Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
„Кризата с COVID-19 подчерта неравенството между жените и мъжете“  

Интервю с Конча Андреу Родригес (ES/ПЕС), докладчик на КР по въпросите на равенството между половете

В това интервю Конча Андреу Родригес (ES/ПЕС), председателка на регион Ла Риоха, говори за стратегията на ЕС за равенство между половете и въздействието на пандемията от COVID-19 върху жените. Конча Андреу Родригес е докладчик по становището, прието тази седмица от Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Европейския комитет на регионите (КР). Приемането му от пленарната асамблея е предвидено за октомври.

Вие сте докладчик по становището на КР относно „ Стратегия на ЕС за равенство между половете “. Какво е Вашето мнение относно предложенията на Комисията и какви са основните препоръки във Вашето становище?

Съобщението „ Съюз за равенство: стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г. “ е много ценен инструмент за постигане на конкретен напредък в областта на равенството между половете в Европейския съюз.

Европейската комисия го представи по повод 25-ата годишнина от приемането на Декларацията и Платформата за действие от Пекин, първият универсален план за действие за постигане на напредък по отношение на равенството между жените и мъжете. Въпреки изминалото време те остават валидни и днес, тъй като все още много трябва да се постигне в областта на равенството между половете. Съобщението на Европейската комисия ще ни помогне да постигнем и целите за устойчиво развитие, в които равенството между половете е основен елемент за приобщаващото и устойчиво развитие.

Все още има какво да се желае по отношение на управлението на стратегията. До голяма степен местните и регионалните власти са забравени. Като участници в управлението на политики, които пряко засягат гражданите, трябва да играем роля в нея, така че призоваваме Европейската комисия да ни счита за стратегически партньори при разработването, изпълнението и мониторинга на стратегията.

Как бихте описали въздействието на пандемията COVID-19 върху жените?

След тези месеци начело на справянето с COVID-19 в моя регион, един от първите и най-силно засегнати от пандемията в Испания, мога да кажа, че кризата се изрази по много разнообразни начини. Трябваше да се справяме не само със здравната или икономическата криза, но и със социалните проблеми, произтичащи от неравенството.

COVID-19 не генерира повече неравенство, но изтъкна в по-остра форма съществуващите неравенства и неравенството между половете като едно от главните. Във всички части на становището включихме параграфи относно COVID-19, в които посочваме насилието, основано на пола, утежнено от ограниченията, трудностите, пред които са изправени много жени в ЕС при съчетаването на работата от разстояние с тежестта на грижите, факта, че жените работиха на първа линия по време на пандемията (здравни работници, работници, полагащи грижи за деца и възрастни хора, домашен труд и търговия...), изострена липса на защита за жените в развиващите се страни...

Стратегията беше разработена и публикувана преди избухването на кризата с COVID-19 в областта на общественото здраве, в този смисъл можем да кажем, че тя вече е непълна и следва да направи оценка на начина, по който кризата направи по-видима, дори в още по-голяма степен, вече съществуващите неравенства между жените и мъжете. Тя следва да ни подготви да осигурим инструменти за постигане на устойчивост по отношение на пола в контекста на бъдещи кризи.

Вие сте първата председателка на регион Ла Риоха. По какъв начин регионалното правителство насърчава равенството между половете?

Създадохме първата структура за равенство на регионално правителство — Генерална дирекция „Равенство“, която координира действията по въпросите на равенството чрез междуведомствената комисия по въпросите на равенството — орган, в който са представени всички министерства с цел насърчаване на действията за равенство в различните сектори. Това ни позволява да намерим решение на конкретни неравенства в области като селските райони, заетостта и съчетаването на професионалния и личния живот или културата.

В допълнение към работата по интегриране на принципа на равенство между половете в ежедневните дейности на администрацията, което е от съществено значение, насърчаваме развитието на нормативна уредба, която да интегрира принципа на равенство между половете постоянно в администрацията и да насърчава равенството във всички други социални партньори. Освен това считаме, че е от съществено значение да се насърчава равенството на регионално равнище, да се повишава осведомеността и информационните дейности в областта на равенството; правните санкции са важни и необходими, но смятам, че истинското преобразяване идва тогава, когато обществото възприеме като свои идеалите и принципите на равенството и многообразието.

За постигането на тези цели работим по Закон за равенството и участваме в инициативи за защита на този принцип като манифеста „Къде са жените?“ — инициатива на Службата на Европейския парламент в Испания, която прави годишен анализ в доклад за броя на жените, които участват в обществени мероприятия, в които има повече от един докладчик с цел да се увеличава броят им година след година; към инициативата вече са се присъединили над 150 институции, медии, предприятия, образувания и др.

Какво могат да направят Европейският комитет на регионите и другите институции на ЕС на европейско равнище?

Сега започна обсъждането на стратегията, която трябва да бъде одобрена от Съвета и Европейския парламент. Комитетът на регионите допринася за процедурата с това становище , но освен че участваме в процедурата за приемане на стратегията, регионалните и местните власти призоваваме да получим роля като ключови партньори в изпълнението на стратегията.

С нашите отговорности като ръководители на публичната политика отчитаме измерението, свързано с равенството между половете, в разработването на всички политики. В становището отправяме редица искания към европейските институции да бъдем включени по структуриран начин в мрежата на Европейския съюз за предотвратяване на насилието, основано на пола, и за провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и комуникация, които ще бъдат стартирани на европейско равнище, необходими за борба със свързаните с пола стереотипи. Призоваваме също така за подходящо финансиране на политиките, свързани с равенството между половете, като се използват програмите, предвидени в многогодишната финансова рамка.

Много е нисък процентът на жени сред членовете на Комитета, което до известна степен отразява слабото представителство на жените в местното и регионалното самоуправление. Въпреки че това се променя, все още навсякъде в Европа жените на политически отговорни позиции са много малко. Комитетът на регионите следва да приеме стратегия за равенство между половете, както вече са направили някои от представените в него политически партии, като по този начин ще даде ясен сигнал, че нещата трябва да се променят.

Имаме идеалната възможност европейските местни и регионални власти да представят и обменят нашите най-добри практики в областта на равенството между половете. Трябва да продължим да насърчаваме възможностите за дискусии и споделяне на опит, така че всички региони и граждани да могат да се възползват и да направим преглед на действията, приложими за нашите територии.

За контакт:

Лаури Оувинен

тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Европейският комитет на регионите и Европейският младежки форум обединяват усилията си за насърчаване на участието на младите хора
Европейският комитет на регионите и Европейският младежки форум обединяват усилията си за насърчаване на участието на младите хора
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/THE-COVID-19-CRISIS-HAS-BROUGHT-INTO-SHARP-RELIEF-INEQUALITIES-BETWEEN-WOMEN-AND-MEN.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022