Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Конференцията за бъдещето на Европа: политиците на изборна длъжност на европейско, национално, регионално/местно равнище трябва да се обединят, за да укрепят демократичния модел на ЕС  

Манфред Вебер, Ираче Гарсия Перес и Ги Верхофстад — трима представители на Европейския парламент в рамките на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа, обсъдиха с членовете на КР ролята и приноса на регионалните и местните лидери към Конференцията.

Регионалните и местните политици на изборни длъжности, представлявани в ЕС от КР, и членовете на Европейския парламент — единствената институция на ЕС, чиито членове се избират пряко от гражданите, трябва да се обединят в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Тяхната обща цел би трябвало да бъде да предадат призива на гражданите за Съюз, който да бъде по-близо до тях, да зачита принципа на субсидиарност и да бъде ориентиран към бъдещето в отговор на новите предизвикателства на световно и местно равнище. Това е посланието, което членовете на КР споделиха по време на 145-ата пленарна сесия на КР с Ги Верхофстад, Манфред Вебер и Ираче Гарсия Перес — трима представители на Европейския парламент в Изпълнителния съвет на Конференцията. Тримата членове на ЕП подчертаха, че членовете на КР са силни съюзници за широк, действително приобщаващ, прозрачен, географски и политически балансиран дебат относно бъдещето на Европа.

Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас , който води делегацията на КР на пленарната сесия на Конференцията и присъства на заседанията на Изпълнителния съвет, заяви: „Местните политици на изборна длъжност и членовете на Европейския парламент имат обща цел: да укрепят всеки елемент на нашия дом на европейската демокрация и да да доближат Европа до гражданите, на които тя служи. Трябва да се обединим чрез нашите политически семейства, за да превърнем Конференцията за бъдещето на Европа в успех. Разбираме нуждите на нашите народи и придаваме демократична легитимност на Конференцията. Нашето бъдеще е в една по-силна и по-обединена Европа“.

Ги Верхофстад , член на Европейския парламент, съпредседател на Изпълнителния съвет и координатор на делегацията на ЕП към Конференцията за бъдещето на Европа, отбеляза: #CoFoE е като щафетно надбягване. Гражданите, участващи в панелите, ще започнат надпреварата, като определят своите желания и препоръки. След това, по време на следващите пленарни заседания, те ще предадат щафетата и ние ще формулираме конкретни предложения за реформа въз основа на техните препоръки. Последният етап от тази надпревара е тези реформи да бъдат одобрени и осъществени чрез нашите демократични институции. КР ще бъде полезен участник чрез своите членове, установени в градове и региони в целия Европейски съюз.“

Манфред Вебер , председател на групата ЕНП в Европейския парламент и член на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа, заяви: „Престои ни десетилетие на големи промени. Що се отнася до изменението на климата, работните места и растежа, цифровизацията, социалните въпроси, демографията и миграцията, не можем да чакаме следващата криза, за да се подготвим за бъдещето. Трябва да си зададем въпроса дали Европейският съюз в момента е структурно пригоден да отговори на предизвикателствата, пред които сме изправени. Със сигурност трябва да изградим Европа, която има реален капацитет за действие, но също и по-демократична Европа, която да е по-близо до своите граждани, по-близо до общините и регионите. КР, чрез своите членове, заемащи изборни длъжности, има решаваща роля в това отношение.“

Ираче Гарсия Перес , председател на групата S&D в Европейския парламент и член на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа, добави: „Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да установим отново връзка с гражданите и да разберем какъв Съюз искат, която не бива да пропускаме. ЕС не се гради само посредством институциите, а ежедневно, от всеки малък и голям град; всички административни равнища имат роля и всички те са важни. Многообразието на нашите села, градове и региони е богатството на Европа. Ето защо тази конференция трябва да достигне до места, които са далеч от брюкселската „кула от слонова кост“, и да се вслуша във всички гласове. Защото искаме Европа с по-голямо участие, с повече равенство и солидарност и по-феминистка Европа."

