Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Вълна на саниране: градовете и регионите са готови за действия  

Европейският комитет на регионите призовава настоятелно Европейската комисия и държавите членки да въведат по-лесни и по-бързи механизми за финансиране на местните и регионалните власти за осъществяване на проектите за саниране.

Европейският комитет на регионите (КР) прие единодушно становище относно „Вълната на саниране“ , планът на ЕС за подобряване на енергийните характеристики на европейския сграден фонд . Сградите са отговорни за 40 % от потреблението на енергия в Европа и за 36 % от емисиите на парникови газове, поради което тяхното саниране е от ключово значение, за да може ЕС да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. Градовете и регионите призовават за преразглеждане на схемите за държавна помощ, за по-гъвкави бюджетни правила за максимално увеличаване на инвестициите и санирането, за въвеждане на поднационални цели за саниране на сгради и интегриране на възобновяеми енергийни източници в проектите за саниране.

След обсъждането по време на пленарната сесия с европейския комисар по въпросите на енергетиката Кадри Симсон Енрико Роси (Италия/ПЕС) , докладчик на КР по становището относно „Вълната на саниране“ , член на Общинския съвет на Синя (Флоренция) и бивш президент на регион Тоскана (2010 - 2020   г.), заяви: „Екологосъобразното възстановяване започва в нашите домове. С вълната на саниране като основен стълб на Зеления пакт можем да дадем нов тласък на нашата икономиката, да създадем 160 000 работни места в строителния сектор и да се борим с енергийната бедност, като същевременно постигнем нашите цели за неутралност по отношение на климата. Трябва да гарантираме, че ресурсите от новата многогодишна финансова рамка, плана за възстановяване и националните и регионалните фондове се използват в синергия и не се отклоняват към други сектори. За да бъде успешна вълната на саниране, градовете и регионите трябва да играят ключова роля. Ето защо се нуждаем от конкретни инструменти, като например механизъм за техническа помощ на местно равнище, достъпен за всички местни и регионални власти за осъществяването на вълната на саниране, както и от обучение на работниците, по-специално в МСП, за да се подпомогне създаването на повече работни места.“

КР призовава Европейската комисия и държавите членки да създадат механизми за пряко финансиране за проектите за саниране на местните и регионалните власти. Той настоятелно призовава и за осъществяването на обявеното преразглеждане на европейските схеми за държавна помощ за енергийна ефективност на сградите, за да се преодолеят настоящите пречки пред инвестициите.

Градовете и регионите призовават Европейската комисия да работи с държавите членки за установяване на по-гъвкави бюджетни правила за местните и регионалните администрации, така че да се увеличи капацитетът им да инвестират в санирането на съществуващи сгради и нови социални жилища. Комитетът също така посочва, че за да се осъществи вълната на саниране, Комисията и държавите членки трябва да предоставят значителна подкрепа на строителния сектор за преодоляване на пропуските в знанията по отношение на уменията, технологиите и преквалификацията на работниците.

Вълната на саниране трябва да бъде подкрепена от солидна техническа помощ, достъпна за всички местни и регионални власти. Членовете се застъпват за укрепване и децентрализиране на механизма ELENA на ЕИБ чрез рационализиране на модела на обслужване на едно гише с цел предоставяне на техническа помощ на всички местни и регионални власти и предприятия.

В становището си КР настоятелно призовава Европейската комисия и държавите членки да включат изцяло вълната на саниране в програмите за възстановяване и устойчивост, както и в европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Допълнителните предложения на КР за успешно разгръщане на вълната на саниране на всяка територия включват:

