Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Градовете и регионите са в основата на въглеродно неутралната и цифровата трансформация на Европа  
Асамблеята на ЕС на градовете и регионите поставя въпроса с приобщаването като част от програмата в областта на цифровите технологии на Европа и многостепенния диалог като единствените начини за постигане на целите на Европа в областта на енергетиката и климата

В рамките на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз Букурещ е домакин тази седмица на две прояви на високо равнище – Цифровата асамблея 2019 г. и 12-ата конференция на Европейския стратегически план за енергийните технологии – на които Европейският комитет на регионите (КР) участва активно. Градовете и регионите в ЕС поставят приобщаването в центъра на стратегията на Европа за цифровизация, като предупреждават, че ефективният многостепенен диалог е единственият начин за постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата, както и на целите на ООН за устойчиво развитие.

На Цифровата асамблея 2019 г. – основният форум на ЕС, в който се прави преглед на постиженията на стратегията за цифровия единен пазар (ЦЕП) – беше изказана подкрепа за искането на КР приобщаването да бъде поставено в основата на бъдещия ЦЕП. В Букурещ КР представи документа „Цифрова Европа за всички“ — поредица от предложения на председателя на КР г-н Карл-Хайнц Ламберц и първия заместник-председател г-н Марку Маркула – който е неговият принос в рамките на новия мандата на Европейската комисия в областта на цифровия единен пазар през следващите пет години.

Като основен оратор на заключителната сесия на Цифровата асамблея първият заместник-председател г-н Марку Маркула (Финландия/ЕНП) каза: „Цифровата революция започва в градовете и регионите. Трябва да гарантираме, че цифровизацията на Европа е напълно приобщаваща и че нито една общност не е изключена. От ключово значение е цифровите и устойчивите решения да са достъпни за всички, включително във финансово отношение. Трябва също така да свържем интернет на нещата с областите на транспорта, енергийната ефективност и кръговата икономика, за да обвържем цифровизацията на Европа с постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата и целите за устойчиво развитие“.

Част от предложенията на КР в документа „Цифрова Европа за всички“ е разработването на местен индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото , чрез който по-добре да се обобщи разнообразното положение на европейските градове и региони по отношение на цифровизацията. Предложенията на КР в областта на цифровизацията на единния пазар ще бъдат представени на предстоящото финландско председателство на Съвета на ЕС и ще бъдат част от дискусиите относно Програмата в областта на цифровите технологии за Европа “ , предложена за първи път през юни 2018 г.

В Букурещ председателят на Съвета на графство Типъреъри и член на КР г-н Майкъл Мърфи (Ирландия/ЕНП) получи един от първите ваучери на инициативата WiFi4EU (безплатен интернет за европейците) в размер на 15 000 евро за инсталиране на безплатен безжичен интернет в своята общност. WiFi4EU е нова схема на ЕС за предоставяне на безплатен достъп до безжичен интернет за местните общности.

От 12 до 14 юни Букурещ беше домакин и на 24-ото заседание на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика на КР (ENVE) . В сътрудничество с Европейската комисия, Сдружението на румънските общини и румънското председателство на Съвета на ЕС, КР участва в организирането на конференцията на Европейския стратегически план за енергийните технологии . Заместник-председателят г-н Маркула подчерта, че Европа няма да може да постигне целта си за въглеродна неутралност до 2050 г., нито целите на ООН за устойчиво развитие, без тясно и структурирано партньорство между Европейския съюз, академичните среди, предприятията и националните, регионалните и местните равнища на управление.

