Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Изменение на климата: време за действие  

Изявление на председателя Карл-Хайнц Ламберц преди срещата на върха на ООН по въпросите на климата в Ню Йорк на 23 септември 2019 г.

Пренебрегването на хилядите хора, които излизат по улиците всяка седмица с искания световните лидери да спазят обещанията, направени през 2015 г. при подписването на Парижкото споразумение на ООН в областта на климата, би било не само екологична катастрофа, но и грешка от икономическа и морална гледна точка. Климатичните скептици, които поставят под въпрос връзката между човешкото поведение и изменението на климата, рискуват не само да не се вслушат в науката, но и да пропуснат икономически възможности и да задълбочат разделението между хората и политиката. Органите на управление на всяко равнище имат задължението да предприемат действия или в противен случай разходите ще бъдат за сметка на бъдещите поколения.

Учените са единодушни — изменението на климата се засилва. Вече сме свидетели на по-необичайни и екстремни метеорологични условия. Полюсите и ледниците се топят, морското равнище се повишава, а загубата на биологично разнообразие достигна рекордни равнища . От икономическа гледна точка аргументите също са много убедителни — разходите от глобалното затопляне възлизат на 12 милиарда евро годишно. Преходът към икономика без въглеродни емисии ще създаде така необходимите работни места, ще увеличи конкурентоспособността на ЕС и ще намали енергийната ни зависимост.

На значимата конференция по въпросите на климата в Ню Йорк днес Антонио Гутереш — генералният секретар на ООН — ще отправи призив за ускоряване на действията в областта на климата и ангажиране с по-високи климатични цели. Светът вече постигна съгласие за най-амбициозното международно споразумение в историята в областта на климата. Договорихме се за целите, повечето от процедурите и правилата за изпълнение. При все това при настоящата траектория температурите в световен мащаб ще се повишат с 3°C до 2100 г. Трябва да завишим амбициите си, за да конкретизираме обещанията в резултати. Никой не може да изпълни тези обещания без участието на местните общности, градовете и регионите.

Половината от населението на света живее в градове, като до 2050 г. този дял вероятно ще достигне 70 %. Градовете консумират до 80 % от производството на енергия и отделят почти толкова от световните емисии на парникови газове. Местните органи на управление са от основно значение, тъй като те отговарят за повече от 70 % от мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и до 90 % от действията за адаптирането към изменението на климата. В публикуван тази седмица доклад на ООН се посочва, че инвестициите в мерки за намаляване на нивата на въглеродни емисии в градовете ще донесат възвръщаемост от най-малко 23,9 трилиона щатски долара до 2050 г.

Въпреки това местните органи на управление, градовете и регионите все още нямат официално място на масата на световните преговори в областта на климата. Все още предстои да бъдат официално признати и включени в рамките на Парижкото споразумение ангажиментите и постиженията на градовете и регионите в областта на климата. Предвид факта, че според някои твърдения разполагаме само с 12 години за смяна на посоката, е налице спешна необходимост от измерване и включване на техните усилия. Тези приноси, определени на местно и регионално равнище , са от съществено значение за извличането на ползи от постиженията на градовете и регионите в областта на климата.

Европейският комитет на регионите — асамблеята на лидерите на местно и регионално равнище в ЕС — е наясно с решаващата роля на градовете и регионите за осъществяването на действията в областта на климата. Нашите членове са с преки компетенции в основни области от процеса на декарбонизация и полагат ежедневни усилия за озеленяване на градските райони и предоставяне на широк набор от устойчиви решения — от транспорта до производството и потреблението на енергия, управлението на отпадъците и опазването на биологичното разнообразие. За местните органи на управление обаче признанието и подкрепата сами по себе си не са достатъчни.

Призоваваме правителствата и държавите да възпроизведат и разширят Конвента на кметовете , който понастоящем се ползва с подкрепата на 9 500 града, които доброволно се ангажират да превишат целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Неговата структурирана система за техническо и финансово съдействие помага на местните органи на управление да осъществят екологичния преход. Европейската финансова подкрепа чрез инструменти като Европейската програма за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище , създадена преди 10 години от Европейската инвестиционна банка, до момента е мобилизирала около 6 милиарда евро за благоприятни за климата инвестиции за местните органи на управление.

Посредством така наречения „Зелен курс“ Европейският съюз поставя енергийния преход и декарбонизацията на икономиката като свой първостепенен приоритет. Европа трябва да повиши своите цели в областта на енергетиката и климата и да запази регионалната политика на ЕС — политиката на сближаване — като основен инструмент за изпълнение на действията в областта на климата. Следващият дългосрочен бюджет на ЕС след 2020 г., който понастоящем е в процес на договаряне, трябва да бъде устойчив на изменението на климата, а правителствата трябва да прекратят субсидирането на свързани с изкопаемите горива инвестиции.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи, пред които сме изправени, и неизбежната истина е, че това представлява надпревара с времето. Ясно е, че нито едно самостоятелно действие не може да спре глобалното затопляне. За целта са необходими съгласувани действия от страна на всички равнища на управление, предприятията, гражданското общество и отделните лица. Още отпреди Парижкото споразумение Европейският комитет на регионите призовава за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. — цел, която неотдавна беше определена от Европейския съюз, но чието добавяне в законодателството все още предстои. Призоваваме държавите по целия свят да представят своите планове за постигането на тази цел, включително чрез излагане на начините, по които ще включат и подкрепят местните и регионалните органи на управление.

За контакт:

pressecdr@cor.europa.eu

Споделяне: