Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите призовават за нов законодателен акт на ЕС за океаните с цел опазване на морската среда, намаляване на замърсяването и обръщане на тенденцията за загуба на биологично разнообразие  

КР посочва, че голяма част от законодателството на ЕС в областта на околната среда, включително Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) и директивите за опазване на природата, не се прилага в достатъчна степен.

Европейският комитет на регионите (КР) представи набор от предложения за опазване на морската среда и възстановяване на океанските екосистеми. КР призовава за нов законодателен акт на ЕС за океаните, с който да се определи дългосрочна насока с измерими цели и срокове, за да се гарантира опазването и възстановяването на морските екосистеми. Местните и регионалните лидери предлагат океански фонд за декарбонизация на морския транспорт и призовават за премахване на освобождаването за гориво, използвано в риболова, в Директива за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Освен това КР призовава Комисията да предложи новаторски нови правила относно задълженията за квоти за рециклиран азот и фосфор на пазара на ЕС като част от усилията ѝ за намаляване на изтичането на хранителни вещества в моретата на ЕС, спиране на цъфтежа на водорасли и разпространението на мъртвите дъна.

Океаните са изправени пред необратимо замърсяване. Международните морски превози, прекомерният трафик на плавателни съдове, градското строителство, промишленото производство, селското стопанство и производството на енергия оказват въздействие върху качеството на водата, моретата и морското биологично разнообразие. Докато световните океани се пълнят с пластмаси, химическо замърсяване и оттичане на селскостопански торове, нарастващият натиск на градското развитие и туризма по крайбрежието също оказва сериозно въздействие върху морските екосистеми и биологичното разнообразие.

В този контекст КР прие становище с докладчик Ема Нориен ( SE/Зелени). Заместник-кметът на община Лисекил заяви: „Океанът и климатът са двете страни на една и съща монета! Климатът не може да бъде регулиран, ако океаните не са в добро състояние. Поради това законодателният акт в областта на климата трябва да бъде допълнен със законодателен акт относно океаните, в който да се определят цели и срокове за подобряване на морската среда. Замърсяването на океаните е глобален проблем, но местните и регионалните общности са тези, които носят основната тежест. Трябва да дадем тласък на действия за разгръщане на неизползвания потенциал на местните и поднационалните власти за защита на морската среда на ЕС, като същевременно осигурим заетост и стимулираме икономиката. Не можем да чакаме повече. Трябва да поставим ЕС на челно място в екологичния преход, както е предвидено в Европейския зелен пакт."

КР посочва, че голяма част от законодателството на ЕС в областта на околната среда, като Рамковата директива на ЕС за морска стратегия (РДМС) и директивите за опазване на природата , не са приложени в достатъчна степен, както посочва Сметната палата . След първия цикъл на прилагане на РДМС КР подчертава, че без определени прагови стойности или ясни, амбициозни и измерими цели никога няма да има напредък, и настоятелно призовава тези цели да бъдат определени без по-нататъшно забавяне.

КР призовава Европейската комисия да установи правила, по които държавите членки да включват местните и регионалните власти в процедурата на консултация и в процеса на определяне, разработване и планиране на мерки, изясняване на отговорностите и насърчаване на по-голяма ангажираност за успешно прилагане на Рамковата директива на ЕС за морска стратегия.

Освен това КР отправя искане към Европейската комисия да създаде Европейска работна група за морското биологично разнообразие до 2030 г. , съставена от ръководители на проекти в областта на околната среда, която да подпомага и консултира поднационалните власти при планирането на проекти и достъпа до фондовете на ЕС за спиране на замърсяването на морската среда и възстановяване на екосистемите на океаните.

В съответствие с наскоро приетия законодателен акт на ЕС в областта на климата, градовете и регионите настояват за нов Законодателен акт на ЕС за океаните , за да се определи дългосрочна посока за гарантиране на опазването и възстановяването на морските екосистеми, и подкрепя предложението на Европейския парламент за създаване на фонд за океаните с цел декарбонизация на морския транспорт и използване на 20 % от приходите за опазване, възстановяване и по-добро управление на морските екосистеми.