„По-доброто ангажиране на поднационалните равнища в разработването на националните планове за енергетиката и климата е от решаващо значение, а предстоящото финландско председателство на ЕС настъпва в решаващ момент в това отношение. Работата на нашите румънски колеги във връзка с изпълнението на пакета за чиста енергия трябва да бъде продължена, особено по отношение на интегрирането на енергийния съюз в националните политики на държавите членки и по-конкретно в националните им планове за енергетиката и климата. Трябва да гарантираме, че всеки един от тези планове е достатъчно амбициозен по отношение на енергетиката и климата. Единствено посредством структурирани многостепенни диалози с участието на местните и регионалните власти, но също и на предприятията и гражданското общество, държавите членки ще постигнат ефективен преход към чиста енергия “, заяви първият заместник-председател г-н Маркула на заключителната сесия на конференцията на Европейския стратегически план за енергийните технологии.

„По време на финландското председателство на ЕС нашите градове и региони искат да покажат как се изготвят и изпълняват местните планове за енергетиката и климата. КР може и ще използва различни инструменти за насърчаване на пионерите от всички части на ЕС, за да поемат водещата роля в изпълнението на ЦУР на ООН“ , каза в заключение той.

За повече информация:

Конференцията на Европейския стратегически план за енергийните технологии на тема „Осъществяване на енергийния преход на местно равнище“ разгледа необходимите стратегии на местно и регионално равнище за ускоряване на устойчивия енергиен преход и анализира наличните към момента възможности за инвестиции с цел използване на потенциала на предприятията за създаване на нисковъглеродни иновативни икономики по места. Делегатите направиха оценка на местните предизвикателства и решения за интегрирането на различните енергийни системи и конкретните начини, по които Европейският стратегически план за енергийните технологии допринася за декарбонизацията на местните икономики.

Европейският стратегически план за енергийните технологии има за цел ускоряване на развитието и въвеждането на технологии с ниски нива на въглеродни емисии. Той е предназначен да подобри новите технологии и да намали разходите чрез координиране на националните усилия в областта на научните изследвания и подпомагане на финансирането на проекти.

В пътната карта „Цифрова Европа за всички“ подписана от председателя на КР г-н Ламберц и първия заместник-председател г-н Маркула, КР представя своите предложения към следващата Европейска комисия, сред които са:

разработване на европейска мрежа от центрове за цифрови иновации, свързани с регионалните стратегии за интелигентна специализация;

използване на различни инструменти на ЕС за финансиране, включително структурните фондове, за засилване на разгръщането на центрове за цифрови иновации и на високоскоростна широколентова свързаност във всички региони на ЕС;

развиване на регионални алианси за умения в областта на цифровите технологии със сектора на образованието и обучението, така че да се отговори на цифровите потребности на местните предприятия;

използване на преразглеждането на Директивата за обществените поръчки, за да се насърчи лесното разгръщане на интелигентни услуги в тясна връзка с центровете за цифрови иновации; оптимално използване на колективните споразумения за закупуване и работа с Европейската инвестиционна банка с цел улесняване на колективното закупуване;

отправяне на призив за избор на села и региони с интелигентни модели в съчетание със специално обучение и действия за интегриране;

използване на нови цифрови решения на местно равнище за постоянен диалог с гражданите по въпроси, вариращи от киберсигурността до цифровите обществени услуги;

предоставяне на европейска схема с ваучери за одит на електронното управление за 700 малки и средни по размер градове, в рамките на която експерти в местното управление да предоставят 15-дневни консултантски услуги на Градския съвет;

въвеждане на набор от съдържателни показатели, които могат да измерват напредъка, постигнат на местно и регионално равнище, и публикуване на редовен доклад относно актуалното състояние на местното/регионалното измерение на цифровия единен пазар.

Цифровата асамблея 2019 г. е форум, на който заинтересованите страни могат да направят преглед на постиженията на стратегията за цифровия единен пазар, да извлекат поуки и да обменят мнения относно това каква ще бъде бъдещата цифрова политика. Проявата представлява и чудесна възможност да се покаже как цифровите технологии променят нашите общества и икономики и как могат да спомогнат за постигане на положителна промяна в живота ни. Тя се организира съвместно от Европейската комисия и румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.

За контакт:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023