Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският зелен пакт е пътят към икономическото и социалното ни възстановяване  

Основен приоритет за Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите (КР) е да се гарантира, че Зеленият пакт е в основата на стратегията за възстановяване след COVID-19. По време на днешната видеоконферентна връзка комисар Синкевичус взе участие в дебат с членовете на комисия ENVE относно необходимостта от екологосъобразно възстановяване. Дебатът беше председателстван от кмета на Севиля и председател на комисия ENVE Хуан Еспадас. На 15 юни КР стартира дейността на работна група „Зелен пакт“, която да гарантира, че възстановяването на ЕС се извършва по места и е съобразено с нуждите на всяка една територия.

При откриването на дебата председателят на комисия ENVE и кмет на Севиля Хуан Еспадас (Испания/ПЕС) каза: „Европейският зелен пакт е пътят към икономическото и социалното възстановяване, което трябва да бъде и екологосъобразно възстановяване. Институциите на Европейския съюз могат да разчитат на активната роля на регионите и градовете, тъй като ние можем да предлагаме стратегии за по-добра подкрепа на обществата и на най-засегнатите. За да преодолеем тази криза, трябва да съсредоточим общите си усилия върху изграждането на утрешния свят на всички равнища. В тази връзка бих искал да благодаря на комисар Синкевичус за днешния му разговор с нас и готовността му да засили нашето сътрудничество“.

Виргиниус Синкевичус , член на Комисията, отговарящ за околната среда, океаните и рибарството, каза: „Начинът, по който днес изготвяме плана за възстановяване, ще определи бъдещето ни за много десетилетия напред. Не трябва да позволяваме сегашната криза да попречи на екологичния преход. Зеленият пакт е основен елемент в постигането на по-широките цели на плана на ЕС за възстановяване. Планът за инвестиции на Европейския зелен пакт и механизмът за справедлив преход би трябвало да бъдат градивните елементи на един „екологосъобразен план Маршал“. Кръговата икономика, нулевото замърсяване, биологичното разнообразие и продоволствената устойчивост са области, които са особено важни за възстановяването, съобразено с нуждите на околната среда. Европейският комитет на регионите винаги е бил важен партньор и отправна точка между ЕС и неговите местни и регионални власти. Единствено чрез сътрудничество с регионалните и местните власти този преход ще бъде успешен“.

Членовете обсъдиха следните проектостановища:

  • Пакт за климата: Проектостановището относно „Европейски пакт за климата“ , подготвяно от кмета на Варшава, е готово за приемане и ще бъде гласувано на пленарната сесия на 13 и 14 октомври 2020 г. „Ние сме поели ангажимент да подкрепим екологосъобразното възстановяване, но за да се случи това, се нуждаем от подходящи финансови ресурси, за да ускорим процеса“ , каза Рафал Тжасковски (Полша/ЕНП). Научете повече в това интервю . В момента за местните и регионалните администрации и други заинтересовани страни е отворен за попълване онлайн въпросник .
  • Водород: „Чистият водород е от основно значение за постигане на неутралност по отношение на климата. Нуждаем се от стратегия на ЕС с подходяща правна рамка и пазарна подкрепа, за да изградим отгоре надолу икономика, основана на чистия водорода“ , заяви Биргит Хоне (Германия/ПЕС), министър по федералните и европейските въпроси и регионалното развитие (Долна Саксония) и докладчик по становището относно „Пътна карта за чист водород — приносът на местните и регионалните власти за неутрална по отношение на климата Европа“ . Предвидено е становището да бъде прието на пленарната сесия на 1 и 2 юли 2020 г.
  • Води: Членовете обсъдиха становището относно „Проверка за пригодност на Рамковата директива за водите и на Директивата за наводненията“ с докладчик Пьотр Карбецки (Полша/ЕНП). В неотдавнашно интервю маршалът на Куявско-Поморското воеводство призова за „промяна на парадигмата, която да постави кръговостта, природосъобразните решения и устойчивостта в центъра в управлението на водите“ и призова за актуализиране на директивата, за да отрази Парижкото споразумение и ЦУР. Становището предстои да бъде прието на следващата пленарна сесия на 1 и 2 юли 2020 г.
  • Чист въздух: „Трудното възстановяване, което ни предстои, не може да подкопае амбициите на ЕС за нулево замърсяване. Чистият въздух и цялостният план за действие за постигане на нулеви емисии трябва да бъдат неразделна част от икономическото възстановяване след COVID-19, като се разгледат проблемите на замърсяването на въздуха при източника и се привлекат гражданите в този процес“ , каза Янош Карачони (Унгария/ЕНП), член на Общинския съвет на Тахитотфалу, по време на дебата на неговото проектостановище относн о „Бъдещето на политиката на ЕС за чист въздух в рамките на амбициите за нулево замърсяване“ . Предвидено е становището да бъде гласувано на пленарната сесия на 1 и 2 юли 2020 г.
  • „Нов план за действие за кръговата икономика“ , проектостановище на КР с докладчик Тисе Стелпстра (Нидерландия/ЕКР), член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте. В тази статия може да прочетете становището на докладчика по това ключово досие, свързано със Зеления пакт.

Членовете на комисия ENVE определиха Енрико Роси (Италия/ПЕС), президент на регион Тоскана, за докладчик по предстоящото становище относно „Масово саниране“, инициативата на ЕС за подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд в Европа.

На 15 юни, понеделник, работна група „Зелен пакт“ на Европейския комитет на регионите ще проведе първото си заседание. Причината за нейното съществуване и крайната ѝ цел е да гарантира, че рамковата политика на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата се изпълнява в тясно сътрудничество с градовете и регионите в ЕС, като се гарантира, че Зеленият пакт се прилага по места и е съобразен с нуждите на всяка една територия.

Контекст

Моля, натиснете тук , за да видите всички документи от заседанието на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика от 8 юни 2020 г.

Прочетете тук последното издание на ENVOY — бюлетин на комисия ENVE.

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023