Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
COP24: градовете и регионите искат официална роля в Парижкото споразумение  
Европейският комитет на регионите обединява силите си със световните мрежи от местни органи на властта в Катовице, за да поиска официална роля за градовете и регионите в Парижкото споразумение.

Градовете имат дял от 70% в световните емисии на парникови газове, а местните органи на властта отговарят за изпълнението на повече от 70 % от мерките за намаляване на изменението на климата и до 90 % от мерките за приспособяване към него. И въпреки това Парижкото споразумение не включва система за мониторинг и докладване на изпълнението на ангажиментите и постиженията на градовете и регионите в областта на намаляването на емисиите на CO 2 . Призивът за поднационално определени приноси, които да допълнят националните ангажименти в правилника на Парижкото споразумение, намери отзвук в Катовице заради нарастващото признание на факта, че той от първостепенно значение за преодоляването на настоящото разминаване по отношение на емисиите. Европейският комитет на регионите взе думата в пленарната зала на Конференцията на ООН по изменението на климата COP24, за да поиска официална роля за градовете и регионите в изпълнението на Парижкото споразумение, чиято цел е да ограничи глобалното затопляне до 1,5 C над нивата от прединдустриалния период. Кликнете тук за достъп до фото албума на делегацията на КР @ COP24.

Европейският комитет на регионите присъства на COP24 в Катовице с ясната задача да защити официалната роля на местните и регионалните органи на властта в глобалното управление на климата и изпълнението на Парижкото споразумение. Три години след подписването на Парижкото споразумение за климата конференцията в Катовице е доброволният краен срок за приемането на силна работна програма за привеждане на споразумението в действие.

Това е обобщение с най-важните дейности и изказвания на КР @ COP24.

13 декември 2018 г.

Първият заместник-председател на КР Марку Маркула (Финландия/ЕНП) направи заключително изказване в павилиона на ЕС на специална сесия, посветена на стимулите за постигане на въглеродна неутралност на европейската промишленост. Председателят на Градския съвет на Еспоо заяви: „ Приветстваме положителните намерения и тенденции към намаляване на въглеродния отпечатък в енергоемките сектори. Можете да разчитате на нашата подкрепа за развитието на партньорства с цел да се увеличи максимално потенциалът на плана SET и да се насърчат научните изследвания и иновациите, като същевременно се даде тласък на сътрудничеството между ЕС, държавите членки, регионите, промишлеността и научноизследователските институции. Преобразуването на промишлеността в Европа трябва да бъде приоритет на програма „Хоризонт Европа“ и на регионалните и частните инвестиции. Без декарбонизация на промишления сектор няма да можем да постигнем набелязаните за 2030 г. цели в областта на енергетиката и климата, нито да изпълним ангажиментите си по силата на Парижкото споразумение, без да споменаваме целите на стратегията за неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Сега трябва да работим заедно за взаимноизгоден преход към нисковъглеродна икономика.“ Проявата „Към процъфтяваща въглеродно неутрална промишленост в Европа“ беше организирана съвместно от ГД „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, Carbon Market Watch и SPIRE PPP.

12 декември 2018 г.

В рамките на COP 24 беше проведена заключителната сесия на диалозите „Таланоа“ на градовете и регионите с встъпително изказване на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш . Проведена в необичаен формат, сесията на високо равнище беше председателствана от двама председатели на COP – председателя на COP23 и министър-председател на Фиджи Джосая Вореке Байнимарама и държавния секретар на полското Министерство на енергетиката и пълномощен посланик за председателството на COP24 Михал Куртика .

Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП) , кмет на Схидам и председател на комисия ENVE на КР, направи изказване от името на местните органи на властта по света, в което поиска официалното включване на градовете и регионите в Парижкото споразумение. Кор Ламерс предаде политическото послание от името на групата на членовете на местните правителства и общинските органи (LGMA). Групата на членовете на местните правителства и общинските органи ( LGMA ), чието ядро е Международната асоциация на органите на местното самоуправление за устойчиво развитие (ICLEI), координира наблюдателите на местните правителства по време на междуправителствените преговори по РКООНИК.

