Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Политиката на сближаване трябва да направи повече за насърчаване на равенството между половете в Европа  

Политиката на сближаване трябва да разглежда въпросите, свързани с равенството между половете и участието на жените на пазара на труда, които са от решаващо значение за предвиждането на по-голямо икономическо и социално сближаване в Европа. Това е призивът, включен в становище, изготвено от Донатела Порци, член на областния съвет на Умбрия (Италия), което беше прието на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР) на 2 декември. Местните и регионалните лидери считат, че е от първостепенно значение перспективата за равенство между половете да бъде включена и в националните планове за възстановяване и устойчивост.

По време на пленарния дебат по становището относно измерението, свързано с равенството между половете, на структурните фондове и Кохезионния фонд за периода 2021—2027г. членовете на КР подчертаха значението на равенството между половете за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване в Европа. Затова равенството между половете следва да се разглежда като хоризонтален критерий за подготовката на програмите по политиката на сближаване, цел, която трябва да се преследва от програмите, и мощен фактор, необходим за постигането на целите за устойчиво и балансирано развитие на политиката на сближаване.

Докладчикът Донатела Порци (Италия/ПЕС), член на областния съвет на Умбрия, каза: „Предполага се, че политиката на сближаване ще намали регионалните икономически и социални различия, но какво прави тя за намаляване на неравенството между половете? В контекста на възстановяването на ЕС след пандемията е от решаващо значение да се намерят конкретни инструменти за насърчаване на равенството между половете, за да се помогне на обществото ни като цяло. Фондовете за сближаване могат да окажат конкретно въздействие върху подобряването на политиките за грижи за децата, подпомагането на предприемачеството сред жените или насърчаването на участието на жените на пазара на труда в селските райони, като това са само няколко примера. От тук трябва да започне справедлив преход.“

Моника Вана (AT/Група на Зелените), член на Европейския парламент и докладчик по въпросите на равенството между половете в политиката на сближаване, се присъедини към дебата по време на пленарната сесия.

Членовете на КР подчертават, че политиката на сближаване и начините на формулиране на оперативните програми могат да допринесат по-специално за реалното увеличаване на равенството между мъжете и жените по отношение на обема на финансирането и неговото естество и насоченост. Поради това те призовават приносът към равенството между половете да не се разглежда като прерогатив само на Европейския социален фонд , а като идващ от всички фондове. Това включва фонда за регионално развитие ( ЕФРР ) и фонда за земеделие и развитие на селските райони ( ЕЗФРСР ), където въпросът за равенството между половете и участието на жените на пазара на труда често е по-ясен.

Местните и регионалните лидери препоръчват органите, управляващи европейските програми за периода 2021—2027 г., да разработят проекти и мерки, насочени към насърчаване на равенството между половете, като например подкрепа за равновесието между професионалния и личния живот и насърчаване на реинтеграцията на жените, които са загубили работата си поради пандемията от COVID-19. Тази криза засегна наистина особено тежко сектори, в които работят голям брой жени, като здравеопазването и грижите за децата, като по този начин задълбочи неравенството между половете.

Накрая, членовете на КР считат, че е от първостепенно значение перспективата за равенство между половете да бъде включена и в националните планове за възстановяване, изготвени в рамките на Next Generation EU , като към основните проекти се прилагат принципите и инструментите за оценка на равенството между половете.

Като първа стъпка Европейската комисия планира да представи през следващата година нова методология за оценка на въздействието върху равенството между половете на редица програми, финансирани от ЕС, които се управляват пряко от самата Комисия. За момента инициативата не включва програмите на политиката на сближаване, но на по-късен етап би могла да бъде разширена, така че да обхване всички програми със споделено управление.

Основна информация:

На 24 ноември Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на КР прие проектостановище, озаглавено „ Равенството между половете и изменението на климата: към интегриране на перспективата за равенство между половете в Европейския зелен пакт “ (докладчик: Ката Тютьо, Унгария, ПЕС). Текстът ще бъде гласуван на пленарното заседание през януари 2022 г.

 

В становището „ Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 — 2025 г.) (докладчик: Консепсион Андреу Родригес, Испания, ПЕС) КР „призовава европейските институции, една от които е и самият той, да приемат кодекси за поведение, създаващи благоприятни условия за участието и на жените, и на мъжете на равна основа в състава и ръководните им длъжности, като крайната цел трябва да бъде равно представителство на половете сред членовете на КР“ .

КР като орган на ЕС прие стратегия за равенство между половете през 2018 г., която се актуализира редовно. През март 2018 г. Бюрото на КР прие „политика на недопускане на „панели, съставени изцяло от мъже“ за собствени прояви и конференции“.

Цялата информация за дейността на КР за насърчаване на баланса между половете на местно и регионално равнище може да бъде намерена тук .

За контакт:

Матео Милета

тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023