Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
С оглед на въздействието на кризата, породена от COVID, върху доходите на работниците, регионалните лидери призовават да се гарантира сближаване във възходяща посока на минималните заплати в цяла Европа и да се води борба с бедността сред работещите.  

КР подкрепя проекта за директива относно адекватните минимални работни заплати в ЕС

Регионите и градовете считат, че борбата с бедността сред работещите и осигуряването на сближаване във възходяща посока на минималните заплати са предпоставки за социална, справедлива и устойчива пазарна икономика в Европейския съюз. Поради това Европейският комитет на регионите (КР) приветства предложението за директива на Европейската комисия, чиято цел е да се предостави рамка за определяне на адекватни минимални работни заплати при зачитане на действащото национално законодателство и ролята на социалните партньори . Становището на КР , изготвено от г-н Петер Кайзер (Австрия/ПЕС), министър-председател на федерална провинция Каринтия, беше прието тази седмица след обсъждане с участието на представител на португалското председателство на Съвета .

През последните години в редица държави членки се наблюдаваше нарастване на неравенството в заплащането, като делът на работниците, застрашени от бедност, се e повишил от 8,3 % през 2010 г. на 9,3 % през 2018 г. Освен това пандемията от COVID-19 оказа отрицателно въздействие върху заплатите на работниците, по-специално на тези с най-ниски доходи. Поради това КР призовава за започване на процес на сближаване с цел постигане на долен праг от поне 60 % от националната брутна медианна работна заплата на пълно работно време и 50 % от националната брутна средна заплата във всички държави членки, които имат законоустановена минимална работна заплата. Той също така настоятелно призовава Комисията да подкрепи както бъдещото изграждане на капацитет, така и автономността на социалните партньори на европейско и национално равнище.

Заместник-председателят на Европейския комитет на регионите Вашку Кордейру заяви: „С въвеждането на адекватни минимални заплати в ЕС предприемаме още една стъпка в посока изкореняване на бедността сред работещите и премахване на бедността като цяло. Местните и регионалните власти са в ключова позиция да прилагат, насърчават и осъществяван мониторинг на предложената директива. Тази директива заедно с плана за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права и социалната среща на върха в Порто ще потвърдят отново, че ЕС е дълбоко загрижен за своите граждани, социалното си измерение и възстановяването от пандемията“.

Португалският заместник-министър на труда и професионалното обучение Мигел Кабрита заяви: „Всички ние смятаме, че осигуряването на адекватни заплати за работниците в Европейския съюз е от съществено значение за гарантиране на адекватни условия на труд и живот, както и за изграждане на справедливи и устойчиви икономики и общества.

Адекватните заплати са съществен елемент на европейския социален модел. Всички ние защитаваме идеята, че трудът трябва да бъде достойно заплатен и споделяме целите за осигуряване на адекватни минимални работни заплати в целия ЕС, било със закон или чрез колективно договаряне, като се зачитат националните системи и автономността на социалните партньори.“

Въпреки че само много малка част от регионите на ЕС имат законодателни правомощия да определят минимални работни заплати, те играят ключова роля в колективното договаряне на регионално равнище в качеството си на работодатели и при възлагането на договори за обществени поръчки, което следва да гарантира, че икономическите оператори спазват приложимите условия за възнаграждение и спазват правото на колективно договаряне. В същото време в становището на КР се призовава за справяне с бедността сред работещите чрез прилагане на многостранен подход, като се вземат предвид други фактори като данъчната система, инициативите за обучение, равнището на социалните придобивки и политиките в областта на заетостта.

Докладчикът Петер Кайзер (Австрия/ПЕС), министър-председател на федерална провинция Каринтия, заяви: „Достойните минимални работни заплати са важен градивен елемент на Европейския стълб на социалните права. Приносът на хората с ниски доходи за нашите общества по време на кризата с COVID-19 заслужава признание, но преди всичко конкретни действия. Съществува спешна необходимост от справяне с бедността сред работещите и низходящата спирала на нелоялна конкуренция по отношение на разходите за труд. За да може трудът в ЕС да носи достойно възнаграждение за всички, е необходима обвързваща цел за минимална работна заплата, която представлява най-малко 60 % от националната брутна медианна работна заплата и 50 % от националната брутна средна работна заплата. Този процес на сближаване трябва да зачита съществуващите национални системи за определяне на заплатите и автономността на социалните партньори.“

Допълнителна информация:

Осигуряването на адекватни минимални работни заплати за всички работници е един от 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права . На 4 март Европейската комисия представи план за действие за ускоряване на прилагането му и за проправяне на пътя за социалната среща на върха на ЕС в Порто на 7—8 май.

Тази седмица КР публикува ново проучване , в което се анализира местното и регионалното измерение на минималните работни заплати в Европа. В него се посочва, че дисбалансите между регионите могат да обезсилят добрите намерения на политиките за минимална работна заплата. В много столични региони с високи разходи за живот националната минимална работна заплата например не гарантира достоен доход. Освен това в рамките на ЕС съществуват гранични региони, в които минималните работни заплати се различават значително, което може да има последици за пазара на труда и от двете страни. В проучването се предлага да се разработят регионални оценки на „заплата, гарантираща удовлетворителни условия на живот“ като основа за референтни стойности и се подчертава ключовата роля на местните и регионалните власти за мониторинга и насърчаването на целите на новата директива.

За контакт:

Лаури Оувинен

тел.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023