Кор Ламерс посочи: „От името на групата на членовете на LGMA призоваваме страните по Парижкото споразумение да разширят диалозите „Таланоа“ отвъд COP24 и да включат регионално и местно определените приноси в национално определените приноси по Парижкото споразумение. Освен това призоваваме председателството на COP24 да признае официално поетите ангажименти и постиженията на местните и регионалните правителства в заключителната декларация на COP24. Местните правителства в целия свят са готови да постигнат резултати. Можете да разчитате на нас.“

Чрез групата на членовете на LGMA местните и регионалните правителства от цял свят призовават всички страни да гарантират, че в окончателната декларация на COP24 ще бъде включен следният текст: „Приветстваме постигнатите резултати и приноса на диалозите „Таланоа“ и приканваме страните да ги използват за целите на своите национално определени приноси (НОП)“. Местните правителства препоръчват на председателството на COP24 този параграф да се подсили с позоваване на многостепенните действия и да се включи в пълния си вид в заключителната декларация на COP24.

В последния си доклад относно „Разликите по отношение на емисиите“ ООН потвърди потенциала на градовете и регионите в борбата срещу глобалното затопляне, като същевременно призна, че тяхното въздействие е „недобре документирано“. Регионално и национално определените приноси (RLDCs) имат за цел да смекчат тази липса на данни, като същевременно намалят разликите в понижаването на емисиите и повишат амбициите в областта на климата.

В края на сесията председателствата на COP23 и COP24 обявиха Призива за действие „Таланоа“. Диалозите „Таланоа“ бяха стартирани миналата година от председателството на COP23 от Фиджи като глобална рамка за улесняване на диалога с цел проследяване на колективните усилия в областта на климата, предприети от поднационалните органи на властта, гражданското общество и предприятията с оглед на вземането на по-добри решения за климата на равнище ООН. През цялата 2018 г. групата на членовете на LGMA участва в повече от 60 диалога „Таланоа“ в 40 държави, 52 от които бяха организирани от местни и регионални власти, техните мрежи или партньори.

На 12 декември председателят на комисия ENVE на КР Кор Ламерс се срещна с колегата си от Европейския парламент Адина-Йоана Валеан ( Румъния/ЕНП) , председател на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI). Те присъстваха на брифинга относно преговорите по COP24, председателстван от комисаря по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете .

11 декември 2018 г.

На 11 декември КР взе участие в Деня на енергетиката на Европейския съюз в павилиона на ЕС в рамките на COP24. На специална сесия, посветена на въгледобивните региони, първият заместник-председател на КР Марку Маркула (Финландия/ЕНП) посочи: „Примерът с въгледобивните региони показва колко е важно многостепенното управление за осъществяването на енергийния преход. Националните правителства, регионите и градовете, промишлеността, академичните среди, гражданите и ЕС трябва да работят заедно, за да може това начинание да се увенчае с успех. Новите технологии и изграждането на капацитет са от първостепенно значение за преодоляването на зависимостта от въглищата. Въгледобивните региони се нуждаят от стабилни и съобразени с конкретните нужди финансови мерки. С оглед на това приветстваме предложението на члена на ЕП Йежи Бузек , председател на комисия ITRE на Европейския парламент, 4,8 млрд. EUR от следващия многогодишен бюджет на Европейския съюз да бъдат заделени за справедлив енергиен преход“. КР заявява подкрепата си за Платформата на въгледобивните региони в преход , създадена от Европейската комисия преди едва една година като част от Пакета за чиста енергия.

Комисар Мигел Ариас Канете заяви: „240 000 работници в Европа са заети във въгледобивната промишленост. Понастоящем 41 региона в 12 държави членки се занимават активно с добив на въглища. Бих искал предизвикателството на прехода да се превърне във възможност за въгледобивните региони. Това е възможно и осъществимо. Вече предоставихме помощ за провеждането на структурни реформи в 13 пилотни региона в Словакия, Полша, Гърция, Румъния, Чешката република, Германия и Испания.

