Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Резултати от анкетата на КР и ОИСР на тема „Ключовият принос на градовете и регионите за устойчиво развитие“  

Европейският комитет на регионите (КР) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) проведоха онлайн анкета сред местните и регионалните власти и заинтересованите лица относно техния принос за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР). Резултатите бяха представени днес по време на конференцията „Градовете и регионите превръщат ЦУР в реалност“ .

Основните изводи от анкетата са:

59 % от анкетираните са запознати с ЦУР и понастоящем работят за тяхното изпълнение. Сред анкетираните, представляващи региони или големи или средни градове (над 50 000 жители), този дял нараства до около 80 % или повече, докато при малките общини той е 37 %.

58 % от анкетираните, които работят по изпълнението на ЦУР, са определили и показатели за измерване на напредъка, като местните показатели са застъпени много по-често от тези на ЕС или ООН.

Най-често срещаните предизвикателства при изпълнението на ЦУР, подчертани от половината от анкетираните, са „Липса на осведоменост, подкрепа, капацитет или обучен персонал“ и „Трудности във връзка с приоритизирането на ЦУР спрямо други програми“.

Повече от 90 % от анкетираните се застъпват за идеята ЕС да има всеобхватна дългосрочна стратегия за интегриране на ЦУР във всички политики и за гарантиране на ефективно координиране между различните области на политиката.

Основните резултати от анкетата са обобщени тук , а пълните данни са дадени в приложението .

Анкетата „Ключовият принос на градовете и регионите за устойчиво развитие“ беше проведена от 13 декември 2018 г. до 1 март 2019 г. сред 400 участници. Резултатите от нея ще бъдат използвани за текущата дейност на КР и ОИСР във връзка с ЦУР, включително за становището на КР на тема „Целите за устойчиво развитие (ЦУР): основа за дългосрочна стратегия на ЕС за устойчива Европа до 2030 г.“ и за окончателния доклад на ОИСР относно „Териториален подход към ЦУР: роля за градовете и регионите никой да не бъде изоставен“ .

Share: