Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
В свой доклад Комисията се позовава на инициативата REGHUB и посочва, че укрепването на сътрудничеството с Комитета на регионите ще допринесе за изготвянето на политиките на Комисията.  

В последния си доклад относно прегледа на по-доброто регулиране, публикуван на 15 април 2019 г., Европейската комисия отчита неотдавнашните действия, предприети от Европейския комитет на регионите в изпълнение на препоръките на работната група относно субсидиарността от миналата година.

В доклада се казва, че „Работната група също така посочи колко е трудно да се получат мненията на местните и регионалните власти в целия ЕС. Оттогава Комитетът на регионите създаде пилотна мрежа от регионални центрове за преглед на изпълнението на политиките на ЕС (RegHub), за да направи оценка на прилагането на законодателството на ЕС на практика (20)„.

Комисията ще засили сътрудничеството си с Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, представителствата на Комисията в държавите членки, националните органи и другите представителни асоциации, за повишаване на общата осведоменост относно възможностите за участие в създаването на политиките на Комисията.“​

Споделяне :