Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионите и градовете призовават за по-силна европейска финансова подкрепа за териториите, които са най-силно засегнати от Брексит  

Националните правителства следва да включат местните и регионалните власти в разработването на мерки за смекчаване на последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Увеличаване на размера на резерва за приспособяване към последиците от Брексит от 5 милиарда евро на 6 милиарда евро; осигуряване на по-голяма гъвкавост по отношение на държавните помощи и включване на местни и регионални представители в процесите на разработване и управление на новия инструмент – това са основните искания, включени в становището, изготвено от Лоиг Шене-Жирар (Франция/ПЕС), председател на регион Бретан, прието на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите (КР).

Европейската комисия предложи бюджет от 5 милиарда евро за този инструмент, предназначен за оказване на подкрепа на предприятията, регионите и местните общности, които са най-силно засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. В становището, прието от Пленарната асамблея, КР приветства създаването на резерва като осезаем израз на вътрешноевропейската солидарност, която има за цел да допринесе за икономическото, социалното и териториалното сближаване. Комитетът обаче подчертава, че местните и регионалните власти трябва да бъдат поставени в центъра на този нов финансов инструмент, тъй като последиците от Брексит се различават значително в отделните региони.

Докладчикът Лоиг Шене-Жирар (Франция/ПЕС) , председател на регион Бретан, заяви: „ За щастие повечето региони с тесни връзки с Обединеното кралство не чакаха миналия декември и финализирането на Брексит, за да предвидят последиците от него, но досега се чувстваха изоставени. Време е Европейският съюз да покаже, при това бързо, че е готов да защити своите граждани и региони. Въпреки това се опасявам, че сумата от 5 милиарда евро, определена на европейско равнище, ще бъде недостатъчна. За да бъде истински ефективен, този резерв трябва да бъде насочен и към регионалното равнище. От съществено значение е да получи регионален аспект, тъй като не става въпрос само за възстановяване на щетите, причинени от Брексит, но и за подкрепа на преустройството и оформянето на нови възможности, по-специално чрез професионално обучение.

Лоиг Шене-Жирар е и председател на контактната група „КР-Обединено кралство“ , създадена през 2020 г., за да гарантира продължаването на политическия диалог между двата бряга на Ламанша.

Членът на Европейския парламент Паскал Аримон (Белгия/ЕНП) , докладчик относно резерва за приспособяване във връзка с Брексит, се присъедини към пленарния дебат, като подчерта, че „ трябва да гарантираме, че помощта, предлагана от Европейския съюз, достига до най-засегнатите от Брексит държави, региони и хора. Европейските дружества, особено МСП, които вече са засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19, не следва да плащат два пъти за кризата с Брексит. Поради това този резерв е толкова важен и трябва да бъде приет незабавно, така че да може да бъде разпределен възможно най-скоро.“

В становището си КР прави редица предложения, за да се отговори по-добре на краткосрочните и средносрочните нужди и за да се запази сближаването като основна европейска ценност:

увеличаване на бюджетния капацитет на резерва от 5 милиарда евро на 6 милиарда евро , за да се отговори по-добре на краткосрочните и средносрочните нужди;

увеличаване на средствата, предназначени за рибарството, на 1 милиарда евро и освобождаването им от правилата за държавна помощ;

изменение на критериите за разпределение за рибарството , които следва да се основават на реалната загуба, а не на дела на загубите в сравнение с целия риболовен сектор на дадена държава членка. Това би улеснило постигането на по-справедливо разпределение на финансовите средства между засегнатите европейски региони, независимо от големината на държавата членка;

— предоставяне на повече гъвкавост по отношение на държавната помощ , за да се гарантира бърз капацитет за намеса в полза на най-силно засегнатите икономически оператори. Временните договорености във връзка с COVID-19 трябва да бъдат разширени, така че да обхванат прякото въздействие от Брексит;

— да се разреши мерките за смекчаване на смущенията, причинени от излизането на Обединеното кралство от програмата „Еразъм+“, да бъдат подкрепяни финансово от резерва за приспособяване във връзка с Брексит.

Контекст:

След споразумението, постигнато от Европейския съвет през юли 2020 г., през януари 2021 г. Европейската комисия представи предложението си за резерв за приспособяване към последиците от Брексит в размер на 5 милиарда евро. Финансовият инструмент ще бъде предоставен чрез два кръга от разпределение на средства — през 2021 г. (4 милиарда евро) и през 2024 г. (1 милиарда евро). КР предлага сумата за втория транш да се увеличи от 1 милиарда евро на 2 милиарда евро.

Според предложението на Комисията най-големите бенефициери на резерва ще бъдат Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Франция и Нидерландия. Взети заедно, тези шест държави членки ще получат почти 3 милиарда евро от общо 4 милиарда евро, отпуснати през 2021 г. под формата на предварително финансиране .

През февруари 2020 г. Бюрото на Европейския комитет на регионите реши да създаде „контактна група“ за отношенията с представителите на местното самоуправление и децентрализираните администрации в Обединеното кралство, за да се гарантира, че политическият диалог с тях ще продължи след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Контактната група „КР-Обединено кралство“ се председателства от Лоиг Шене-Жирар (Франция/ПЕС).

Делегацията на КР се състои от 12 пълноправни членове и един наблюдател , избрани да отразяват на балансиран начин политическото и географското представителство в КР, както и съотношението мъже–жени. Представителите на Обединеното кралство в контактната група „КР-Обединено кралство“ се избират в съответствие със споразуменията между органите на местното управление и децентрализираните парламенти, асамблеи и правителства на Обединеното кралство.

За контакт:

Матео Милиета

тел. +32 (0) 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023