За да засилят стратегическото си партньорство, КР и ICLEI проведоха двустранна среща на 11 декември в рамките на COP24. „Протичащите в момента преговори за климата са отлична възможност да се срещнем и да потвърдим миналото, настоящото и бъдещото си сътрудничество в областта не само на борбата с изменението на климата, но и на защитата и опазването на биологичното разнообразие“, заяви Марку Маркула (Финландия/ЕНП) . Председателят на ICLEI и кмет на Бон Ашок Сридхаран призова членовете на КР да продължат да гарантират изпълнението на целите в областта на климата и биологичното разнообразие в Европа, като същевременно се застъпват за по-големи амбиции и финансови механизми.

На 11 декември делегацията на КР присъства на брифинга на Европейската комисия относно напредъка на преговорите по COP24 , заедно с членове на Европейския парламент и делегати от държавите членки. Андрю Купър (Обединено кралство/EA) , член на Съвета на Кърклийс и докладчик по становището относно „Управлението в областта на климата след 2020 г.“ , се обърна към комисар Ариас Канете: „Искаме местните и регионалните власти да имат официална роля в окончателния политически текст на COP24. Искаме да се признае, че именно ние ще постигаме резултати по места. Трябва да бъдем включени и взети предвид“. Комисар Ариас Канете отбеляза: „Напълно съзнаваме, че градовете и регионите са необходимо условие за изпълнението на политиките в областта на климата. Все още не сме запознати с текста, който ще бъде представен от председателите днес следобед. В него беше включено подобно позоваване и ние ще се опитаме да подкрепим тази идея.“

10 декември 2018 г.

Андрю Купър (Обединено кралство/EA) се обърна към публиката в павилиона на ЕС, за да повтори призива на КР за това „предвидените в рамката за прозрачност на Парижкото споразумение национални доклади за инвентаризация да включват раздел за действията по смекчаване, предприети от поднационалните органи на властта". Докладчикът имаше възможността да сподели тези послания и в германския павилион заедно с Ашок Сридхаран , председател на ICLEI и кмет на Бон , по време на сесия, посветена на „Показателите за целите за устойчиво развитие (ЦУР) за градовете: надежда за повишаване на амбициите на местно определените приноси“

На 10 декември – деня на Световния конвент на кметовете, в павилиона на ЕС Марку Маркула (Финландия/ЕНП) посочи: „Време е за по-големи амбиции и мерки в областта на климата. Градовете и регионите са готови да повишат приноса си в областта на климата в допълнение към националните ангажименти. Мотото на полското председателство на COP24 е „Да се променим заедно“. Ние, местните и регионалните органи на властта, сме амбициозни, приобщаващи и иновативни. Знаем как да постигаме резултати в областта на климата. Днес се обръщаме към страните по конвенцията на ООН с посланието „Можете да разчитате на нас“. Проявата беше организирана съвместно от ГД „Околна среда“ на Европейската комисия, ICLEI, Бюрото на Конвента на кметовете и КР. Марку Маркула се срещна с кмета на Катовице Марчин Крупа и поздрави града – домакин на COP24 за присъединяването му към Конвента на кметовете с оглед на факта, че „са нужни все повече градове, застъпващи се за действия в областта на климата, за да се изпълнят ангажиментите на Парижкото споразумение“.

