Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Мост между европейските институции и гражданите: ‎ европейските граждански инициативи трябва да оказват въздействие върху законодателния процес на ЕС  

Местните и регионалните лидери са готови да популяризират граждански инициативи с териториално въздействие

На 142-рата пленарна сесия на КР местните и регионалните лидери поканиха за първи път представители на две европейски граждански инициативи в присъствието на заместник-председателя на Европейския парламент, отговарящ за европейската демокрация и европейските граждански инициативи, Педру Силва Перейра и новоизбрания председател на Европейския икономически и социален комитет Криста Швенг. С тази инициатива КР започва дебат за демокрацията с оглед на Конференцията за бъдещето на Европа и засвидетелства ангажимента си да подкрепя ЕГИ, които попадат в сферата на неговите политически правомощия и които са от политическо значение за местните и регионалните власти. Европейските граждански инициативи (ЕГИ) улесняват и подкрепят политическия приоритет на КР за доближаване на Европа до неговите граждани, а от своя страна КР, като представител на най-близкото до гражданите равнище на управление, е ключов партньор за тяхното популяризиране. Липсата на дължимите последващи законодателни действия от страна на Европейската комисия не само разочарова милиони граждани, но може да породи недоволство срещу европейските институции.

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) беше създадена през 2011 г. Тя е инструмент на демокрацията на участието в ЕС, който позволява на гражданите да поискат от Европейската комисия да представи предложение за правен акт в изпълнение на Договорите на ЕС. Според доклада на ОИСР от 2020 г. относно интереса към съвещателната демокрация в ЕС през последните 40 години по-често са били използвани представителни съвещателни процеси на местно (52 %) и регионално (30 %) равнище. С оглед на това местните и регионалните власти са естествени партньори в популяризирането на европейските граждански инициативи с териториално въздействие. Това може да стане по три начина: първо, членовете на КР могат да решат колективно да подкрепят целта на дадена ЕГИ посредством становища по собствена инициатива или резолюции; второ, въпросът може да бъде повдигнат от член на КР по време на постоянния дебат в пленарна зала по местни и регионални въпроси в ЕС; трето, ЕГИ биха могли да бъдат интегрирани в „CitizenEN — Мрежа за гражданско участие в ЕС“ — инструмент, създаден от КР с оглед на Конференцията за бъдещето на Европа.

Първият заместник-председател на КР Вашку Кордейру заяви: „Европейските граждански инициативи биха могли да бъдат забележителен инструмент за подобряване на демокрацията в ЕС . Трябва винаги да отстояваме демокрацията, по-доброто законодателство и принципа на активна субсидиарност. Ако не получат подходяща подкрепа, гражданските инициативи рискуват да се провалят, което ще породи допълнително разочарование сред гражданите и ще подкопае доверието им в ЕС. Това не би трябвало да бъде само вълнуваща академична дискусия, а да прерасне в политически дебат на Конференцията за бъдещето на Европа в търсене на нови начини за укрепване на демократичните основи на ЕС “.

Педру Силва Перейра , заместник-председател на Европейския парламент, отговарящ за европейската демокрация и европейската гражданска инициатива, заяви: „Европейската гражданска инициатива е важен инструмент за насърчаване на европейското участие в законодателния процес на Съюза. Процесът, въведен с Договора от Лисабон, претърпя няколко промени, имащи за цел да го направят по-достъпен, като същевременно гарантират по-голяма прозрачност при вземането на решения в ЕС. В момент, в който работим за стартирането на задълбочена дискусия относно бъдещето на Европа, европейската гражданска инициатива може да бъде пример за това как да се разшири допълнително взаимодействието между гражданите и институциите на ЕС, по-специално с Европейския парламент, и как да се укрепят механизмите на демокрацията на участието. Инициативата на Комитета на регионите идва в най-подходящия момент с оглед на необходимостта да се гарантира, че регионалните участници са силно ангажирани с продължаващия процес на подобряване на европейската демокрация.“

Председателят на Европейския икономически и социален комитет Криста Швенг заяви: „Трябва да поставим в хората в основата на политиките на ЕС, било то посредством организациите на гражданското общество, представени в нашия Комитет, или посредством инструменти като ЕГИ. ЕИСК, на равнището на ЕС, и неговите членове в своите страни ще продължат да популяризират ЕГИ и да повишават осведомеността за нея, така че гражданите да бъдат по-добре информирани за този инструмент и да го използват по-активно. Искаме да запазим и да мотивираме ангажираността на гражданите по съдържателен начин, тъй като ЕС трябва да бъде възможно най-близо до своите граждани и да заслужи тяхното доверие. Нашите комитети играят важна роля като посредници както на равнище ЕС, така и на национално, регионално и местно равнище.“

Европейската гражданска инициатива „Minority SafePack — един милион подписа за многообразието в Европа“ беше представена от един от нейните организатори и от бившия председател и настоящ член на КР Карл-Хайнц Ламберц . С нея се отправя призив към ЕС да подобри защитата на лицата, принадлежащи към национални и езикови малцинства, и да укрепи културното и езиковото многообразие в Съюза. Това е една от седемте ЕГИ, които събраха достатъчно подписи, приключиха всички етапи на процедурата и бяха успешно представени на Комисията.