 • Мерки за избягване на прогонване на наемателите поради планове за реновиране. Европейската комисия и всички равнища на управление трябва да предотвратят прехвърлянето на разходите за реновиране върху наемателите и предлага увеличаването на наемите да бъде компенсирано от икономиите на енергия;
 • КР настоятелно призовава Европейската комисия да изисква от държавите членки да включват пълноценно и ефективно местните и регионалните власти в изготвянето и изпълнението на техните национални планове за възстановяване и устойчивост чрез провеждането на ефективни многостепенни диалози в областта на климата и енергетиката;
 • Вълната на саниране трябва да се осъществява в еднаква степен в по-слабо урбанизираните и периферните райони, включително селските общности;
 • Стимулиране на кръговите процеси в строителния сектор и укрепване на механизмите за сертифициране, които насърчават подбора на строителни материали и техники въз основа на техния жизнен цикъл;
 • Укрепване на местните енергийни общности и на произвеждащите потребители чрез децентрализирано производство на енергия и стимули за развитие на модела, прилаган в Швеция и Финландия, при който разходите за отопление са включени в наема, като собствениците на имоти се насърчават да пестят енергия, като същевременно гарантират подходящ климат в помещенията;
 • Разширяване на обхвата на анализите на енергийната бедност отвъд отделните домакинства и използване на модела на екологично оборудвани производствени зони като полезна отправна точка за включване на производствения сектор във вълната на саниране;
 • Предоставяне на значителна подкрепа за строителния сектор, който беше сериозно засегнат от кризата и често включва малки предприятия;
 • По-амбициозни усилия за декарбонизация на битовото отопление и охлаждане, на което се дължат над 80 % от общото потребление на енергия в сградите в ЕС;
 • Членовете приветстват Пакта за климата и се ангажират да подкрепят неговото прилагане, по-специално чрез включване на гражданите. КР отбелязва основната роля на Пакта за климата, за да се гарантира, че вълната на саниране се осъществява ефективно и че местните и регионалните власти разполагат с капацитет и инструменти;
 • Членовете призовават Европейската комисия да продължи да насърчава внедряването на системите за енергийно управление и строителното информационно моделиране (СИМ);
 • Разработване на систематично прилагане на критериите за екологосъобразни обществени поръчки за сградния сектор, за да се постигне бързо намаляване на потреблението на енергия и да се гарантира широкото възприемане на по-устойчиви модели на управление;
 • Данните за потреблението на енергия в сградите следва да бъдат лесно достъпни безплатно в целия ЕС ;
 • Определяне на поднационални цели за интегриране на възобновяеми енергийни източници в сградите.
 • КР подчертава значението на предложението за показател за подготвеност за интелигентно управление (SRI) за измерване на степента на готовност на сградите за интегриране на интелигентни технологии и за повишаване на осведомеността сред собствениците и обитателите в това отношение;
 • Актуализиране на рамката на сертификатите за енергийни характеристики с цел увеличаване на сградния фонд със сертификати за енергийни характеристики;
 • Законодателните изисквания за закупуване и саниране на всички съществуващи обществени сгради, минималните стандарти за енергийна ефективност и задължителните цели за годишните темпове на саниране трябва да бъдат гъвкави, за да отчитат различните характеристики и обстоятелства на сградите на всяка територия.

Обща информация

Смята се, че между 34 и 50 милиона европейски граждани страдат от енергийна бедност. Становището на КР относно „Вълната на саниране“ включва предложение до Европейската комисия и държавите членки за изчисляване на енергийната бедност на подрегионално равнище.

Въпреки че 75 % от съществуващите сгради в ЕС се считат за енергийно неефективни, понастоящем само 1 % от тях се реновират всяка година. Според прогнозните изчисления вълната на саниране може да създаде 160 000 допълнителни работни места в строителния сектор до 2030 г. 

Наред с декарбонизацията на транспортния сектор и екологизирането на градовете, обновяването на сградния фонд на ЕС е ключов приоритет на Зеления пакт , не само поради потенциалната му способност за намаляване както на потреблението на енергия, така и на емисиите на CO 2 , но и като двигател за устойчив растеж и създаване на работни места. Строителният сектор е най-големият източник на работни места на милион инвестирани евро ( МАЕ, 2020 г. ).

Вълната на саниране стартира на 14 октомври 2020 г. със съобщението на Европейската комисия „Вълна на саниране за Европа – екологизиране на нашите сгради, създаване на работни места, подобряване на качеството на живот“ . Тя е основен стълб на пътната карта на Европейския зелен пакт .

Вълната на саниране има за цел да премахне пречките пред санирането на сгради. Групата на финансовите институции за енергийна ефективност ( EEFIG ) открои шест вида пречки: структурни пречки, информационни пречки, неефективност на пазара, липса на експертен опит, комбинация от фактори, затрудняващи обединяването на проекти и/или прилагането на по-ефективни подходи по квартали, както и регулаторни пречки. Всички тези пречки засягат пряко местните и регионалните власти и възпрепятстват тяхната способност да инвестират повече в енергийно ефективни проекти.

Санирането на сгради е ключов приоритет на Зеления пакт на местно равнище — нова инициатива на Европейския комитет на регионите, която има за цел да постави градовете и регионите в центъра на прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата. „Зеленият пакт на местно равнище“ стартира на 15 юни 2020 г. със създаването на специална работна група, съставена от 13 членове Тук можете да прочетете съобщението за медиите. Открийте 200 най-добри практики във връзка със Зеления пакт на нашата онлайн карта .

За контакт:

Давид Крус

david.crous@cor.europa.eu

Тел.: +32 (0) 470 88 10 37

Споделяне :