Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Платформа за широколентов достъп: градове и региони се присъединяват към усилията на Комисията за намаляване на цифровото разделение  

Европейската комисия и Европейският комитет на регионите (КР) днес дадоха ход на съвместна платформа, за да спомогнат високоскоростният широколентов интернет да достига до всички европейски региони, включително селските и слабо населените райони, в които няма достатъчно пазарно развитие. Първото заседание на Платформата за широколентов интернет се проведе в Брюксел в присъствието на члена на Комисията, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество, Мария Габриел, председателя на КР Карл-Хайнц Ламберц и местни и регионални политици от държавите — членки на ЕС.

Новата платформа има за цел да допринесе за разгръщането на по-бърз, по-добър и устойчив високоскоростен широколентов достъп във всички европейски региони, като се работи за премахване на цифровото разделение, дължащо се на географско местоположение и/или неефективност на пазара. Сред обсъдените теми бяха управлението, политическите и технологичните решения, регулаторната рамка и финансовите възможности. По време на встъпителната среща особен акцент беше поставен върху инициативата WiFi4EU, чиято цел е осигуряване на безплатен безжичен интернет достъп на публични места в цяла Европа.

Председателят на КР Карл-Хайнц Ламберц заяви: „Високоскоростният широколентов достъп е крайъгълен камък на цифровия единен пазар на ЕС и предварително условие за конкурентоспособността в световен план, например в областта на електронната търговия. Тази платформа следва да подобри сътрудничеството между Европейската комисия, местните и регионалните администрации, експерти и различни заинтересовани страни, което дава възможност за идентифициране на пречките за инвестициите в разгръщането на широколентовите технологии и за разработване на възможности за финансиране чрез програмите на ЕС и иновативни публично-частни партньорства.“

Мария Габриел , комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, каза: „Широколентовото покритие може да се реализира само ако хората по места са изцяло ангажирани в процеса. Регионите са ни необходими, за да може да разберем какви са техните реални нужди от инвестиции. Необходимо е да разберем с какви пречки се сблъскват и как ние, в Комисията, можем да за справянето с тях. Платформата за широколентов достъп с Европейския комитет на регионите ще бъде от основно значение за предоставянето на политиците на ценна информация относно реалността по места, един политически процес, протичащ „отдолу – нагоре“, който ще осигури на европейските региони ангажираност с процеса на развитие на техните възможности за достъп.“

Платформата за широколентов достъп установява редовен политически диалог между Европейската комисия и Европейския комитет на регионите. Участниците, сред които са 12 членове на КР, ще се срещат два пъти в годината, за да обсъждат различни теми, свързани с разгръщането на широколентовите технологии: политика и управление, технологични решения, финансови източници, регулаторна рамка.

Киъран Маккарти (Ирландия/ЕА), член на градския съвет на Корк, който взе участие в първото заседание, заяви: „Местните и регионалните власти стимулират иновациите и конкурентоспособността в основаната на данни икономика чрез целенасочени решения, ориентирани както към търсенето, така и към предлагането, включително разгръщане на широколентовия интернет, цифрова икономика, електронно приобщаване и електронно управление. Въпреки това регионите в неравностойно положение често не разполагат нито с основната инфраструктура, нито с необходимите експертни умения за изграждането на икономика, основана на цифровите данни. Чрез тази платформа ние споделяме нашите най-добри практики и предоставяме решения, за да помогнем на всички хора да получат достъп до европейския цифров единен пазар.“

Маккарти ръководи изготвянето на доклада на КР относно„Изграждане на основана на данни европейска икономика“, приет в сряда, в който се отправя призив към Комисията да подкрепя местните и регионалните власти чрез отдаване на приоритет на използването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС за цифрова инфраструктура във всички европейски региони. В становището на Маккарти се изтъква също огромния потенциал за събирането на данни за местни и регионални власти и предприятия в различни области – от здравето, околната среда, продоволствената сигурност, климата и ресурсната ефективност до енергетиката, интелигентните транспортни системи и интелигентните градове и региони.

За контакт:
Лаури Оувинен
Тел. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :