Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите са в основата на въглеродно неутралната и цифровата трансформация на Европа  
Асамблеята на ЕС на градовете и регионите поставя въпроса с приобщаването като част от програмата в областта на цифровите технологии на Европа и многостепенния диалог като единствените начини за постигане на целите на Европа в областта на енергетиката и климата

В рамките на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз Букурещ е домакин тази седмица на две прояви на високо равнище – Цифровата асамблея 2019 г. и 12-ата конференция на Европейския стратегически план за енергийните технологии – на които Европейският комитет на регионите (КР) участва активно. Градовете и регионите в ЕС поставят приобщаването в центъра на стратегията на Европа за цифровизация, като предупреждават, че ефективният многостепенен диалог е единственият начин за постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата, както и на целите на ООН за устойчиво развитие.

На Цифровата асамблея 2019 г. – основният форум на ЕС, в който се прави преглед на постиженията на стратегията за цифровия единен пазар (ЦЕП) – беше изказана подкрепа за искането на КР приобщаването да бъде поставено в основата на бъдещия ЦЕП. В Букурещ КР представи документа „Цифрова Европа за всички“ — поредица от предложения на председателя на КР г-н Карл-Хайнц Ламберц и първия заместник-председател г-н Марку Маркула – който е неговият принос в рамките на новия мандата на Европейската комисия в областта на цифровия единен пазар през следващите пет години.

Като основен оратор на заключителната сесия на Цифровата асамблея първият заместник-председател г-н Марку Маркула (Финландия/ЕНП) каза: „Цифровата революция започва в градовете и регионите. Трябва да гарантираме, че цифровизацията на Европа е напълно приобщаваща и че нито една общност не е изключена. От ключово значение е цифровите и устойчивите решения да са достъпни за всички, включително във финансово отношение. Трябва също така да свържем интернет на нещата с областите на транспорта, енергийната ефективност и кръговата икономика, за да обвържем цифровизацията на Европа с постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата и целите за устойчиво развитие“.

Част от предложенията на КР в документа „Цифрова Европа за всички“ е разработването на местен индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото , чрез който по-добре да се обобщи разнообразното положение на европейските градове и региони по отношение на цифровизацията. Предложенията на КР в областта на цифровизацията на единния пазар ще бъдат представени на предстоящото финландско председателство на Съвета на ЕС и ще бъдат част от дискусиите относно Програмата в областта на цифровите технологии за Европа “ , предложена за първи път през юни 2018 г.

В Букурещ председателят на Съвета на графство Типъреъри и член на КР г-н Майкъл Мърфи (Ирландия/ЕНП) получи един от първите ваучери на инициативата WiFi4EU (безплатен интернет за европейците) в размер на 15 000 евро за инсталиране на безплатен безжичен интернет в своята общност. WiFi4EU е нова схема на ЕС за предоставяне на безплатен достъп до безжичен интернет за местните общности.

От 12 до 14 юни Букурещ беше домакин и на 24-ото заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика на КР (ENVE) . В сътрудничество с Европейската комисия, Сдружението на румънските общини и румънското председателство на Съвета на ЕС, КР участва в организирането на конференцията на Европейския стратегически план за енергийните технологии . Заместник-председателят г-н Маркула подчерта, че Европа няма да може да постигне целта си за въглеродна неутралност до 2050 г., нито целите на ООН за устойчиво развитие, без тясно и структурирано партньорство между Европейския съюз, академичните среди, предприятията и националните, регионалните и местните равнища на управление.

„По-доброто ангажиране на поднационалните равнища в разработването на националните планове за енергетиката и климата е от решаващо значение, а предстоящото финландско председателство на ЕС настъпва в решаващ момент в това отношение. Работата на нашите румънски колеги във връзка с изпълнението на пакета за чиста енергия трябва да бъде продължена, особено по отношение на интегрирането на енергийния съюз в националните политики на държавите членки и по-конкретно в националните им планове за енергетиката и климата. Трябва да гарантираме, че всеки един от тези планове е достатъчно амбициозен по отношение на енергетиката и климата. Единствено посредством структурирани многостепенни диалози с участието на местните и регионалните власти, но също и на предприятията и гражданското общество, държавите членки ще постигнат ефективен преход към чиста енергия “, заяви първият заместник-председател г-н Маркула на заключителната сесия на конференцията на Европейския стратегически план за енергийните технологии.

„По време на финландското председателство на ЕС нашите градове и региони искат да покажат как се изготвят и изпълняват местните планове за енергетиката и климата. КР може и ще използва различни инструменти за насърчаване на пионерите от всички части на ЕС, за да поемат водещата роля в изпълнението на ЦУР на ООН“ , каза в заключение той.

За повече информация:

Конференцията на Европейския стратегически план за енергийните технологии на тема „Осъществяване на енергийния преход на местно равнище“ разгледа необходимите стратегии на местно и регионално равнище за ускоряване на устойчивия енергиен преход и анализира наличните към момента възможности за инвестиции с цел използване на потенциала на предприятията за създаване на нисковъглеродни иновативни икономики по места. Делегатите направиха оценка на местните предизвикателства и решения за интегрирането на различните енергийни системи и конкретните начини, по които Европейският стратегически план за енергийните технологии допринася за декарбонизацията на местните икономики.

Европейският стратегически план за енергийните технологии има за цел ускоряване на развитието и въвеждането на технологии с ниски нива на въглеродни емисии. Той е предназначен да подобри новите технологии и да намали разходите чрез координиране на националните усилия в областта на научните изследвания и подпомагане на финансирането на проекти.

В пътната карта „Цифрова Европа за всички“ подписана от председателя на КР г-н Ламберц и първия заместник-председател г-н Маркула, КР представя своите предложения към следващата Европейска комисия, сред които са:

разработване на европейска мрежа от центрове за цифрови иновации, свързани с регионалните стратегии за интелигентна специализация;

използване на различни инструменти на ЕС за финансиране, включително структурните фондове, за засилване на разгръщането на центрове за цифрови иновации и на високоскоростна широколентова свързаност във всички региони на ЕС;

развиване на регионални алианси за умения в областта на цифровите технологии със сектора на образованието и обучението, така че да се отговори на цифровите потребности на местните предприятия;

използване на преразглеждането на Директивата за обществените поръчки, за да се насърчи лесното разгръщане на интелигентни услуги в тясна връзка с центровете за цифрови иновации; оптимално използване на колективните споразумения за закупуване и работа с Европейската инвестиционна банка с цел улесняване на колективното закупуване;

отправяне на призив за избор на села и региони с интелигентни модели в съчетание със специално обучение и действия за интегриране;

използване на нови цифрови решения на местно равнище за постоянен диалог с гражданите по въпроси, вариращи от киберсигурността до цифровите обществени услуги;

предоставяне на европейска схема с ваучери за одит на електронното управление за 700 малки и средни по размер градове, в рамките на която експерти в местното управление да предоставят 15-дневни консултантски услуги на Градския съвет;

въвеждане на набор от съдържателни показатели, които могат да измерват напредъка, постигнат на местно и регионално равнище, и публикуване на редовен доклад относно актуалното състояние на местното/регионалното измерение на цифровия единен пазар.

Цифровата асамблея 2019 г. е форум, на който заинтересованите страни могат да направят преглед на постиженията на стратегията за цифровия единен пазар, да извлекат поуки и да обменят мнения относно това каква ще бъде бъдещата цифрова политика. Проявата представлява и чудесна възможност да се покаже как цифровите технологии променят нашите общества и икономики и как могат да спомогнат за постигане на положителна промяна в живота ни. Тя се организира съвместно от Европейската комисия и румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

За контакт:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Споделяне: