Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Местните и регионалните лидери се свързват с Европейския парламент, Европейската комисия и фондация „Бертелсман“, за да предприемат действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа  

Членовете на комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) на КР обсъдиха с представителите на Европейския парламент Антонио Таяни и Хелмут Шолц как милионите местни и регионални политици да се включат в проекти и инициативи, които могат да доближат Европа до хората и да осигурят успеха на конференцията за бъдещето на Европа. Те призоваха по-специално за участието на членовете на КР в пилотния проект „Изграждане на Европа с помощта на местни органи“, стартиран от Комисията по конституционни въпроси (AFCO) на Европейския парламент.

Според специално проучване на Евробарометър за бъдещето на Европа , публикувано преди подписването на съвместната декларация относно конференцията за бъдещето на Европа от председателите на трите институции на ЕС Урсула фон дер Лайен, Давид Сасоли и Шарл Мишел на 10 март 2021 г., 76 % от отговорилите са съгласни, че конференцията за бъдещето на Европа представлява значителен напредък за демокрацията в ЕС, а 92 % от европейците искат гласът на гражданите да бъде взет предвид в по-силна степен при вземането на решения, свързани с бъдещето на Европа. Ето защо ефективните консултации с гражданите и обратната връзка относно резултатите от консултациите са от ключово значение за успеха на конференцията, която ще започне на 9 май. Членовете на комисията на КР по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) обсъдиха с представители на Европейския парламент, Европейската комисия и фондация „Бертелсман“ как конференцията да постигне успех.

Марк Шпайх (DE/ЕНП), държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на Северен Рейн-Вестфалия и председател на Комисия CIVEX на КР заяви: „ Ние, като политици на регионално и местно равнище трябва да формулираме конкретни идеи за Европейския съюз на бъдещето. Конференцията за бъдещето на Европа ни дава възможност да предадем на Брюксел конкретните идеи на гражданите за Европейския съюз на бъдещето“.

По време на първия тематичен дебат беше проучен начинът, по който местните и регионалните власти могат да подкрепят участието на гражданите в Конференцията за бъдещето на Европа и извън нея. Хелмут Шолц , член на Европейския парламент (DE/GUE-NGL) и докладчик по проектодоклада „Граждански диалози и участие на гражданите в процеса на вземане на решения в ЕС“, представи пред членовете на комисия CIVEX основните констатации от своя доклад, в който се взема предвид работата относно участието на гражданите, вече извършена от институциите на ЕС и от КР. Той призовава за разработването на постоянни механизми за участие, за да се даде възможност на гражданите да участват във вземането на решения в ЕС. Още през октомври 2018 г. идеята за постоянен диалог с гражданите, който да се води и извън изборните периоди, беше едно от основните послания на становището на КР „ Размисъл за Европа: гласът на местните и регионалните власти за възстановяване на доверието в Европейския съюз (съдокладчици: Карл-Хайнц Ламберц и Марку Маркула).

Хелмут Шолц заяви: „Конференцията за бъдещето на Европа е уникална възможност за привличане на гражданите за участие в дебат относно техните виждания и безпокойства по отношение на ЕС. Но още сега, и като цяло, трябва да е ясно, че всички би трябвало да могат да участват в процеса на вземане на решения в ЕС, включително и след конференцията. Ето защо се нуждаем от подкрепата на местните и регионалните власти, както и на организациите на гражданското общество и социалните партньори. Само по този начин ще можем да развием европейска публична сфера и да укрепим демократичната легитимност на ЕС .“

Доминик Хийрлеман , старши експерт, и Анна Ренкамп, старши ръководител на проект във фондация „Бертелсман“, представиха пред членовете на комисия CIVEX опита на фондацията в провеждането на цифрови диалози с гражданите на местно, регионално и транснационално равнище. Освен това те описаха и приноса, който фондация „Бертелсман“ би могла да предостави за съвместната инициатива с КР, която е планирано да стартира скоро. Би трябвало да бъдат въведени нови инструменти, които да помогнат на избраните местни и регионални политици да общуват по-добре с гражданите и да подобрят демократичните практики и тяхното функциониране. Между септември 2021 г. и януари 2022 г. би трябвало по места да бъдат организирани трансгранични диалози и работни групи с граждани. Въз основа и на предложенията от становището на КР относно „Местните и регионалните власти в постоянния диалог с гражданите“ , тези диалози би трябвало да имат за цел да предоставят принос за конференцията.

