Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете настояват за повече амбиция в борбата с антициганизма в Европа  

Десет години след като Европейската комисия прие първата си стратегия за интегриране на ромите, най-голямото етническо малцинство в Европа все още е обект на тежка и трайна расова дискриминация в целия ЕС.

По време на февруарската си пленарна сесия членовете на Европейския комитет на регионите (КР) обсъдиха обновената стратегическа рамка за равенство, приобщаване и участие на ромите , представена от Европейската комисия . В съответното становище , изготвено от Ясин Хорват (HU/ПЕС), се призовава бъдещото законодателство да дава възможност за по-голямо политическо участие на ромското население на местно равнище . В него също така настойчиво се приканва Комисията да следи отблизо напредъка на равнище държави членки, както и прилагането на действащото законодателство и бързо да го допълва, когато е необходимо.

Въпреки вековния им принос към културното многообразие и общата история на европейските общества, се смята, че голяма част от шестте милиона роми в ЕС продължават да страдат от дискриминация, антициганизъм, както и от политическо и икономическо изключване. Според Европейската комисия 85 % от ромските деца са изложени на риск от бедност спрямо 20 % от децата на общото население, а 62 % от ромските младежи не участват в никаква форма на образование, заетост или обучение спрямо 10 % от младите хора като цяло. Освен това за ромските общности съществува рискът да бъдат особено изложени на опустошителните последици от пандемията от COVID-19. От началото на годината много общности бяха обвинени несправедливо за разпространението на вируса, което изостри съществуващите проблеми със сегрегацията.

Поради това членовете на КР приветстваха факта, че Европейската комисия е определила конкретни цели за 2030 г. в областта на образованието, пазара на труда, жилищното настаняване и здравеопазването. Стратегическата рамка за ромите е част от по-широкия план за действие на Комисията за борба със системния расизъм и за изграждане на Съюз на равенство.

Членовете на КР обаче изразиха съжаление, че новият план на Комисията не е достатъчно амбициозен, предвид липсата на санкции за държавите членки, които не са приели ефективни мерки за борба с антициганизма. През предходния десетгодишен цикъл много държави членки се въздържаха от изготвянето на национална стратегическа рамка, тъй като тя не беше задължителна. Във връзка с това КР призова Европейската комисия да следи отблизо напредъка и да оценява и допълва действащото законодателство на ЕС за успешно справяне с ромската дискриминация. Комитетът подчерта също, че местните и регионалните власти следва да играят ключова роля в създаването на националните стратегически рамки.

„Комисията следва да обмисли създаването на европейски консултативен съвет, който, наред с други, да включва експерти в областта на политиките за ромите, както и местните и регионалните власти с конкретен опит по въпросите на приобщаването на ромите по места. Ние сме равнището на управление с най-много отговорности за интеграцията на ромското население поради близостта ни до местните общности. Нещо повече, ние сме ключови фактори, когато става въпрос за противодействие на предразсъдъците, свързани с ромите, и за насърчаване на междукултурното обучение с цел борба с антициганизма. Ето защо следва да участваме пълноценно в изготвянето на националните стратегически рамки“, подчерта докладчикът на КР Ясин Хорват

По време на разискването в пленарна зала, Ромео Франц, член на ЕП (Германия/Зелени), докладчик на Европейския парламент относно стратегическата рамка на ЕС за ромите, заяви: „Ромите в цяла Европа са лишени от равен достъп до образование, работни места и здравеопазване. Това положение е тревожно и повече не може да бъде толерирано. Замяната на покровителствения подход при интеграцията с обвързващи правни действия, които гарантират активно политическо участие на ромските общности, е от ключово значение за тяхното устойчиво приобщаване в европейските общества. Някои смели регионални власти вече предприеха действия в това отношение, като демонстрираха своя потенциал да постигнат реални промени. Сега е време държавите членки да предоставят допълнителни правомощия на местните и регионалните власти. Изпълнявано от съвместен паритетен съвет, споразумението между провинция Бавария и Централния съвет на германските синти и роми служи като отличен пример за това, което е възможно, ако нуждите на ромските общности от самоопределение се използват за развитието на наистина многообразни общности, които дават възможност за признаване на различността.“

Накрая, в становището на КР се призовава и за по-ефективно разпределение на ресурсите за борба с дискриминацията на ромите и се подчертава необходимостта от подобряване на институционалния капацитет и капацитета за усвояване. В него също така се призовава за пълноценното участие на ромското население в разработването и прилагането на националните стратегически рамки за ромите, като същевременно се препоръчва общият знаменател „роми“ да се замени с израза „хора с ромска идентичност“.

За контакт:

Maximilian v. Klenze

Тел.:+ 32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMBAT-ANTI-GYPSYISM.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMBAT-ANTI-GYPSYISM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMBAT-ANTI-GYPSYISM.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMBAT-ANTI-GYPSYISM.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COMBAT-ANTI-GYPSYISM.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023