Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите представят визия за реформиране на Европейския съюз  
Европейският комитет на регионите изтъква визията си за постигане на по-обединен и по-демократичен ЕС, който отговаря в по-голяма степен на нуждите на хората

Малко преди очакваното приемане от лидерите на ЕС на „ Стратегическата програма на ЕС “ за следващите пет години Европейският комитет на регионите (КР) представи позицията си за бъдещето на Европа. В публикувания от Комитета документ Да работим заедно за приближаване на ЕС до гражданите “ се отправя призив към държавите членки за радикална промяна на начина на работа на ЕС. Комитетът счита, че за укрепването на демокрацията и възстановяването на доверието на гражданите всички решения и политики на ЕС трябва да са обвързани с местното равнище.

Карл-Хайнц Ламберц , председател на КР: „ Европейските избори показаха, че по-голямата част от гражданите все още вярват, че бъдещето им е свързано с един обединен Европейски съюз, така че е време за промяна на курса и представяне на резултати . Все пак в период на нарастващ популизъм и евроскептицизъм не може да се продължава да се работи постарому. Европейският съюз трябва да стане по-видим и по-ефективен и да отговаря в по-голяма степен на нуждите на хората, като промени начина си на работа. Това означава да се дадат правомощия и да се ангажират местните и регионалните политици на изборни длъжности в държавите членки на Европейския съюз, чийто брой възлиза на един милион. Градовете и регионите са изключително важна част от демократичната основа на ЕС, върху която трябва отново да изградим Европа .“

Марку Маркула , първи заместник-председател на КР: „ Градовете и регионите демонстрираха, че съвместно могат да създадат една устойчива Европа, която е способна да намира решения на обществените предизвикателства и инвестиции чрез обвързване на политиките и решенията на ЕС с местното и регионалното равнище. Целите, определени от Европейския съвет и Европейския парламент, няма да бъдат постигнати без значителен принос на местните и регионалните власти посредством пряка работа с общностите и използване на най-добрите практики .“

Три принципа за приближаване на ЕС до гражданите:

Промяна на начина на вземане на решения на ЕС — „активна субсидиарност“ , както е определена от Работната група по въпросите на субсидиарността и пропорционалността , необходим е нов начин на работа на ЕС. Регионалните и местните власти трябва да участват на всички етапи от законодателния цикъл на ЕС;

Участие на всички равнища на управление : Многостепенното управление , координираните действия на европейско, национално, регионално и местно равнище са от решаващо значение, за да може ЕС да изпълни целите си. За насърчаване на доброто управление е необходима повече децентрализация и по-добро разделение на правомощията.

Постоянен диалог с гражданите : КР призова за създаването на постоянна система за граждански диалози/консултации , която не е ограничена до периодите преди европейските избори. Този нов механизъм ще допълни структурата на вземане на решения на ЕС, като даде възможност на гражданите да влияят върху определянето на дневния ред и политиките на ЕС.

Обвързване на политиките на ЕС с местното равнище:

Превръщане на целите за устойчиво развитие във всеобхватната стратегия за развитие на ЕС за всички равнища на управление;

Постигане на сближаване в рамките на ЕС , което включва силна политика на сближаване на ЕС след 2020 г. , която да разполага с достатъчно финансиране, укрепено социално измерение на ЕС, по-добри връзки между градовете и селските райони за разрешаване на териториалното разделение, както и съответни мерки за преодоляване на демографските промени;

Борба за устойчива околна среда : КР подкрепя амбициозна пътна карта за постигане на неутрална по отношение на климата Европа , като се гарантира подходящо участие на всички равнища на управление чрез национални многостепенни диалози в областта на климата и енергетиката. Освен това Комитетът призовава за една справедлива и основана на солидарност обща селскостопанска политика, която гарантира централната роля на регионите на ЕС;

Насърчаване на научните изследвания, инвестициите и цифровата трансформация , включително специална политика за научноизследователска и развойна дейност със силна връзка с регионите, както и ориентирана към местните условия промишлена и търговска политика на ЕС;

Прилагане на ценностите на ЕС на практика на местно и регионално равнище : като се имат предвид отговорностите на градовете и регионите във връзка с приемането и интеграцията на мигрантите, КР призовава за подходящо финансиране и подкрепа от страна на ЕС за инициативата „Градове и региони за интеграция“ , стартирана по-рано тази година. Освен това КР иска да се увеличи капацитетът на публичните органи на местно и регионално равнище извън границите на ЕС.

Бюджет на ЕС, който отговаря на амбициите му

С цел да се гарантира необходимата свобода на действие на градовете и регионите за засилване на потенциала за растеж на ЕС, КР призовава следващият дългосрочен бюджет на ЕС да бъде най-малко 1,3 % от Брутния национален доход на ЕС-27 и да бъде приет възможно най-скоро, за да се даде възможност за ранно планиране и подготовка на програмите за финансиране. Освен това КР предупреждава, че трябва да се избягват опитите за ново централизиране на бюджета на ЕС, особено по начин, който би възпрепятствал общото управление на програмите на ЕС.

Бележки към редакторите:

През март 2019 г. като заключение на 8-ата среща на високо равнище на регионите и градовете в Букурещ КР представи декларация от 10 точки за бъдещето на ЕС въз основа на изграждането на ЕС от долу нагоре.

Комитетът на регионите ще представи подробно предложенията си за новия законодателен мандат на Европейския съюз в резолюция , която ще бъде приета от неговите политически групи на пленарната сесия на 26 и 27 юни.

За контакт:
Натали Вандел

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0)2 282 24 99