Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският зелен пакт оформя новите приоритети на градовете и регионите  
Новоучредената комисия ENVE ще се съсредоточи върху възможностите, предлагани от Зеления пакт, тъй като глобалното затопляне изостря предизвикателствата, свързани с климата

На 27 февруари кметът на община Севиля Хуан Еспадас (ES/ПЕС) ръководи първото си заседание като председател на Комисията по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE) на Европейския комитет на регионите (КР). Европейският зелен пакт е основният приоритет за този нов мандат. Предстоящите становища на комисия ENVE включват темите за водите, чистия въздух, водорода и биологичното разнообразие. Бяха определени нови докладчици за становищата относно „Европейски законодателен акт в областта на климата“, „Пакт за климата“ и „Нов план за действие за кръгова икономика“.

Второто заседание на комисия ENVE започна с дебат, посветен на Зеления пакт. Хуан Еспадас (ES/ПЕС) , председател на комисия ENVE и кмет на Севиля, заяви: „Европейският зелен пакт е огромно предизвикателство, но и страхотна възможност, която не можем да си позволим да пропуснем . Трябва да заздравим нашия съюз с Европейския парламент, така че гласът на градовете и регионите да се чува по-силно при предстоящите законодателни и политически реформи. Трябва да бъдем активни участници, за да гарантираме, че Зеленият пакт носи конкретни ползи за нашите граждани – нови работни места, по-добро качество на въздуха, финансово достъпна енергия и решения за екологично чиста мобилност за всички. Като местни и регионални представители трябва да се ангажираме и да гарантираме, че екологичният преход е промяна, от която печелим всички.“

Членът на ЕП Пиер Ларутюру подчерта необходимостта от „умножаване на наличните финансови ресурси като единствения начин за успешно постигане на прехода, към който се стреми Зеленият пакт“. Главният докладчик на Европейския парламент за бюджета за 2021 г. препоръча да се определят правила за прозрачност, за да се гарантира, че банките и застрахователните дружества постепенно преустановяват инвестициите в изкопаеми горива. „Можем да направим това, но трябва да определим ясен график“.

Докладчикът на КР относно Фонда за справедлив преход Войко Оберснел (HR/ПЕС) припомни, че „ако ЕС наистина се ангажира да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г., се нуждаем от подходящо финансиране, което не трябва да бъде за сметка на политиката на сближаване. Във времена на нарастващ популизъм не можем да приемем Фондът за справедлив преход да влиза в конкуренция за средства с Европейския социален фонд. Не можем да обясним на гражданите, че програмите за пазара на труда в един регион трябва да бъдат съкратени, за да се подкрепи екологосъобразният преход на друг регион. Нуждаем се от допълнително финансиране за този нов фонд. Това предизвикателство поставя на проверка доверието в ЕС“. Становището на г-н Оберснел ще бъде прието на следващата пленарна сесия на 25 и 27 март 2020 г.

Членовете обмениха мнения по следните предстоящи становища:

Водород : „Пътна карта за чист водород — приносът на местните и регионалните власти за неутрална по отношение на климата Европа“ с докладчик Биргит Хоне (DE/ПЕС). „Спешно се нуждаем от европейска стратегия за „зелен водород“, наред с рамка на ЕС, която да стимулира създаването на силна водородна икономика. Този енергиен източник предлага големи възможности за иновации, създаване на стойност и заетост в много региони на ЕС и е ключов елемент за постигане на целите на Зеления пакт за декарбонизация и неутралност по отношение на климата“ , заяви министърът по федералните и европейските въпроси и регионалното развитие на провинция Долна Саксония. Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 13 и 14 май.

Води : становище относно „Проверка за пригодност на Рамковата директива за водите и на Директивата за наводненията“ с докладчик Пьотр Карбецки (PL/ЕНП). „Трябва да използваме иновативни инструменти за управление на водите, основаващи се на изследователска дейност, интердисциплинарни и природосъобразни решения. Целта на това становище е да представи конкретни предложения за подобряване и опростяване на законодателството при същевременно повишаване на стандартите за качество на водите на нашите територии“ , заяви маршалът на Куявско-Поморското воеводство. Становището ще бъде прието по време на пленарната сесия на 13 и 14 май.

Чист въздух : „Лошото качество на въздуха причинява преждевременна смърт и хронични респираторни проблеми, ускорява загубата на биологично разнообразие и оказва отрицателно въздействие върху културното наследство. Можем да постигнем реално въздействие върху подобряването на качеството на въздуха за нашите граждани само с местни и регионални инициативи и иновативни проекти, подкрепени със средства на ЕС“ , заяви Янош Адам Карачони (HU/EPP), член на Общинския съвет на Тахитотфалу и докладчик по становището относно „Бъдещето на политиката на ЕС за чист въздух в рамките на амбициите за нулево замърсяване“ . Предвижда се становището да бъде прието на пленарната сесия на 1 и 2 юли 2020 г.

Биологично разнообразие : „Голямото и удивително биологично разнообразие на нашата планета е изложено на риск. Необходимо да се предприемат незабавни действия за защита и възстановяване на нашите екосистеми и биологично разнообразие на всички равнища — от местното до глобалното. За да се увенчае с успех новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие, градовете и регионите трябва да участват в създаването на амбициозни политически мерки, осигуряването на адекватно финансиране и в изпълнението“ , подчерта докладчикът Роби Бивер (LU/ПЕС), член на Общинския съвет на Бетембург, по време на обмена на мнения във връзка със становището „Биологичното разнообразие на градовете и регионите след 2020 г. във връзка с 15-ата конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и следващата стратегия на ЕС“ . Становището ще бъде прието по време на пленарната сесия на 13 и 14 май.

Членовете на комисия ENVE определиха следните докладчици:

Хуан Мануел Морено Бония (ES/ЕНП), председател на регионалното правителство на автономен регион Андалусия, беше определен за докладчик по становището относно „Европейски законодателен акт в областта на климата, в който да залегне целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.“.

Тисе Стелпстра (NL/ЕКР), член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте, беше определен за докладчик по становището относно „Нов план за действие за кръговата икономика“.

Рафал Тжасковски (PL/ЕНП), кмет на Варшава, беше определен за докладчик по становището относно „Пакт за климата“.

Натиснете тук , за да видите всички документи от заседанието.

За контакт : Давид Крус / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023