Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите са ключът към постигането на екологичните приоритети на ЕС през следващите пет години  
Европейският комитет на регионите призовава за регулаторна сигурност и финансови стимули, за да се ускори преходът на Европа към чиста енергия, включително и за средства за прехода в размер на 4,8 млрд. евро по линия на политиката на сближаване за екологизирането на въгледобивните региони

Букурещ беше домакин на 24-ото заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика на Европейския комитет на регионите. Трите основни теми в дневния ред бяха мерките за постигане на напредък в изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата, ролята на градовете и регионите в изпълнението на пакета на ЕС за чиста енергия и целите за устойчиво развитие. В партньорство с Европейската комисия, румънското председателство на ЕС и Сдружението на румънските общини КР участва и в 12-ата конференция на Европейския стратегически план за енергийните технологии на тема „Осъществяване на енергийния преход на местно равнище“ от 12 до 14 юни 2019 г.

Членовете приеха проектостановището относно „Изпълнение на пакета за чиста енергия: интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата като инструмент на подхода за местно и териториално управление в областта на климата, активната и пасивната енергия“. Докладчикът Йозеф Рибани (Унгария/ЕНП) , заместник-председател на Областния съвет на Толна , заяви: „Държавите членки трябва да направят критична оценка на провеждащите се в момента многостепенни диалози в областта на климата и енергетиката, за да гарантират активното участие на местните и регионалните власти, както се посочва в Регламента относно управлението на Енергийния съюз. Именно чрез тези диалози градовете и регионите, но също и гражданското общество, предприятията и съответните заинтересовани страни, могат да участват в определянето и изпълнението на стратегиите и плановете за действие в областта на енергетиката и климата. Не трябва да забравяме, че градовете и регионите управляват обширен сграден фонд и обществени транспортни мрежи, притежават преки компетенции в областта на градоустройството и управлението на земята и действат като регулатори на децентрализираното производство на енергия. Като асамблея на градовете и регионите в ЕС, ние се стремим да допринасяме за националните планове в областта на енергетиката и климата, и по-специално за многостепенните диалози в тази сфера“.

Членовете приеха проектостановището относно „Устойчива Европа до 2030 г.: последващи действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, екологичния преход и Парижкото споразумение относно изменението на климата“ . Докладчикът Сирпа Хертел (Финландия/ЕНП) , член на Градския съвет на Еспоо, призова за всеобхватна стратегия на ЕС за ЦУР, която да ръководи всичките му политики и действия. Докладчикът Хертел каза: „Необходим ни е системен подход, за да се избегнат фрагментираните и противоречивите политики. Градовете и регионите трябва да разполагат с правомощия, тъй като са отговорни за 65 % от изпълнението на целите за устойчиво развитие в Европа. Локализирането на действията за устойчиво развитие в политиките за климата, енергетиката и околната среда е от първостепенно значение за изпълнението на Програмата до 2030 г. КР призовава за определянето на интегрирани, приобщаващи местни цели и подцели, действия за изпълнение и показатели за измерване и наблюдение на напредъка по изпълнението на ЦУР в съответствие с принципа на многостепенното управление“.

Членовете приеха проектостановището относно „Изпълнение на Парижкото споразумение посредством иновативен и устойчив енергиен преход на регионално и местно равнище“ . Докладчикът Витолд Степиен (Полша/ЕНП) , член на Регионалния съвет на Лодзкото воеводство, каза: „Изпълнението на Парижкото споразумение изисква повече амбиция и бърз преход към устойчива и иновативна енергийна система. Участието на европейските градове и региони, както и на гражданите, е от решаващо значение предвид техните отговорности в областта на производството, разпределението и потреблението на енергия. Местните и регионалните власти би трябвало да се разглеждат като основни партньори от националните правителства и да имат по-добър достъп до финансиране, нови технологии и програми за изграждане на капацитет, за да се гарантира справедлив енергиен преход във въгледобивните региони, но и в регионите с висока въглеродна интензивност и островите в Европа“.

Европейският комитет на регионите призовава за предоставяне на средства за прехода в размер на 4,8 млрд. евро по линия на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., за да се подсигури устойчив преход във въгледобивните региони. Той подкрепя и увеличаването на равнището на допустимата държавна помощ за проекти, свързани с енергийния преход във въгледобивните региони, както и повишаването на процента на финансиране от 60% на 70 % за организациите със стопанска цел в рамките на специалните програми на ЕС. Асамблеята на градовете и регионите в ЕС отново отправя призива си за заделяне на поне 30 % от следващия бюджет на ЕС за интегриране на политиката в областта на климата в останалите политики.

Местните лидери призовават Европейската комисия и държавите членки да завишат целта за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) до 50 % от 40% до 2030 г., а целите за енергийна ефективност и възобновяема енергия – до 40 % до 2030 г. (понастоящем тези две цели са договорени съответно на 32,5 % и 32 %) като ключов етап за постигане на неутрална по отношение на климата в Европа до 2050 г.

Членовете обмениха мнения по работния документ относно „Конвентът на кметовете след 2020 г.“ , изготвен от докладчика Бенедета Бригенти (Италия/ПЕС) , член на Общинския съвет на Кастелнуово Рангоне в Mодена . По време на дебата беше подчертано, че местните лидери искат по-голяма подкрепа за почти 10 000 градове и региони, които доброволно изпълняват плановете за действие за устойчива енергия и климат (SECAP) в рамките на Конвента на кметовете, и спешно развиване на взаимното допълване между определените на национално и на местно/регионално равнище приноси съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Информация за редакторите:

Моля, натиснете тук , за да изтеглите снимки от заседанието на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика.

Моля, натиснете тук , за да изтеглите снимки от конференция на Европейския стратегически план за енергийните технологии.

Всички документи от заседанието на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика могат да бъдат изтеглени оттук .

Съкращението НПЕК означава национални планове в областта на енергетиката и климата. Те трябва да включват стратегиите и действията на държавите членки в областта на енергетиката и климата за периода 2021—2030 г., които ще допринесат за постигането на целите на ЕС до 2030 г. До края на 2018 г. държавите членки трябваше да представят своите проекти на национални планове в областта на енергетиката и климата. До 31 декември 2019 г. те трябва да подготвят и предадат окончателните версии на плановете. В законодателната резолюция относно управлението на Енергийния съюз, приета през ноември 2018 г., се призовава държавите членки да установят многостепенни диалози в областта на климата и енергетиката, които да включват местните и регионалните власти.

Прочетете тук законодателната резолюция на Европейския парламент относно управлението на Енергийния съюз.

Посредством свое второ становище, озаглавено „Целите за устойчиво развитие (ЦУР): основа за дългосрочна стратегия на ЕС за устойчива Европа до 2030 г.“ , КР допринася за документа за размисъл на Европейската комисия „Към устойчива Европа до 2030 г.“ . Докладчикът е Арнолдас Абрамавичиус (Литва/ ЕНП) , член на Общинския съвет на Зарасай и ръководител на литовската делегация в КР. Становището ще бъде прието на следващата пленарна сесия на 26 и 27 юни 2019 г.

Според Съвместния изследователски център на ЕС добивът на антрацитни и лигнитни въглища се извършва в 41 региона в 12 държави членки. Въгледобивният сектор в ЕС осигурява приблизително 240 000 преки работни места – като най-много са заетите в Полша – около 99 000 души, следвана от Германия с 25 000, Чехия с 18 000, Румъния с 15 000 и България с 12 000 души.

Предоставянето на средства за прехода в размер на 4,8 млрд. евро по линия на политиката на сближаван за екологизирането на въгледобивните региони е ключово предложение, което е включено и в становището на Комисията по икономическа политика относно „Социално-икономическа структурна трансформация на въгледобивните региони в Европа“ с докладчик Марк Шпайх (Германия/ЕНП) , държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на Северен Рейн-Вестфалия.

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023