За да се спре нарастващата еутрофикация на моретата на ЕС, КР призовава Европейската комисия да изясни пътя и да предложи задължения за квоти за рециклирани хранителни вещества в торовете на пазара на ЕС като част от кръговата икономика. КР подчертава, че фосфорът и азотът са от жизненоважно значение за производството на храни и че фосфорът е включен в списъка на ЕС на суровините от изключителна важност.

Асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в ЕС подкрепя целите и задачите за опазване на биологичното разнообразие в Европейския зелен пакт и Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Въпреки това КР настоятелно призовава Европейската комисия да включи в своя план за действие, който ще бъде публикуван до 2021 г., ясни и измерими цели със съпътстващи срокове за опазване на рибните ресурси и морските екосистеми.

КР е обезпокоен от недостатъчната защита и недостатъчния мониторинг и контрол в настоящите защитени морски зони (МЗЗ) на ЕС . Според Европейската агенция за околната среда по-малко от 1 % от защитените морски зони в ЕС са защитени напълно. КР подкрепя категорично предложението на Европейската комисия за създаване на мрежа от защитени морски зони, обхващащи 30 % от моретата на ЕС, като това включва и ограничения за риболова и икономическите дейности. Местните и регионалните лидери подчертават, че 10 % от моретата на ЕС трябва да се ползват от високо равнище на защита, като това включва и зони, в които риболовът е забранен.

КР предлага да се създаде академия на ЕС за океаните , състояща се от млади университетски преподаватели от всички държави членки, която да вдъхновява и разпространява най-добри практики и знания за значението на доброто състояние на океаните.

За да се справят със замърсяването с пластмаси, членовете на КР призовават всички държави членки да създадат схеми за обратно изкупуване на пластмасови съдове за напитки и отправят искане към Европейската комисия да гарантира тяхната съвместимост. Това ще бъде решаваща стъпка към единен пазар на опаковките. Освен това КР призовава Европейската комисия да приеме забрана за всички нови гранулирани материали за пълнеж на спортни терени с преходен период от шест години и да включи нанопластмасите, биоразградимите и разтворими полимери в регулаторните мерки за намаляване на умишлено добавените пластмасови микрочастици, по които понастоящем се водят преговори в рамките на ЕС.

КР отбелязва, че диференцираните от екологична гледна точка пристанищни такси могат да бъдат ефективен начин крайбрежните региони да подобрят околната среда и да намалят емисиите във въздуха и водата, както и отпадъците и шума, и призовава за забрана на изхвърлянето на вода от скрубери в рамките на ЕС.

КР отново заявява, че принципите „замърсителят плаща“ следва да бъдат в основата на законодателството на ЕС в областта на морската среда, и поздравява Европейската комисия за публично достъпния интернет портал на WISE за морската среда .

Проектостановището беше представено на пленарната сесия на КР на 5, 6 и 7 май 2021 г. 

Основна информация:

Прочетете тук интервюто с Ема Нориен (SE/Зелени), в което тя дава отговори на пет въпроса относно ролята на местните и регионалните власти в опазването на морската среда.

Приета на 17 юни 2008 г. Целта на Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) е по-ефективна защита на морската среда в Европа. Европейската комисия разработи набор от подробни критерии и методологични стандарти, за да помогне на държавите членки да изпълнят РДМС. Те бяха преразгледани през 2017 г., което доведе до новото решение на Комисията относно доброто екологично състояние . Биологичното разнообразие е една от ключовите области на политика в Европейския зелен пакт , приет в края на 2019 г. През май 2020 г. Европейската комисия прие стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. , за да спре намаляването на биологичното разнообразие и да върне природата в живота ни. 

Становището Усилия на местните и регионалните власти за опазване на морската среда попада в обхвата на правомощията на работната група на КР Зелен пакт на местно равнище . Групата е създадена през юни 2020 г. и се състои от 13 представители на изборни длъжности на местно и регионално равнище , като целта ѝ е да гарантира, че градовете и регионите в ЕС участват пряко в определянето, изпълнението и оценката на многобройните инициативи в рамките на Европейския зелен пакт, стратегията на ЕС за устойчив растеж за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Всяка година в океана попадат между 4,8 и 12,7 милиона тона пластмаса. Пластмасата представлява 75 % от морските отпадъци в световните морета. Намаляване на морските отпадъци.  Информационен документ на Европейския парламент (2019 г.).

За контакт:

Давид Крус

Тел.: +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023