Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Регионалните и местните лидери оправят искане за нов пакт въз основа на ясна програма за селските райони и увеличаване на инвестициите, за да се помогне на селските общности да излязат от кризата  

Европейският комитет на регионите (КР) обсъди с Януш Войчеховски , европейски комисар по въпросите на земеделието, начините за стимулиране на възстановяването в селските райони на Европа. Регионите и градовете отправят искане за „Пакт за селските райони“ за определяне на цели и координиране на общата селскостопанска политика, структурните фондове и Механизма за възстановяване и устойчивост, за преодоляване на кризата в селските райони, укрепване на сближаването, увеличаване на екологосъобразността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, оказване на подкрепа на местните производители и диверсифициране на възможностите за растеж в селските общности. Пактът за селските райони следва също така да осигури приобщаващо управление чрез мобилизиране европейските, националните, регионалните и местните участници за постигане на устойчиво възстановяване в селските райони на Европа. Тези аспекти бяха утвърдени в становище относно „Стратегия на ЕС за възраждане на селските райони“ (недвусмислен призив за програма за селските райони) с подкрепата на членовете на КР.

Пандемията от COVID-19 внесе допълнителни въпроси и неотложност в стремежа за възраждане на селските райони навсякъде в Европейския съюз. Селските райони, градовете и селата понесоха тежко спада в търсенето на селскостопански продукти, който настъпи след затварянето на баровете и ресторантите и преустановяването на туризма в целия ЕС. Освен това те са и в по-уязвимо положение, тъй като имат ограничен достъп до медицински центрове, болници, транспорт, както и слаб или несъществуващ достъп до интернет. Цифровото разделение оказа особено силно въздействие върху образованието и стопанската дейност.

Има опасност един твърд Брексит да засегне тежко много селски региони и той ще бъде с катастрофални последици за селските райони, например Лийтрим, откъдето е докладчикът на КР по становището за възраждане на селските райони, Енда Стенсън.

„Тази криза изисква ЕС да преобразува своята предстояща дългосрочна визия за селските райони в конкретен „Пакт за селските райони. Трябва да постигнем целите си за подобряване на транспорта, свързаността, здравните и образователните услуги, но също така и за диверсифициране на икономиката в селските райони и насърчаване на устойчивото местно производство на селскостопански хранителни продукти“ , заяви председателят на Европейския комитет на регионите, Апостолос Цицикостас .

Януш Войчеховски , европейски комисар по въпросите на земеделието, заяви: „Всички области на политиката и фондове на ЕС трябва да работят съвместно за постигането на целите на визията за селските райони, като се оптимизира сътрудничеството и съгласуваността на финансирането от страна на ЕС и държавите членки. Намирането на по-добри и по-ефективни начини за използване на съществуващите механизми за подпомагане, за да се отговори на нуждите на селските райони, е действително една от важните цели на визията.“

По време на дебата членовете на КР подчертаха необходимостта от систематичен подход чрез приемането на конкретна и осезаема „Програма за селските райони“. Тъй като средствата по новата многогодишна финансова рамка за ОСП са значително по-ниски, отколкото през текущия програмен период, е още по-важно да се гарантира съгласуваност и хармонизация между Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и други европейски фондове, като Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд и „Хоризонт Европа“. Увеличаването на инвестициите е възможно благодарение на безпрецедентните усилия, които ЕС ще положи през следващото десетилетие, и като се гарантира, че във всички съответни политики на ЕС се обръща внимание на развитието на селските райони. Тези синергии биха позволили на участниците в селските райони да се справят по-добре с междусекторните въпроси, да подобрят сътрудничеството и качеството на живот в селските райони.

Енда Стенсън (Ирландия/EA), член на Съвета на графство Лийтрим и докладчик по становището относно „Стратегията на ЕС за възраждане на селските райони“ , изтъкна: „Настоящата пандемия разкри и изостри последиците от дългогодишните заплахи, пред които са изправени селските райони, и направи възраждането на селските райони още по-неотложно. Трябва да превърнем нашите селски общности в най-добрите места за живеене, работа и отглеждане на семейство. За тази цел се нуждаем от пакт за селските райони, за да се инвестира в услуги, свързаност и хора. Призовавам всички институции на ЕС да работят заедно за намиране на решения, които гарантират икономическа, социална и екологична устойчивост на нашия сектор на ОСП и са от полза за нашите селски райони. Нашите общности са готови, така че да не пропускаме възможността за възраждане на селските райони.“

Улрика Ландергрен (Швеция/Renew Europe), член на Общинския съвет на Кунгсбака и председател на Комисията по природни ресурси (NAT) на Европейския комитет на регионите, заяви в заключение: „Поляризацията на обществото винаги води до сериозни проблеми и заплахи за демокрацията. От една страна, наблюдава се увеличаване на неравенството по отношение на благосъстоянието, а от друга — нарастващо разделение между селските и градските райони в Европа. Това не е здравословно и трябва да намерим начини за увеличаване на привлекателността на селските общности. Пактът за селските райони би представлявал първата стъпка в тази посока.“

Франц Богович , член на Европейския парламент и съпредседател на интергрупата за селските, планинските и отдалечените райони (RUMRA) и интелигентните села , посочи: „Ако няма ферми, няма да има трапеза. Трябва да бъде възстановено доверието между потребителите и земеделските стопани. Селските райони не представляват само горско и селско стопанство. Нуждаем се от устойчиви селски райони, в които младите хора могат да имат съвременни работни места, а възрастните да могат да продължат да живеят без понижаване на качеството на живота. В основата на това е широколентовата връзка.

Когато говорим за интелигентни села, става въпрос за здраве, мобилност, социални грижи, туризъм, цифрови платформи, решения за енергия от възобновяеми източници и много други неща. Важно е интелигентните села да се възприемат хоризонтално и да се започне премахване на разделенията. Нуждаем се от стратегия за интелигентни села, интегрирана в Кохезионния фонд. Неуморно работя за това в Европейския парламент.“

Настоящата пандемия може също така да предостави уникална възможност за развитие и изграждане на устойчивостта на селските райони чрез стимулиране на местното устойчиво производство, акцентиране върху късите вериги на доставки и стремеж за насърчаване на местните и регионалните форми на производство. Регионите и градовете и техните местни производители са основни участници в прехода към по-устойчива и справедлива продоволствена система, както е описано в становището „От фермата до трапезата — местното и регионалното измерение“ , изготвено от Гуидо Милана (Италия/ПЕС), член на Общинския съвет на Олевано Романо (Рим).

Селските и междинните райони представляват 88 % от територията на ЕС; в тях живеят 55 % от неговото население, произвеждат се 43 % от брутната добавена стойност и се намират 56 % от работните места.

Допълнителна информация:

За контакт:

Виолета Войеводска

тел.: +32 (0)2 282 2289

Mобилен телефон: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
Започна подаването на кандидатури за наградите на ЕС за биологично производство
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023