Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Партньорства за регионални иновации: 63 региона, седем града и четири държави членки бяха избрани за участие в пилотно действие  

Днес Комисията обяви избраните 63 региона, седем града и четири държави членки за участие в пилотния проект за партньорства за регионални иновации — инициатива, разработена съвместно с Комитета на регионите. Участниците в пилотното действие приветстват споделянето на добри практики и съвместното разработване и изпробване на инструменти за мобилизиране на множество източници на финансиране и политики, както и за свързване на регионалните и националните програми с инициативите на ЕС за екологична и цифрова трансформация. Тези партньорства ще послужат за целите на новата иновационна програма за Европа, съгласно която иновациите са движеща сила на трансформацията за постигане на устойчивост, свързвайки местните стратегии с инициативите на равнището на ЕС.

Поканата привлече широк кръг от представители на иновационната екосистема на ЕС, включващи участващи на национално равнище държави членки, като Словакия, и голям брой региони на ЕС, като Андалусия, Азорски острови, О-дьо-Франс, Остроботния, Подкарпатско воеводство, Северноегейски регион, Емилия-Романя и много други. Поканата също така даде импулс за сътрудничество и процес на свързване в мрежа по възходящия подход, които вече обединяват много участници от многорегионални мрежи. Това включва например региона на Балтийско море, механизма за биорегионите и разширения консорциум „Градове 4.0“ (Льовен, Болоня, Турку), в който участват също Айндховен (Нидерландия), Еспо (Финландия) и Клуж-Напока (Румъния).

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: По-силни и екологосъобразни икономики и по-справедливи общества могат да бъдат изградени само чрез поставяне на иновациите в основата на програмата за политиката на ЕС. Нуждаем се от иновации във всеки регион и във всяка държава, които да са свързани помежду си, за да успеем с екологичния и цифровия преход. Тези партньорства ни дават възможност да изградим мостове за улесняване на полезните взаимодействия между инвестициите и новаторските решения. Очаквам с нетърпение новаторските идеи и подходи, които партньорствата ще оформят заедно.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: Сътрудничеството и иновациите са основни условия за устойчивото и стабилно развитие на регионите на ЕС. Всички територии имат потенциал за иновации, който трябва да бъде използван, затова с радост установих големия интерес към поканата. Очаквам с нетърпение резултатите от пилотния проект, като се надявам, че той ще допринесе за преодоляване на трайните различия между регионите в областта на иновациите, които различия ограничават резултатите на ЕС като цяло.

Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас, заяви: Като насърчаваме иновациите, ние укрепваме устойчивостта на местно равнище и подобряваме капацитета на нашите местни общности да се справят с извънредни ситуации, да защитават гражданите и да подкрепят местните икономики. В този контекст разчитаме на подкрепата на комисарите Ферейра и Габриел при съвместната работа по партньорствата за регионални иновации като основен инструмент за координиране на всички налични средства за разпространение на иновациите по места с поставяне на акцент върху повишаването на енергийната ефективност и устойчивостта на нашите региони, градове и села.

Наръчник за партньорствата за регионални иновации

Участниците в пилотния проект ще се запознаят с новите партньорства за регионални иновации с помощта на „Наръчник за партньорствата за регионални иновации“ — документ с първоначални насоки, публикуван днес от Съвместния изследователски център. С наръчника се предлага широк набор от инструменти и механизми за управление, за да се подобри координацията на регионалните, националните и европейските политики в областта на иновациите с цел осъществяване на екологичния и цифровия преход в Европа и преодоляване на различията в ЕС в областта на иновациите. Основен елемент на предложения подход е въвеждането на местни мисии за координиране на действията по съгласувана насочваща логика, с което да се даде възможност за проучване на широкообхватни комбинации от политики за иновации на системно равнище.

По време на изпълнението на пилотното действие участниците ще изпробват тези инструменти на политиката, като същевременно съвместно ще изготвят оперативни насоки. Наръчникът и пилотното действие също така ще насърчават добрите практики, ще улесняват ученето чрез експериментиране и ще подкрепят публичните администрации и по-широката екосистема.Пилотното действие няма да окаже въздействие върху текущия процес на програмиране на фондовете за периода 2021—2027 г.

Контекст

Партньорствата са залегнали в бъдещата нова иновационна програма за Европа, за да се подпомогне интегрирането на инициативите и инвестициите на равнището на ЕС и на национално равнище. С тях пряко се цели да се подобрят иновационните екосистеми като една от основните области за повишаване на резултатите на Европа в областта на иновациите. Основната цел е да се засили взаимосвързаността на регионалните и местните иновационни екосистеми и да се укрепят европейските устойчиви вериги за създаване на стойност и дълбокотехнологичните сектори.

Партньорствата представляват допълващ подход, който се основава на положителния опит от стратегиите за интелигентна специализация. Интелигентната специализация представлява основан на местните условия подход, който е създаден въз основа на политиката на сближаване на ЕС и цели определянето на стратегически области за намеса въз основа както на анализ на силните страни и потенциала на икономиката, така и на процес на предприемаческо откритие с широко участие на заинтересованите страни. Интелигентната специализация е насочена основно към иновациите и има важна роля за подкрепата на научните изследвания и иновациите, за да се гарантира устойчиво и стабилно развитие на всички региони в Европа.

Избраните територии ще участват или индивидуално, или като част от шест различни мрежи от региони и градове на ЕС. Чрез участниците в пилотното действие са представени общо 23 държави членки. Поканата за изразяване на интерес беше открита в периода от март до април 2022 г.

За повече информация

Партньорства за регионални иновации — Платформа за интелигентна специализация

Уебсайт на комисия SEDEC на Европейския комитет на регионите 

Наръчник за партньорствата за регионални иновации

Карти на участниците в поканата

Споделяне :