Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите очертават следващата програма за действие за околната среда  
Европейският комитет на регионите единодушно прие набор от препоръки за подобряване на включването и прилагането на законодателството и политиката в областта на околната среда в Европа

Въпреки някои подобрения през последните десетилетия по въпросите на околната среда в Европа все още съществуват значителни предизвикателства. Природният капитал се влошава от селското стопанство, рибарството, транспорта, промишлеността, туризма и неконтролираното разрастване на градовете. Местните лидери осъждат липсата на интегрираност на политиките, финансиране, обмен на информация и координация с цел ефективно прилагане на законодателството в областта на околната среда в ЕС. Преди следващата Комисия да представи 8-ата програма за действие за околната среда, европейските градове и региони представиха набор от препоръки за подобряване на прилагането на политиката и законодателството в областта на околната среда в Европа през следващото десетилетие.

Членовете на Европейския комитет на регионите единодушно приеха становище относно 8-ата програма за действие за околната среда (ПДОС) — предстоящата рамка на Европейския съюз, с която се определят приоритетите и целите на политиката в областта на околната среда. КР изготви това становище въз основа на подробно проучване , публикувано през 2018 г.

Въпреки че политиката в областта на околната среда несъмнено е едно от най-сериозните постижения на процеса на европейска интеграция, остават някои недостатъци. Членовете осъждат липсата на интегрираност на политиките и недостатъчните финансиране, обмен на информация и административен капацитет. Градовете и регионите в ЕС призовават всички равнища на управление да повишат координацията, да засилят обмена на знания и данни и да гарантират по-добро спазване на изискванията.

Докладчикът по становището Кор Ламерс (NL/ЕНП), кмет на Схидам и председател на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на КР, заяви: „Следващата ПДОС следва да бъде в по-голяма степен стратегическа, интегрирана, гъвкава, да отговаря на новите технологични предизвикателства и да е насочена към иновации. ПДОС следва да отговори и на най-неотложните предизвикателства, свързани с преход в области като енергетиката, кръговата икономика, продоволствието и прехода към чиста мобилност. Трябва да обвържем човешкото здраве със здрави планета, икономика и общество, в които ресурсите се използват отговорно и ефикасно. Нашият икономически модел трябва да защитава биологичното разнообразие и да се основава на кръговата икономика, с достатъчен растеж, развитие и работни места, които захранват стабилно общество, в което устойчивите инвестиции водят до устойчиви бизнес модели.“

„При оценката на прилагането на законодателството в областта на околната среда в Европа най-много проблеми проличават в областите на биологичното разнообразие, управлението на отпадъците, качеството на въздуха и шума“, припомни Адина-Йоана Вълян (RO/ЕНП) , председател на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент. „Ясно е, че градовете и регионите в ЕС трябва да са включени максимално в изработването на нашите политики в областта на околната среда, и по-конкретно ПДОС, за да бъдат те успешни“, подчерта г-жа Вълян по време на пленарната сесия на КР.

Тъй като градовете и регионите са в голяма степен отговорни за прилагането на директивите за околната среда в Европа, те поеха инициативата за приемане на конкретни препоръки за предстоящата рамка на политиката на ЕС в областта на околната среда. Членовете искат да дадат приоритет на ефективното прилагане на съществуващите стандарти и да отхвърлят прехвърлянето на глоби към местните и регионалните власти (МРВ).

КР подкрепя стимулите за тези местни и регионални власти, които се представят отлично в изпълнението на политиката и законодателството в областта на околната среда, и призовава за повече полезни взаимодействия между източниците на финансиране и публичните и частните програми за финансиране.

Членовете предложиха в следващата ПДОС да се представи стратегия на ЕС за насърчаване на здравословен начин на живот за всички. КР предлага опростена и ясна Осма ПДОС с пет основни глави: преходи, иновации, изпълнение и по-общи глобални предизвикателства и комуникация.

Членовете предлагат да се укрепи допълнително Техническата платформа за сътрудничество в областта на околната среда , която беше създадена през 2012 г. и стана образцова система за междуинституционално сътрудничество. Платформата е структура за постоянен диалог между Европейската комисия и КР за насърчаване на прилагането на законодателството в областта на околната среда и сътрудничеството между местните и регионалните администрации и ЕС.

КР предлага в рамките на Техническата платформа да се създаде мрежа от посланици, които да насърчават прилагането на законодателството в областта на околната среда на всички равнища на управление. RegHub — новата мрежа на КР от регионални центрове за преглед на изпълнението на политиките на ЕС — ще допринася и за подобряване на прилагането на законодателството в областта на околната среда чрез търсене на пропуски и решения, съобразени с конкретните нужди, на територията на ЕС.

Членовете приветстват предложението на ЕК за съсредоточаване на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) върху устойчивото развитие и интегриране на политиката в областта на околната среда във всички бюджетни редове. КР обаче призовава над 30 % от бюджета да бъдат заделени за включването на политиката в областта на климата в другите политики.

От 1970-те години на миналия век насам програмите за действие в областта на околната среда направляват политиката на ЕС в областта на околната среда. Понастоящем ЕС изпълнява 7-ата програма за действие за околната среда, която ще продължи до 31 декември 2020 г. Понастоящем Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия изготвя оценката си, която ще бъде представена на следващата Зелена седмица, 13—17 май 2019 г. На 16 май КР ще проведе дебат относно бъдещата ПДОС.

От следващата Европейска комисия, която ще встъпи в длъжност след изборите за Европейски парламент на 26 май, зависи представянето на 8-ата ПДОС. Изпълнението на политиката в областта на околната среда е един от приоритетите на комисия ENVE за 2019 г.

8-а европейска среща на високо равнище на регионите и градовете

Устойчивото развитие и следващото поколение програми на ЕС ще бъдат някои от основните теми на 8 - ата Европейска среща на високо равнище на регионите и градовете , която ще се проведе на 14 и15 март в Букурещ — само две седмици преди предстоящото излизане на Обединеното кралство от ЕС на 29 март и два месеца преди изборите за Европейски парламент.

Повече от 500 европейски, национални, регионални и местни лидери от всички държави — членки на ЕС, ще участват в срещата на високо равнище в столицата на Румъния с акцент върху приноса на местните и регионалните органи на управление за „Бъдещето на Европа“. Проявата, чийто надслов е „(Re) New EUrope“ (Обновена Европа), ще бъде най-голямата за тази година политическа среща на кметове, председатели на региони и други местни и регионални представители на изборни длъжности от целия Съюз.

Освен това в рамките на събитието ще се срещнат и 100 млади политици от градовете и регионите, които ще вземат активно участие в дебата за бъдещето на Европа. По време на проявата ще се постави и официалното начало на инициативата на Комитета за нова „ Мрежа от регионални центрове “ ( #RegHub ) в присъствието на 20-те участващи региона.

Ако желаете да участвате в проявата, приканваме Ви да се регистрирате чрез страницата на румънското председателство на ЕС за акредитация на журналисти (краен срок 1 март). Обърнете внимание, че акредитация за проявата ще могат да получат само регистрираните журналисти.

Обща информация

КР изготви това становище въз основа на подробно проучване , публикувано през 2018 г.

Ноември 2018 – Проучване на КР : „Към Осма програма за действие за околната среда - местно и регионално измерение“.

Март 2018 г. — Европейски парламент — Доклад за изпълнението на 7-ата ПДОС.

Приоритети на комисия ENVE на КР за 2019 г.

Политиката в областта на околната среда в Европа.

Как се осигурява спазването на законодателството в областта на околната среда?

За контакт : Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023