Делегацията на КР на пленарната асамблея на Конференцията за бъдещето на Европа ще:

- участва в пленарните заседания и в работните групи на Конференцията;

- предостави писмени становища, включително с подкрепата на Групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация — независим консултативен орган от седем „мъдри“ мъже и жени, председателстван от бившия председател на Европейския съвет, Херман ван Ромпьой, чиято задача е да подкрепя политическата и институционалната роля на КР, като предоставя стратегически политически анализ с акцент върху местните и регионалните аспекти; За становищата ще допринесат и резултатите от проведената от КР анкета сред гражданите относно Конференцията за бъдещето на Европа ;

- участва и организира диалози и дебати в своите избирателни райони и ще докладва за тези диалози в сътрудничество с Европейското международно движение или Европейския младежки форум, но също и с други институции на ЕС като мрежата на Европейската комисия Europe Direct и проекта BELE на Европейския парламент. Освен това през есента ще бъдат организирани транснационални граждански диалози в сътрудничество с фондация Bertelsmann ;

- изгради съюзи от делегати със сходни възгледи в Конференцията с цел съвместно популяризиране на препоръки, които са от значение за регионите, градовете и селата в целия ЕС;

- мобилизира своите мрежи като сдруженията на местните и регионалните власти в ЕС, мрежата от бивши членове на КР и новосъздадената мрежа от местни съветници на ЕС , Мрежата от регионални центрове за преглед на изпълнението на политиките на ЕС (RegHub) и мрежата на Алианса за сближаване , за да насърчи местните и регионалните политици да организират граждански дебати. Резултатите от тези консултации ще бъдат представени на заседанията на пленарната асамблея на Конференцията.

КР ще представи окончателния си принос към Конференцията на 9-ата Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете , която ще се проведе по време на френското председателство на Съвета на 3 и 4 март 2022 г.

Основна информация:

Конференцията за бъдещето на Европа стартира на 9 май 2021 г. в Страсбург. Тя представлява безпрецедентен диалог с гражданите от целия Европейски съюз, който има за цел да ги ангажира в дискусии и да им даде възможност да допринесат с препоръки за това как да се оформи Европейският съюз в близко бъдеще, по-конкретно по 9 теми : изменението на климата и околната среда, здравеопазването, икономиката, социалната справедливост и работните места; ЕС по света; ценностите и правата; върховенството на закона; сигурността; цифровата трансформация; европейската демокрация; миграцията; образованието, културата, младежта и спорта.

За тази цел многоезична цифрова платформа дава възможност на хора от различни държави членки да установят контакт помежду си и да обсъждат предложенията си по време на специални прояви или пряко на платформата. Идеите и препоръките, произтичащи от гражданския диалог, трябва да бъдат представени на тази платформа, за да бъдат взети предвид при по-нататъшните обсъждания. Мненията и идеите ще бъдат обсъдени по време на гражданските асамблеи, които ще заседават 14 пъти. Представители на тези асамблеи ще представят приноса си на пленарната асамблея на Конференцията за бъдещето на Европа, която ще заседава 6 пъти до края на процеса на консултации.

Пленарната асамблея на Конференцията за бъдещето на Европа се състои от 432 членове: 108 представители на Европейския парламент, 54 представители от Съвета, 3 от Европейската комисия, 108 представители на националните парламенти, 80 представители на европейските граждански панели (една трета от които на възраст под 25 години), председателя на Европейския младежки форум, 27 представители на националните граждански панели, по 18 представители от КР и ЕИСК и по 8 представители от страна на социалните партньори и гражданското общество.

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа се състои от трима представители и до четирима наблюдатели от всяка институция на ЕС. Европейската комисия е представлявана от заместник-председателите Марош Шефчович, Дубравка Шуица и Вера Йоурова; Съветът е представляван от ротационното председателство (Словения през втората половина на 2021 г., следвана от Франция); Европейският парламент е представляван от членовете Ги Верхофстад, Манфред Вебер и Ираче Гарсия Перес. КР беше поканен на заседанието на Изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет наблюдава работата на Конференцията и подготвя пленарните заседания, включително приноса на гражданите и последващите действия във връзка с него. Той докладва редовно на съвместното председателство на Конференцията (председателите на Комисията, на Европейския парламент и на Европейския съвет). След приключване на обсъжданията заключенията, постигнати от пленарната асамблея въз основа на консенсус, ще бъдат изпратени на Изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет ще изготви доклад при пълна прозрачност, в сътрудничество с пленарната асамблея на Конференцията на конференцията и въз основа на нейните заключения. Докладът ще бъде публикуван на многоезичната цифрова платформа и ще бъде представен на съвместното председателство.

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

Тел.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023