Вторият дебат беше посветен на инициативите на местните и регионалните съветници на ЕС. Докато през декември 2020 г. Бюрото на КР одобри предложението за създаване на Мрежа от местни и регионални съветници на ЕС , отговарящи за европейските въпроси в сво ите избирателни райони, които да информират КР за д ейността си в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент (AFCO) стартира пилотен проект „Изграждане на Европа с помощта на местни органи“ (BELE ), който ще даде възможност в рамките на участващите местни правителства да се определят съветник, който в дадена община да отговаря за комуникацията с гражданите относно инициативи и проекти, финансирани от ЕС, както и по теми и инициативи, свързани с ЕС, с цел да се даде принос към конференцията. Двата проекта имат сходни цели и средства и целта на дебата беше да се проучат възможните полезни взаимодействия между проектите на КР и ЕП с участието на съветници на ЕС от целия Европейски съюз. КР би могъл да улесни ефикасното изпълнение на проекта BELE, ако мрежата на КР от местни и регионални съветници на ЕС се разглежда като действие за изпълнение на проекта BELE. Поради това разгръщането на мрежата на местните и регионалните съветници на ЕС би трябвало да бъде допуснато за финансиране по пилотния проект BELE.

Председателят на комисията AFCO Антонио Таяни (IT/ЕНП) заяви: „Регионалните и местните политици на изборни длъжности са израз на европейското богатство и многообразие. Миналата година Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент представи пилотния проект BELE (Изграждане на Европа с помощта на местни органи), който има за цел да постави местните администратори в центъра на политиките на ЕС, като същевременно те информират гражданите за дейностите, извършвани от Европейския съюз. Комуникацията относно ЕС е предизвикателство в борбата с популизма и дезинформацията и в това отношение КР и неговите членове играят ключова роля. Конференцията за бъдещето на Европа трябва да се превърне във възможност за ясен дебат и приканвам членовете на КР да участват активно в проекта BELE. Ако конференцията наистина иска да бъде мегафонът на желанията на гражданите, тя трябва да даде на демократично избраните от гражданите лица, вземащи решения на местно равнище, ролята и тежестта, които те заслужават.“

След това проектът BELE беше представен подробно от Алесандро Джордани, началник на отдел „Мрежи в държавите членки“ в Генерална дирекция - „Комуникация“ на Европейската комисия.

Освен тематичните дебати, по време на заседанието на комисия CIVEX беше прието становището на Жан Люк Ванрайс (BE/RE) , член на Общинския съвет на Uccle, относно Стратегията за засилване прилагането на Хартата на основните права в ЕС . За докладчика Жан-Люк Ванрайс „Регионите са крайните пазители и защитници на основните права. Местното управление играе важна роля за насърчаването, защитата и зачитането на основните права, включително тяхното прилагане на практика, за да може Хартата на основните права на ЕС да се превърне в реалност. В становището се подчертава, че участието на КР в междуинституционалния диалог относно Хартата е от съществено значение, и се предлага да се създадат звена за контакт с цел улесняване на обмена на информация относно Хартата между различните равнища на управление. Тези звена за контакт биха могли също така да предоставят на МРВ насоки, илюстрирани с конкретни примери, за това как те да оформят своите политики в пълно съответствие с Хартата. Друго предложение е, че тъй като местните власти са най-близкото до гражданите равнище на управление и са в добра позиция за повишаване на осведомеността на хората относно техните права и относно това, към кого да се обърнат, ако правата им бъдат нарушени, членовете на КР биха могли да се възползват от възможността, предоставена от Деня на Европа на 9 май и на Конференцията за бъдещето на Европа, за да популяризират местните дейности, като обясняват и подчертават първостепенното значение на основните права и Европейската харта в нашите демокрации. Становището беше приветствано от Барбара Нолан, началник на отдел в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители, основни права и принципи на правовата държава“ на Европейската комисия.

След това се проведе обмен на гледни точки относно работния документ , който ще послужи за основа на становището на Александра Дулкиевич (PL/EНП) , кмет на Гданск, относно предложения от Европейската комисия „План за действие за европейската демокрация“ , в присъствието на Уилям Слийт, директор, дирекция „Граждани, здраве, миграция и Съюз на сигурност“, генерален секретариат на Европейската комисия. Целта на плана за действие за европейската демокрация е да се предоставят повече права на гражданите и да се изградят по-устойчиви демокрации в целия ЕС чрез насърчаване на свободни и честни избори, укрепване на свободата на медиите и борба с дезинформацията. По време на обсъждането беше изразено съжаление, че въпреки че успехът на плана за действие за европейската демокрация до голяма степен ще бъде свързан с действията на местните и регионалните власти, за съжаление те не се споменават в съобщението на Европейската комисия. Г - жа   Дулкиевич заяви: „Планът за действие за европейската демокрация би трябвало да доведе до набелязването на конкретни действия, които би трябвало да бъдат осъществени в тясно сътрудничество с местните и регионалните власти. Състоянието на демокрацията няма да бъде възстановено за една нощ, но колкото по-бързо предприемем действия, толкова по-голям е шансът за борба с проблема“. Становището ще бъде прието от комисия CIVEX на 11 май 2021 г.

За контакт:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Мобилен телефон: +32 473 52 41 15

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
Община Михалово и нейните жители бяха отличени с наградата „Павел Адамович“ за оказаната от тях помощ на бежанците на границата с Беларус
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023