Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Европейският стълб на социалните права трябва да „стане част от ДНК на ЕС“  

Регионите и градовете очакват представянето на Плана за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права на 3 март. Той трябва да изпрати силно послание на държавните и правителствените ръководители, които ще се съберат в Порто на 7 и 8 май, за да засили техните амбиции и да гарантира справедлив преход след пандемията от COVID-19, изтъкнаха членовете на Европейския комитет на регионите (КР) в дебат с представителя на португалското председателство на Съвета.

Португалското председателство на Съвета отправи към комисия SEDEC на КР искане за изготвяне на становище относно прилагането на Европейския стълб на социалните права от местна и регионална гледна точка. В становището ще бъде изтъкната централната роля на стълба за възстановяването на Европа и адаптирането към екологичния, цифровия и демографския преход. Приемането му е насрочено за майската пленарна сесия, само няколко дни преди Социалната среща на върха в Порто.

Председателят на комисия SEDEC Анне Карялайнен (FI/ПЕС), член на Градския съвет на Керава, и докладчик по предстоящото становище, заяви: „Европейският стълб на социалните права трябва да стане част от ДНК на Европейския съюз, за да се борим със социалната несправедливост, да изграждаме издръжливост на кризи и да помагаме на хората при извършването на екологичния и цифровия преход. Крайно време е да го приложим на практика по координиран начин в целия Съюз. Планът за действие за прилагането на стълба следва да бъде ясен и амбициозен, с обвързващи цели за ефективно наблюдение на напредъка. В него следва също така изцяло да се признае ролята на местните и регионалните власти за изпълнението на принципите на стълба по места, като се гарантират справедливост и приобщаване“.

Габриел Бащуш , държавен секретар по въпросите на социалната сигурност в правителството на Португалия, заяви: „Като се имат предвид близостта на КР до гражданите и разбирането на реалностите по места, неговият принос ще бъде ключът към разбирането за това как би трябвало да приложим Европейския стълб на социалните права и как да приспособим и усъвършенстваме социалните политики.“

Европейската комисия ще представи Плана за действие за прилагането на Европейския стълб на социалните права на 3 март. Йост Корте , генерален директор на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, подчерта, че Стълбът на социалните права трябва да бъде в центъра на координираните усилия на ЕС за възстановяване и да съпътства цифровия и екологичния преход. Той потвърди, че планът за действие ще включва количествено измерими цели за 2030 г. за държавите членки в рамките на европейския семестър и посредством подобрен набор от социални показатели.

Членовете на комисия SEDEC обсъдиха и предложението на Европейската комисия за проект на директива , чиято цел е да гарантира адекватни минимални работни заплати за всички работници в ЕС. Това е един от 20-те принципа на Социалния стълб. Петер Кайзер (AT/ПЕС), губернатор на Каринтия и докладчик по проектостановището на КР, заяви: „Нископлатените работници, особено младите хора, нискоквалифицираните и тези с несигурни работни места, бяха особено тежко засегнати от кризата с коронавируса, която оказа отрицателно въздействие и върху заплатите. Поради това следва да се подкрепи създаването на европейска рамка за минимални работни заплати, за да се гарантира по-добра защита на работниците в бъдеще, да се засили социалното сближаване и да се предотврати бедността сред работещите, както и изтичането на мозъци от регионите с особено ниски заплати.“

Емил Бок (RO/ЕНП), кмет на Клуж-Напока, представи своето проектостановище относно Европейското пространство за образование , което Европейската комисия би желала Европейският съюз и държавите членки да изградят до 2025 г. Становището привлича вниманието към необходимостта да се определят нуждите в областта на образованието на регионално равнище и да се намалят настоящите различия в образованието между селските и градските райони. „Европейското пространство за образование е ключът към създаването на по-добри работни места в ЕС, които ще бъдат и по-добре платени. Това е ключът към намаляването на нетолерантността, подобряването на приемането и укрепването на европейската идентичност. Това ще направи Европа по-силна от гледна точка на подхода „от долу нагоре“ и в крайна сметка европейското пространство за образование е ключът към по-добра демокрация в целия Европейски съюз“, заяви г-н Бок.

Двете становища ще бъдат приети на следващата пленарна сесия на КР, която ще се проведе от 17 до 19 март.

Допълнителна информация:

Други две проектостановища бяха представени за приемане на заседанието на комисия SEDEC на 17 февруари, което се проведе изцяло в цифров формат поради пандемията от COVID-19:

Съюз на равенство: План за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г.

Докладчикът Юми Ренстрьом (SE/ПЕС), член на Общинския съвет на Ованокер, заяви: „Местните и регионалните власти играят основна роля в отстояването на европейските ценности и са на предна линия по отношение на борбата с расизма и престъпленията от омраза, защитата на уязвимите групи и малцинствата и насърчаването на социалното сближаване. Ето защо те трябва да бъдат признати в пълна степен като стратегически партньори в борбата срещу расизма. Освен това те са от ключово значение и за изготвянето на местни и регионални планове за действие, които, в допълнение към националните планове, могат да спомогнат за преодоляването на структурния расизъм чрез ориентиран към местните условия подход, който дава възможност за разработване и прилагане на мерки, адаптирани към реалността по места“.

Медиите в цифровото десетилетие: план за действие

Докладчикът Ян Трей (EE/ЕНП), член на Съвета на селска община Виймси, подчерта: „Кризата, предизвикана от COVID-19, изтъква много ясно необходимостта от силна преса като институция, която информира обществото с балансирана, основана на факти информация, и дава възможност за открит дебат. Същевременно икономическата рецесия, предизвикана от кризата, застраши способността на медиите да играят отговорна роля. За да се поддържа силна и висококачествена преса на всички равнища, са необходими мерки за подкрепа, по-специално за да се гарантира оцеляването на местните и регионалните медийни дружества. Трябва да се обърне особено внимание на положението на малките държави, където поради малкия размер на пазара наличните ресурси за местните и регионалните медии са ограничени.“

Членовете приеха и работната програма на комисия SEDEC за 2021 г. и определиха Даниела Балико (IT/ЕКР), кмет на Чампино, за главен докладчик по становището относно „Съюз на равенство: стратегия за правата на хората с увреждания за 2021—2030 г.“.

За контакт:

Лаури Оувинен

Тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :