Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Пилотно действие за партньорства за регионални иновации: Вашият регион може да кандидатства сега  

Европейският комитет на регионите и Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия отправят покана за изразяване на интерес за ново пилотно действие за партньорства за регионални иновации. В пилотното действие могат да участват до 24 европейски участници (държави членки, региони или групи от региони), които са мотивирани да преобразуват своите икономики и общества и които желаят да доразработят своята стратегическа рамка за политиките в сферата на иновациите, промишленото развитие, преходите към устойчивост и икономическото и социалното развитие в по-широк план. Крайният срок за заявяване на интерес е 25 април 2022 г.

Партньорствата за регионални иновации са допълващ подход, който се основава на положителния опит от стратегиите за интелигентна специализация. Инициативата има за цел да подобри координацията и насочеността на регионалните, националните и европейските политики в областта на научните изследвания и иновациите с цел осъществяване на екологичния и цифровия преход в Европа и преодоляване на разделението в областта на иновациите в ЕС.

Партньорствата ще бъдат твърдо заложени в рамката на политиката на ЕС, като подкрепят изпълнението на Европейския зелен пакт , „Хоризонт Европа“ , политиката на сближаване и NextGenerationEU . Особено внимание ще бъде отделено на инструментите и механизмите за управление, които мобилизират множество източници на финансиране и политики за увеличаване на въздействието и които могат да спомогнат за свързването на регионалните и националните инициативи с инициативите на ЕС за двойния преход.

Апостолос Цицикостас , председател на Европейския комитет на регионите, заяви: „ Целта на тази инициатива е да предостави на местните и регионалните власти в целия ЕС опит, контакти, сътрудничество, споделени интереси и експертни знания, които ще им помогнат да преодолеят успешно обществените предизвикателства, пред които всички ние сме изправени понастоящем. В дългосрочен план това може да спомогне за привличането на необходимите инвестиции и за мобилизирането по съгласуван начин на всички съответни политики и инструменти за финансиране.“

Елиза Ферейра , комисар по въпросите на сближаването и реформите, заяви: „ Насърчаването и разпространението на иновациите е от ключово значение за успеха на екологичния и цифровия преход. Всички региони имат потенциал за иновации, който трябва да бъде напълно оползотворен, за да не бъде пренебрегнат никой. Нуждаем се от силни партньорства за иновации, основани на стратегии за интелигентна специализация, адаптирани към силните страни и предизвикателствата на всяка територия и обединяващи различни фондове и политики. Регионите трябва да бъдат основни участници в оформянето на иновативния модел на растеж в Европа.“

Мария Габриел , комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „ Силните връзки между участниците в иновациите са в основата на процъфтяващите регионални екосистеми за иновации. „Партньорствата за регионални иновации“ ще осигурят на публични и частни участници платформа за инвестиране в иновации и стартиращи предприятия в посока на устойчива икономика и общество. Партньорствата ще включват всички налични инструменти на ЕС, за да се постигне осезаемо въздействие. Нуждаем се от новатори и инвеститори във всеки регион и държава. Партньорствата за регионални иновации ще ги свържат, за да изградят истинска общоевропейска иновационна екосистема.“

От участниците в пилотното действие ще се очаква да определят, в тясно сътрудничество със Съвместния изследователски център и КР, областите, в които желаят да съсредоточат пилотното действие. Това могат да бъдат социално-икономически или политически предизвикателства, специфични икономически сектори и/или области или инструменти на политиката. Дейностите по пилотното действие ще бъдат съобразени с областите от най-голям интерес за всеки участник.

Крайният срок за заявяване на интерес е 25 април 2022 г. Повече информация и указания за заявяването на интерес ще намерите в писмото от председателя Цицикостас и приложението към него . Избраните територии ще бъдат обявени през май, а официалното поставяне на начало е насрочено за 17 май.

За контакт:

секретариат на комисия SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Кметът на Габрово Таня Христова беше назначена на ръководна длъжност в Европейския комитет на регионите
Кметът на Габрово Таня Христова беше назначена на ръководна длъжност в Европейския комитет на регионите
04.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-FIRST-LIGHTHOUSE-EVENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Partnerships for Regional Innovation: First lighthouse event explores tools to locally address resilience and sustainability challenges
Partnerships for Regional Innovation: First lighthouse event explores tools to locally address resilience and sustainability challenges
09.09.2022