКООНИК започна с перспективите за отлагане за разговорите през уикенда. В съответствие с призива на Групата на местните правителства и общинските органи (LGMA) към Организацията на обединените нации — недържавния участник, който обединява местни и регионални правителства по света, Европейският комитет на регионите поиска от Европейската комисия и финландското председателство на ЕС да подкрепят включването на „многостепенното сътрудничество“ в окончателното решение на COP25.

Тъй като преговорите за пазарите на въглеродни емисии и финансовата помощ за приспособяването към изменението на климата за развиващите се икономики се проточиха, текстовете бяха сведени до минимален общ знаменател. В резултат на това липсваше споменаване на многостепенното сътрудничество, още по-малко, регионалните показатели в рамките на Парижкия наръчник, които да бъдат включени в окончателните решения.

Въпреки това Мадрид доказа, че градовете и регионите по света са поели твърд ангажимент за по-високи амбиции и за поддържане на действията в областта на климата на местно равнище.

По пътя към 26-ата конференция на страните по РКООНИК (COP26) в Глазгоу Групата на местните правителства и общинските органи (LGMA) призова за по-високи амбиции в областта на климата и действия от страна на националните правителства, включително пълната ангажираност на местните и регионалните власти в изготвянето на актуализираните национално определени приноси (НОП).

Контекст

По време на председателството на Чили, в Мадрид от 2 до 15 декември 2019 г. се проведе 25-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) .

Кликнете тук , за да достигнете до портала на КР във връзка с COP25.

Кликнете тук , за да научите как членовете на КР изпълняват действията в областта на климата по места.

КР изрази позиция относно съобщението относно Зеления пакт от 25-вата конференция на страните по РКООНИК. Повече информация можете да намерите тук.

Тук можете да прочетете съобщението за медиите във връзка с резолюцията за Зеления пакт, приета от Европейския комитет на регионите на пленарната му сесия на 5 декември 2019 г. Едно от водещите предложения на КР е създаването на форум на градовете и регионите, Европейската комисия и държавите членки за проследяване на прилагането на Зеления пакт.

Уводна статия от председателя на КР Карл-Хайнц Ламберц : „Трябва да действаме сега и заедно“ — Местните и регионалните лидери определят визията за постигане на Европейски зелен курс

За контакт: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023