Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Социалните и екологичните критерии трябва да бъдат в основата на Фонда за справедлив преход  

В това интервю Войко Оберснел (Хърватия/ПЕС), кмет на Риека и докладчик по становището относно Фонда за справедлив преход (ФСП), отговаря на пет въпроса относно инициативата на ЕС, насочена към подпомагане на регионите, които са най-силно засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика. В контекста на COVID-19 предложеният бюджет на ФСП беше увеличен от 7,5 на 40 млрд. евро. Европейският комитет на регионите прие становището си за ФСП на пленарната си сесия през юли 2020 г., като подчерта, че приветства подкрепата на ЕС за социално справедлив и устойчив екологичен преход.

Фондът за справедлив преход е един от трите стълба на Механизма за справедлив преход , заедно с преходния режим по InvestEU и механизма за заеми в публичния сектор, подкрепени от бюджета на ЕС. Целта е да се помогне на регионите, които са силно зависими от изкопаеми горива — въглища, торф и нефтени шисти, или от промишлени процеси с висока интензивност на емисиите на парникови газове, в прехода им към неутралност по отношение на климата.  

Кои са най-важните послания от Вашето становище?

В приетото становище на КР се поставя акцент върху социалните и екологичните критерии в основата на Фонда за справедлив преход. Фондът ще бъде тясно свързан с целите на Европейския зелен пакт и гарантира, че регионите, които се възползват от него, ще поемат ясен ангажимент към Парижкото споразумение, целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и средносрочните цели за 2030 г. В становището си КР приветства увеличения бюджет на ФСП. Допълнителните вноски от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) следва да се правят на доброволна основа. Това ще предостави на местните и регионалните власти необходимата гъвкавост за финансиране на програми за пазара на труда чрез ЕСФ+ и проекти, които допринасят за зеления преход с ФСП.

По какъв начин Вашето становище може да повлияе на законодателните преговори между съзаконодателите?

Още по време на подготвителната фаза на моето проектостановище организирах редица срещи с членове на Европейския парламент, които се занимават с тази тема. Имах възможността да представя идеите от своето проектостановище пред комисията по регионално развитие (REGI) на Европейския парламент и по този начин да предложа важни аспекти от местната и регионалната гледна точка на ранен етап от процеса. От 19-те препоръки, представени в моето проектостановище, 11 бяха внесени като изменения от Европейския парламент. По този начин Европейският комитет на регионите успя да повлияе успешно на Европейския парламент по много важни въпроси. Освен това имахме неформални контакти с представители на германското председателство на ЕС и сме убедени, че в текста на Съвета са включени и няколко от нашите препоръки.

Каква е ролята на новия фонд в рамките на Зеления пакт и процеса на възстановяване след пандемията от COVID-19? По какъв начин новият фонд ще подпомогне най-засегнатите региони?

Пандемията от COVID-19 с основание постави акцента на Европейския съюз и целия свят върху спасяването на човешки живот, защитата на работните места и икономическото възстановяване. Въпреки това съм доволен, че Европейската комисия не забрави важната борба с изменението на климата и дори увеличи значително бюджета на Фонда за справедлив преход от 7,5 млрд. евро първоначално на 40   млрд. евро. Този преразгледан бюджет на ФСП ще даде възможност на засегнатите региони да постигнат напредък по пътя към зелен, устойчив и социално справедлив преход и да изпълнят целите на Европейския зелен пакт. Програмите по политиката на сближаване и по-специално новосъздадената програма REACT-EU ще подкрепят регионите, засегнати от кризата. Необходима е европейска подкрепа както за прехода към зелена икономика, така и за икономическото възстановяване след кризата.

По какъв начин ролята на местните и регионалните власти (МРВ) може да бъде засилена в рамките на процеса на преход? Какво могат да направят институциите (съответно на европейско, национално и регионално равнище), за да обвържат реалните нужди на регионите в преход с политическите приоритети на ФСП?

Местните и регионалните власти имат ключова роля в прилагането на екологичния курс, но за успешното изпълнение на екологични проекти е необходим не само бюджет за финансиране на тези проекти. Необходимо е преди всичко приемането на гражданите, за да се включат в борбата срещу изменението на климата и прехода към екологична икономика. В ролята си на кмет имам задачата да изслушвам своите граждани и да имам подкрепата им за всеки проект, който трябва да бъде изпълнен, независимо от това дали законите се прилагат на местно, регионално, национално или европейско равнище. Това важи и за Фонда за справедлив преход. ФСП може да бъде успешен за работниците от каменовъглените мини само ако се прилага по социално справедлив начин. Затова поставям акцента върху социалните аспекти на ФСП. За успеха на този фонд се нуждаем от нашите граждани, а нашите граждани се нуждаят от нас, за да създадем подходящата рамка, така че никой да не бъде пренебрегнат.

Какво е Вашето мнение относно критериите за достъп до ФСП? Съответстват ли те правилно на разнообразните сценарии в множеството региони на ЕС?

Всеки регион има своята специфика, която следва да бъде взета предвид. И много региони имат различни изходни позиции по пътя си към неутралност по отношение на климата. Следва обаче да се определят правила, които да се прилагат за всички засегнати региони. Не са неизвестни възможностите за финансиране, предложени за Фонда за справедлив преход, тъй като повечето дейности могат да бъдат финансирани и чрез други програми на политиката на сближаване. С акцента си ФСП допринася по безпрецедентен начин за Европейския зелен пакт. Европейският комитет на регионите включи в приетото си становище допълнителен параграф относно дейностите, които ще бъдат финансирани и които дават на местните и регионалните власти гъвкавост за адаптиране на предлаганите от тях програми към специалните нужди и особености на съответния им регион.

За контакт с пресслужбата:

Кармен Шмидле

тел. +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Давид Крус

тел. +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023