Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите приветстват напредъка по правилата за политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. и настояват за приемане на бюджета на ЕС  

Европейският комитет на регионите (КР) приветства предварителното споразумение относно правилата за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, чрез които ще бъдат инвестирани над 240 милиарда евро за намаляване на различията и насърчаване на устойчивия растеж във всеки регион на Съюза. Възприети са ключови искания, отдавна отправяни от страна на местните и регионалните власти, сред които по-силно териториално измерение, акцент върху устойчивото развитие и специалното положение на най-отдалечените региони.

На 8 декември преговарящите екипи на Европейския парламент и на Съвета постигнаха съгласие по новите правила на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ). Взети заедно, тези фондове представляват най-мощните инвестиционни инструменти в бюджета на ЕС, като осигуряват 242,9   млрд. евро за регионално финансиране от ЕС през следващите седем години. Средствата ще бъдат на разположение от 1 януари 2021 г. в очакване на окончателното споразумение относно цялостната многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС, която все още е в процес на договаряне. В случай че държавите членки не постигнат окончателно споразумение до края на годината, инвестиционните програми, подкрепяни от ЕФРР, КФ и другите инструменти на политиката на сближаване, ще бъдат спрени, което ще забави масовите инвестиции за гражданите и предприятията.

Споразумението относно Европейския фонд за развитие и Кохезионния фонд е решаваща стъпка за градовете и регионите. Пандемията от Covid-19 засегна особено най-уязвимите в нашите общества. Сега от 1 януари 2021 г. подкрепа от ЕС ще получат проекти за социално жилищно настаняване, борба с неравенствата или устойчива инфраструктура за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Равенство, социална справедливост и устойчивост — това следва да бъдат водещите принципи на прехода на ЕС. Тези фондове са необходимите инструменти, за да могат нашите региони да постигнат тези цели “, заяви Изабел Будино (Франция/ПЕС), председателка на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) на Европейския комитет на регионите и заместник-председателка на Регионалния съвет на регион Нова Аквитания.

КР приветства компромисите по основните искания, препоръчани от градовете и регионите, които спомагат за утвърждаването на сближаването като основна ценност. Сред тях са по-силно териториално измерение, увеличаване на инвестициите в устойчиво градско развитие, справяне с последиците от демографския спад в слабо населените райони и отчитане на специфичните предизвикателства, пред които са изправени най - отдалечените региони. Новите ЕФРР и КФ ще увеличат средствата, отпуснати за интелигентен растеж, ще осигурят най-малко 30 % от ресурсите, които да бъдат инвестирани в зелената икономика, като се има предвид значението на изпълнението на задълженията, произтичащи от Парижкото споразумение, както и ще насърчат една по-социална и приобщаваща Европа.

КР изразява задоволство от постигнатото отлично споразумение, в което законодателите са взели под внимание почти всички наши препоръки. Най-големият публичен фонд на Европа позволява на всички региони да инвестират в нови умения, работни места и преход към икономика с нулеви въглеродни емисии, което го прави най-екологосъобразният фонд на Европа и същевременно е истински израз на солидарност с всички видове региони “, заяви Михил Райсберман (Нидерландия/Renew Europe), докладчик на КР по Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд и регионален министър на провинция Флеволанд.

По регламента остава още известна техническа работа, която ще приключи през януари, преди да бъде официално приет от Съвета и Европейския парламент на пленарно заседание.

Основна информация:

Целта на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е да укрепи икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на дисбалансите между неговите региони. Инвестициите са съсредоточени в четири приоритетни области: иновации и научни изследвания, цифрова програма, подкрепата за малките и средните предприятия (МСП) икономиката с ниски емисии на въглероден двуокис. Кохезионният фонд (КФ) е запазен за държави, чийто брутен вътрешен продукт на глава от населението е под 90 % от средния за ЕС. В регламента относно ЕФРР и КФ (по-рано обхванати от два отделни регламента) са определени специфичните цели и обхвата на подкрепата и за двата фонда.

За контакт:

Кармен Шмидле

тел.:+ +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023