Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Намаляването на замърсяването е от ключово значение за преодоляване на неравнопоставеността в здравеопазването в целия ЕС  

Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване, съвместна инициатива на Европейския комитет на регионите (КР) и Европейската комисия (ЕК), проведе второто си заседание на 25 април с акцент върху здравето и плана за действие за нулево замърсяване като основен двигател за намаляване на замърсяването на водите, въздуха и почвата и на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС.

Неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС може и трябва спешно да бъде преодоляна, по-специално чрез Плана за действие за нулево замърсяване и неговата специална водеща инициатива, насочена към „Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването чрез нулево замърсяване“. Това беше едно от основните послания, споделени от участниците във втората платформа на заинтересованите страни за нулево замърсяване на 25 април, които подчертаха драматичното въздействие на замърсяването на околната среда върху човешкото здраве, тъй като 17 % от смъртните случаи от рак на белите дробове са свързани със замърсяването на въздуха, а 11 % от случаите на преждевременна смърт в ЕС се дължат на замърсяване на околната среда. В допълнение към намаляването на замърсяването на водите, въздуха и почвата основна цел на новосъздадената платформа е да допринесе за подобряване на общественото здраве и за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването, тъй като конкретни групи граждани са изложени в по-голяма степен или са по-уязвими на замърсяването и неговото въздействие върху здравето.

Марике Схаутен (Нидерландия/Зелени), съпредседател на Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване и член на Община Нювегейн, заяви: „Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване е решаваща стъпка към постигането на амбициите на Европейския съюз във връзка със Зеления пакт. Осигуряването на равен достъп до здравеопазване за всички граждани на ЕС чрез нулево замърсяване е от съществено значение, за да се работи за по-устойчива и екологосъобразна Европа. Науката и иновациите предоставят иновативни инструменти и имат важен принос за конкретни действия в борбата със замърсяването.“ Марике Схаутен, съдокладчик на КР относно нулевото замърсяване, допълнително подчерта, че различните тематични области и дейности във връзка с нулевото замърсяване са съгласувани с водещата инициатива на КР „Зелен пакт на местно равнище“.

Патрик Чайлд, заместник генерален директор на ГД „Околна среда“ на Европейската комисия и съпредседател на Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване, заяви: „Европейският зелен пакт, включително работата, която вършим за нулево замърсяване, е още по-необходима на фона на настоящата криза и руското нашествие в Украйна. Предизвикателството на енергийната сигурност, разгледано в стратегията на Комисията RePowerEU, изисква бързо ускоряване на декарбонизацията и внедряването на енергия от възобновяеми източници, което следва да има преки ползи за целите на ЕС за нулево замърсяване.  Тази платформа гарантира, че напредваме съвместно с жизненоважни партньори и заинтересовани страни, за да осигурим възможно най-голяма полза за гражданите по отношение на опазването на околната среда и общественото здраве.“

Изпълнителният директор на Европейската агенция за околна среда Ханс Бройнинкс подчерта: „Налице е бавен, но непрекъснат процес за постигане на амбицията за нулево замърсяване. Трябва да подобрим здравето в целия Европейски съюз, като същевременно намалим неравенствата.“ Той подчерта необходимостта от предотвратяване на болести, предизвикани или влошени от замърсяването, включително чрез Плана за действие за нулево замърсяване, така че да се осигури по-добро качество на живот на гражданите на ЕС, като същевременно се опазва околната среда.

Членовете на платформата обсъдиха и предложенията на Комисията в рамките на инициативата за устойчиви продукти и за преразглеждане на Директивата относно емисиите от промишлеността. Тези инициативи имат за цел да се намали замърсяването и да се гарантират повече кръгови цикли на производство и потребление в съответствие с целите на Европейския зелен пакт. Участниците изтъкнаха, че науката и иновациите предлагат нови решения за справяне със замърсяването на околната среда и че тези иновации трябва да бъдат внедрявани и прилагани, по-специално на местно и регионално равнище.

При представянето на становището на КР относно мисиите на „Хоризонт Европа“ председателят на регион Хелзинки Марку Маркула (Финландия/ЕНП) подчерта, че „мисиите“ са нов и жизненоважен инструмент, който може да окаже силно въздействие върху постигането на целта за нулево замърсяване. Той подчерта, че „трябва да изградим нова работна култура, основана на обмен на знания, за да се намали пропастта между академичните среди, експертите от промишлеността и създателите на политики“. В заключение бившият председател на КР припомни, че „дейностите по прогнозиране са важни за разбирането на големите потоци от информация и за прилагането на споделени знания чрез съчетаване на култура, обучение, изграждане на капацитет и научни изследвания. Необходими са повече инвестиции в научни изследвания и иновации, за да се разработи положителен въглероден отпечатък, който да може да противодейства на замърсяването и отрицателния въглероден отпечатък. За тази цел трябва да включим партньори от промишлеността и стопански субекти.“

Срещата беше и повод за обсъждане на приемането на работната програма на платформата за периода 2022—2024 г. Третото заседание на Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване е насрочено за октомври 2022 г. Поканата за следващото заседание и информация за семинарите и други прояви могат да бъдат намерени на уебстраницата на платформата.

Основна информация:

Първото заседание на Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване се проведе на 16декември 2021 г. в присъствието на комисаря по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс и председателя на Европейския комитет на регионите и управител на регион Централна Македония в Гърция Апостолос Цицикостас. Можете да прочетете съобщението за медиите тук и да гледате сесията тук.

За контакт:

Давид Крус

тел.: +32 (0)470 881 037 15David.Crous@cor.europa.eu

Тереза Зостман

тел. + 32 2282 2457 Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Споделяне :