Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Синята икономика в европейските региони: ключ към устойчивия растеж и устойчивата заетост  
Президентът на Република Малта — Мари-Луиз Колейро Прека и комисар Кармену Вела се присъединиха към Европейския комитет на регионите в Гозо (Малта)

Членове на Комисията по природни ресурси (NAT) на Европейския комитет на регионите се срещнаха в Гозо и поставиха синята икономика на приоритетно място в своя дневен ред. С оборот от 566 милиарда евро синята икономика на ЕС генерира 1,3% от общия БВП на ЕС и в нея са заети 3,5 милиона души ( ЕК   2018 ). Сред другите важни въпроси, обсъдени в Гозо, бяха трансграничното сътрудничество за намаляване на риска от бедствия и нова европейска програма за развитието на морския сектор. Конференцията и заседанието на NAT, на които присъстваха над 100 делегати, бяха организирани от Самуел Азопарди (MT/ЕНП), председател на Съвета на Гозо и кмет на столицата на Гозо Виктория.

Откривайки на конференцията „ Устойчиво развитие на синята икономика “ в Гозо, председателят на комисия NAT Оси Мартикайнен (FI/АЛДЕ), заяви: „ Синята икономика е един от приоритетите на Комисията по природни ресурси на Европейския комитет на регионите. Тя има голям потенциал да окаже социално-икономическо въздействие не само върху крайбрежните и морските региони, но и върху целия Европейски съюз. Ние вярваме, че за всички сектори - от традиционните като морския транспорт до по-иновативните като биотехнологиите и получаването на енергия от океана, една съвместна европейска програма е от ключово значение за разкриване на пълния потенциал на синята икономика и трансформирането на този потнециал в растеж и заетост, които да са устойчиви от икономическа, социална и екологична гледна точка.“

Домакинът на конференцията Самуел Азопарди (MT/ЕНП), председател на Съвета на Гозо и кмет на Виктория, столицата на Гозо: „Синята икономика е пътят напред за постигане на компромис между използването на морските ресурси от една страна и икономическия растеж и създаването на работни места за нашите общности от друга . Подкрепяме визията на КР за превръщане на синята икономика в неразделна част от икономическата политика на ЕС, където тя няма да е периферен въпрос. Устойчивият растеж заема централно място сред политическите приоритети на Гозо. Островът вече е нетен донор на чиста енергия в малтийската мрежа и ние сме на път да се превърнем в екологичен остров до 2020 г.“ Началото на Екологичната стратегия за Гозо беше поставено през 2009 г.

Президентът на Република Малта Мари-Луиз Колейро Прека заяви: „ Дългосрочните устойчиви инвестиции трябва да стимулират нашите политики с цел защита на голямото биологично разнообразие в Средиземноморието, като същевременно предоставят на нашите граждани нови възможности за получаване на доходи . Във всички държави - членки на ЕС, средният ръст на синята икономика е по-голям от този на националните икономики. През последните години тя бележи постоянен ръст и съм уверен, че до 2030 г. можем да удвоим нейния обем.“

Малта е сред първите пет държави — членки на ЕС, в които синята икономика има най-голям принос за БВП (4,7 %). Малтийската синя икономика осигурява заетост на около 10 400 души и генерира 406   милиона   евро брутна добавена стойност.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „ Все още има голям недостиг на инвестиции, който може да се преодолее само със специално финансиране за синята икономика. Ето защо работим много интензивно, за да привлечем инвеститори. Подготвяме инвестиционна платформа за синята икономика, която вече обединява 600 финансови проекта в предпазарен стадий. Освен това ще използваме Европейския ден на морето в Лисабон през май, за да поставим началото на услуга за подкрепа на готовността за инвестиране в стартиращи предприятия и МСП, работещи в секторите на синята икономика.“

Синята икономика включва всички икономически дейности, свързани с океаните, моретата и крайбрежните зони, и сектори като рибарство, корабостроене и „крайбрежен“ туризъм, както и сини биотехнологии и производство на енергия от възобновяеми източници на брега. Развитието на устойчива синя икономика е от ключово значение за постигането на Цел №14 за устойчиво развитие на ООН .

На 23-то заседание на комисия NAT членовете приеха становище с докладчик Роберто Чамбети (IT/ЕКР) относно “ Трансграничното измерение при намаляването на риска от бедствия “. Председателят на Регионалния съвет на Венето заяви: Трябва да осигурим по-голяма устойчивост по отношение на природните бедствия, за да покажем, че сме отговорни пред нашите граждани. Трябва да опишем рисковете и да ги оценим, а също така да инвестираме в експертни групи, университетски програми и обучения за местната администрация .“ Становището предстои да бъде прието на пленарната сесия на КР на 26 и 27 юни 2019 г.

Членовете приеха проектостановище относно „ Нова европейска програма за ускоряване на развитието на морските сектори “. Докладчикът Кристоф Клержо (FR/ПЕС), член на Регионалния съвет на Пеи дьо ла Лоар, заяви: „ Синята икономика трябва да заеме централно място сред приоритетите на следващата Европейска комисия. В морските отрасли могат да се създадат множество работни места, ако европейските политики съчетаят амбициите за развитие на морското дело, индустриалната политика и ангажираността с екологичния преход. За да се постигне успех, е необходимо да се разчита на екосистемите на основните морски региони в Европа за финансиране на иновациите и за разработване на нови продукти, за подкрепа на традиционното рибарство и корабостроене, както и за развитие на новите технологии като възобновяемата морска енергия или биологочините предприятия на синята икономика .“ Становището предстои да бъде прието на пленарната сесия на КР на 26 и 27 юни 2019 г.

Членовете приеха и проектостановище с докледчик Уно Зилберг (EE/EA), озглавено „ Към всеобхватна рамка на ЕС за нарушителите на функциите на ендокринната система “. Докладчикът, който е член на Общинския съвет на Косе, заяви: „ Нарушителите на функциите на ендокринната система оказват разрушително дългосрочно въздействие не само върху човешкото здраве, но и върху флората и фауната. Въпреки че присъствието им е широко разпространено, обществото в много малка степен е осведомено за опасностите, които те носят. Нуждаем се от мерки за повишаване на обществената осведоменост на всички равнища, за да изведем здравето на гражданите като първостепенен приоритет, като отчитаме също интересите на потребителите и промишленоста. Становището предстои да бъде прието на пленарната сесия на КР на 26 и 27 юни 2019 г.

Членовете обмениха мнения по следните становища:

Напредъка в прилагането на Стратегията на ЕС за горите с докладчик Оси Мартикайнен (FI/АЛДЕ), председател на NAT и Местния съвет на Лапинлахти.

Активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве с докладчик Бригита Сакредеус (SE/ЕНП), член на Регионалния съвет на регион Даларна.

Агропасторализъм с докладчик Жак Блан (FR/ЕНП), кмет на Ла Канург.

Снимките от 23-тото заседание и конференцията на комисия NAT са достъпни тук .

Контекст: 2018 annual economic report on the EU blue economy (Годишен икономически доклад за синята икономика в ЕС за 2018 г.) кликни тук .

За контакт: Давид Крус | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023