„Гласоподаватели без граници, пълни политически права за гражданите на ЕС“ е една от 14-те текущи ЕГИ (инициативи в процес на събиране на подписи). Тя беше представена от Бенямино Брунати, като в нея се отправя искане за реформи за укрепване на съществуващите права на гражданите на ЕС да гласуват и да бъдат избирани на избори за Европейски парламент и на общински избори в държавата им на пребиваване, както и за ново законодателство за разширяване на тези права, така че да бъдат обхванати регионалните, националните избори и референдумите.

„CitizenEN — Мрежа за гражданско участие в ЕС“ е инструмент, предложен от КР в становището „Местните и регионалните власти в постоянния диалог с гражданите“ — с докладчик Деклан Макдонъл (Ирландия/EA) — който има за цел да включи гражданите в изготвянето на политиките. Мрежата CitizEN би могла да бъде стартирана по време на Конференцията за бъдещето на Европа, с цел да се превърне в постоянен механизъм за бъдещето. Мрежата ще има три цели:

— укрепване на взаимоотношенията между европейските институции и гражданите чрез преки методи за участие на местно и регионално равнище;

— предоставяне на примери за методи на участие, които могат да бъдат използвани по формален и неформален начин;

— функциониране като хранилище за информация и обмен на най-добри практики на инициативи за участие на национално, регионално и местно равнище от целия Европейския съюз.

Организаторите на ЕГИ трябва да се възползват от възможността, която ще предложат дебатите, организирани от Конференцията за бъдещето на Европа. Мрежата CitizEN може да се превърне в стабилна и постоянна инфраструктура, която може да осигури продължение на работата на конференцията и да гарантира, че гражданите са добре осведомени и могат да участват в етапите на наблюдение и оценка.

Контекст:

От 1 януари 2020 г. се прилагат нови правила, имащи за цел ЕГИ да стане по-достъпна, по-малко обременяваща и по-лесна за използване от организаторите и поддръжниците. Основната техническа иновация е централната онлайн система за събиране на подписи, администрирана от Европейската комисия. Тази услуга се предлага безплатно и дава възможност на гражданите да поставят подписа си посредством електронна идентификация. До края на 2022 г. организаторите могат също така да решат да създадат своя собствена онлайн система за събиране на подписи. От 2012 г. насам бяха регистрирани 75 инициативи.

КР има три становища по темата:

- „Европейската гражданска инициатива“ (CDR 167/2010), прието през 2010 г., с докладчик Соня Мазини;

- „Европейска гражданска инициатива“ (CIVEX-VI/005), прието през октомври 2015 г., с докладчик Люк Ван ден Бранде;

- „Регламент за Европейската гражданска инициатива“ (CIVEX-VI/028), прието през март 2018 г., с докладчик Люк Ван ден Бранде.

Становището „Размисъл за Европа: гласът на местните и регионалните власти за възстановяване на доверието в Европейския съюз“ , прието през октомври 2018 г., поставя ЕГИ в рамката на по-широката тема за демокрацията и гражданското участие: „...следва да се укрепи използването на инструментите за участие като Европейската гражданска инициатива; като инструмент, допълващ съществуващите структури на представителна демокрация на равнището на ЕС и иновативните допълнителни елементи на основания на участие процес на вземане на решения и постоянния диалог, европейските граждански инициативи могат да спомогнат за мобилизирането на гражданите около една обща кауза, за подчертаване на европейското измерение на ключови политически въпроси и за насърчаване на създаването на общоевропейски дебати и съответното обществено мнение“ .

Освен това Резолюцията на КР относно предложенията за новия законодателен мандат на Европейския съюз , приета през юни 2019 г., включва ЕГИ сред съществуващите инструменти на демокрацията на участието, които укрепват легитимността и демократичните основи на ЕС и които следва да бъдат допълнени от нови инструменти, като например постоянна система за диалог с гражданите.

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

тел. +32 (0) 473 52 41 15

Споделяне :