Сирпа Хертел (Финландия/ЕНП) , докладчик по становището на КР относно стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата и член на Градския съвет на Еспоо, проведе двустранна среща с Алианса за климата на 10 декември. Докладчикът посочи: „Съгласни сме с нашите партньорски мрежи, че е време да придадем по-голям мащаб на действията в областта на климата на местно равнище. За да обърнем глобалното затопляне, се нуждаем от нов икономически и социален модел, който може да е успешен само ако е местно базиран.“

Делегацията на КР на COP24 беше поканена от кмета на Катовице Марчин Крупа на проявата „Климатичният преход от Катовице: кулминация на усилията на градовете и регионите във връзка с COP24“ на 10 декември. На нея бяха демонстрирани повече от 60 диалога „Таланоа“ на градовете и регионите и беше проведена тематична дискусия, посветена на действията в областта на климата на местно равнище, по време на която първият заместник-председател на КР Марку Маркула представи основните политически послания на КР към COP24 .

В края на първата седмица на COP24 Марко Дус (Италия/ПЕС) беше един от участниците в дискусията на тема „Среща на върха по въпросите на здравеопазването и изменението на климата през 2018 г.“ . Докладчикът по становището на КР относно финансирането на борбата с изменението на климата заяви, че „местните, националните и глобалните политици трябва да действат незабавно, за да намалят значително климатичното замърсяване и да изградят климатична устойчивост“. Достъпът до финансиране е ключов фактор за много местни и регионални власти при осъществяването на свързани със здравеопазването действия в областта на климата.“ Всяка година излагането на замърсен въздух е причина за 7 милиона смъртни случая. Постигането на целите на Парижкото споразумение може да спаси около един милион човешки живота годишно в цял свят до 2050 г., дори само ако се намали замърсяването на въздуха ( СЗО ).

В допълнение към специалната брошура с най-добри практики на COP24 и с оглед на повишаването на видимостта на градовете и регионите, които постигат резултати в областта на климата, КР координира присъствието на COP24 на лауреатите на наградите „Градовете от Конвента във фокуса на вниманието“ за 2018 г. През втората седмица на COP към делегацията на КР се присъединиха Роберто Кампели , кмет на Монсано , Ерик Лаурицен , кмет на Сьонеборг , и Фредерик Химено , комисар за екологията на Градския съвет на Барселона .

Контекст:

Делегацията на КР на COP24 се състои от Марку Маркула (Финландия/ЕНП) , първи заместник-председател на КР и председател на Градския съвет на Еспоо, Кор Ламерс (Нидерландия/ЕНП), председател на комисия ENVE на КР и кмет на Схидам, Валтер Флего (Хърватия/АЛДЕ), втори заместник-председател на комисия ENVE на КР и жупан на Истрийската жупания, Андрю Купър (Обединено кралство/EA), координатор на ENVE от групата на EA, докладчик на КР по темата за управлението на климата след 2020 г. и член на Съвета на Кърклийс, Марко Дус (Италия/ПЕС), докладчик по темата за финансирането на борбата с изменението на климата и член на Общинския съвет на Виторио Венето , Сирпа Хертел (Финландия/ЕНП), докладчик на КР по темата за стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата и член на Градския съвет на Еспоо, Андрес Ядла (Естония/АЛДЕ), координатор на ENVE от групата на АЛДЕ и член на Градския съвет на Раквере, Дайва Матониене (Литва/ЕКР) , координатор на ENVE от групата на ЕКР и член на Градския съвет на Шяуляй, и Андре ван де Надорт (Нидерландия/ПЕС), координатор на ENVE от групата на ПЕС и кмет на Вестстелингверф.

Политически послания и делегация на COP24

Брошура с най-добрите практики на COP24

Регионално и местно определени приноси

Посланици на Конвента на кметовете

18/11/2018 Изменение на климата: „Можете да разчитате на нас“ (встъпително изказване на председателя на КР Карл-Хайнц Ламберц и първия заместник-председател Марку Маркула)

15/11/2018 COP24: Готови ли сте?

19/09/2018 Местните органи на властта с още по-големи амбиции в областта на климата

06/07/2018 Изменение на климата: необходими са по-големи амбиции и ново управление за изпълнението на целите на Парижкото споразумение

За повече информация посетете страницата на КР, посветена на COP24

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023