Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Насърчаване на здравето в градовете с цел подобряване на качеството на живот на гражданите на ЕС  

През следващите десетилетия 70% от населението на света ще живее в градска среда. Това явление на урбанизация ще увеличи и засили ролята на градовете. Във връзка с това на 30 март в Брюксел Комисията по природни ресурси (NAT) на КР прие становище относно „Здравето в градовете: общо благо“, което съдържа набор от препоръки в приоритетни области на политиката като градоустройство, мобилност, околна среда и здравословно хранене, образование, спорт и управление.

Местните и регионалните лидери настояват в рамките на Програмата на ЕС за градовете да се създаде ново партньорство в областта на здравето, за да се изгради култура на съвместно планиране и здравето в градските райони да се насърчи в различни области на политика, а така също и сред националните правителства, регионите, градовете и отделните хора. Те посочват също, че „здравословни градове“ могат да се изградят само ако регионите и градовете започнат да прилагат ясни политики за подобряване на съществуващите социални системи и да избират нови модели на създаване и участие.

Роберто Пелла (IT/ЕНП) , докладчик по становището , обърна внимание и на значението на запазването на благосъстоянието на най-уязвимите групи, по-специално жените и децата и групите, за които съществува риск от развиване на такива медицински състояния като заболявания и увреждания: „ Неравенствата и социално-икономическите различия се увеличават, особено в градските райони, където до 2050 г. ще живеят 70% от световното население. Поради това в градовете трябва да се прилагат активни политики, за да се подобри качеството на живот и да се повиши осведомеността по въпросите на здравето и здравословния начин на живот".

Комисия NAT не призовава само за равен достъп до здравеопазване, но и за създаването на нови модели на многостепенно съвместно управление, при които институциите, предприятията, организациите на гражданското общество и гражданите могат да допринасят за проектирането на справедлива и обща градска система. В този смисъл членовете предлагат в големите градски центрове да се създадат обсерватории за определящите здравето фактори и информационни центрове, в които местните и регионалните власти да имат достъп до най-добрите практики и възможности за финансиране и да могат да обменят информация за такива практики и възможности.

Местните и регионалните власти припомнят неотложната необходимост от изследване и анализ на определящите здравето фактори, от оценка на проблемите, произтичащи от увеличаване на очакваната продължителност на живота и от преразглеждане на механизмите на социалната защита въз основа на данните за структурата на населението. Те признават, че застаряването на населението и свързаното с това увеличаване на случаите на хронични заболявания представляват проблем за устойчивостта на системите на здравеопазване и социална закрила, поради което насърчаването на мерките за прилагането на политики, насочени към определящите здравето фактори, е от основно значение за гарантирането на растежа на интелигентните, устойчиви и приобщаващи градове.

За контакт:

Виолета Войеводска

Тел.: +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu


Диандра Ваниджоли

Тел.: +32 2 282 22 99

diandra.vanigioli@cor.europa.eu

Споделяне :