Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейската комисия, градовете и регионите поемат ангажимент за по-тясно сътрудничество за насърчаване на приемането на споразуменията за свободна търговия  

На 2 март комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган се присъедини към членовете на Комисията по икономическа политика (ECON) на Европейския комитет на регионите (КР) за обсъждане на възможностите и препятствията пред прилагането на споразуменията на ЕС за свободна търговия (ССТ) на местно и регионално равнище. Освен това членовете на комисия ECON приеха своите препоръки относно изпълнението на ССТ, бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност и пакета за услуги.

Търговските споразумения на ЕС с трети държави обхващат над 70 пазара по целия свят и приблизително 41 % от търговията на ЕС със стоки в световен план. Понастоящем около 36 милиона работни места в ЕС зависят от износа за останалата част на света. Въпреки значителния потенциал на търговията по отношение на растежа, заетостта, създаването на работни места и инвестиции в ЕС са необходими допълнителни усилия за засилване на приемането на споразуменията за свободна търговия (ССТ) на място.

„Гласът на регионите ни ще бъде от решаващо значение, ако искаме политиките на ЕС да бъдат ефективни и да се приемат от хората. Именно в това отношение е голямата добавена стойност на Комитета на регионите. Вашите членове поддържат близки контакти с хората в цяла Европа и по този начин добавяте демократична легитимност на политиките на ЕС“ , заяви в своето встъпително изказване комисарят по въпросите на търговията Фил Хоган .

В неотдавнашно (2019 г.) проучване на КР в сътрудничество с Европалати беше установено, че ефективното прилагане на търговията изисква запълване на липсата на информация, свързана със ССТ на ЕС, чрез предоставяне на практическа информация относно начина, по който МСП могат да се възползват от тях на практика.

Горещо приветстваме докладите за изпълнението на ССТ като основна стъпка към по-голяма прозрачност и като ефективен инструмент за комуникация във връзка с възможностите за растеж в резултат на търговските споразумения. Като се има предвид слабото приемане на търговските споразумения, ние сме твърдо убедени, че както МСП трябва да се адаптират към ССТ, така и ССТ следва да бъдат пригодени в не по-малка степен към МСП. Местните и регионалните власти могат да играят важна роля в това отношение, тъй като те са в добра позиция да разпространяват информация за ползите от ССТ с оглед на факта, че имат познания за МСП и са в близост до тях. В същото време трябва да внимаваме да не пренебрегнем териториите, които не са готови да се справят с международната конкуренция, тъй като нашата роля е да гарантираме, че нито един регион няма да бъде изоставен. Оценките на териториалното въздействие могат да бъдат мощен инструмент в това отношение, като помагат за установяването и количественото измерване на възможните последици на ранен етап и по този начин да се позволи на градовете и регионите да въведат своевременно подходящите политики“, заяви Майкъл Мърфи (Ирландия/ЕНП), председател на комисия ECON и докладчик по становището на КР относно „ Изпълнението на споразуменията за свободна търговия (ССТ): регионалната и местната гледна точка “, което беше прието на заседанието.

„Приветствам първото проектостановище на Комитета относно изпълнението на нашите споразумения за свободна търговия. Регионите играят основна роля за изпълнението. Както се посочва в проектостановището, регионите и техните местни предприятия и граждани са основни бенефициери на ССТ. Надявам се, че това проектостановище ще постави началото на по-систематично сътрудничество между Комисията и Комитета на регионите във връзка с изпълнението на нашите търговски споразумения “, добави комисар Хоган .

Като част от по-тясното сътрудничество докладчикът предложи да се запази експертната група по търговските споразумения, като КР е готов да играе по-активна роля в нея. Освен това той приветства назначаването на главен служител по правоприлагането в областта на търговията, който ще отговаря за наблюдението на изпълнението на ангажиментите по опазването на климата, околната среда и защитата на труда, залегнали в търговските споразумения на ЕС, и отново заяви предложението на градовете и регионите за тясно сътрудничество.

След дебата с комисар Хоган членовете на комисия ECON приеха становища относно „ Бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност “, изготвен от докладчика Christophe Rouillon (Франция/ПЕС), и „ Пакет за услугите: актуализирана позиция на европейските местни и регионални власти “ на Жан-Люк Ванрас (Белгия/RE), и обсъдиха плана за действие за сътрудничеството между Европейската инвестиционна банка за 2020 г.

Допълнителна информация:

Информационен фиш на Европейската комисия: годишен доклад за 2019 г. относно изпълнението на търговските споразумения на ЕС

Проучване относно споразуменията за свободна търговия: доклад

За контакт:

Кармен Шмидле

тел.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Регионите и градовете призовават за по-силна европейска финансова подкрепа за териториите, които са най-силно засегнати от Брексит
Регионите и градовете призовават за по-силна европейска финансова подкрепа за териториите, които са най-силно засегнати от Брексит
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Суровини от критично значение и тяхната важност за бъдещето на Европа
Суровини от критично значение и тяхната важност за бъдещето на Европа
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Регионите трябва да бъдат в основата на европейската икономическа политика
Регионите трябва да бъдат в основата на европейската икономическа политика
29.09.2020