Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
Използване на железопътния сектор за екологосъобразен растеж на местно и регионално равнище  
Местните и регионалните лидери подчертават потенциала на железопътния сектор за европейския зелен курс и други основни политически приоритети на ЕС

Потенциалът на железопътния сектор за изпълнение на политическите приоритети на ЕС е основната тема и заглавието на становището, прието от членовете на Европейския комитет на регионите (КР) на пленарната им сесия през декември. В становището си Паскал Манжен (Франция/ЕНП), член на Регионалния съвет на Гранд Ест, извежда на преден план начини за повишаване на екологосъобразността на транспортния сектор чрез по-добро използване на железопътния транспорт, както и възможностите на железопътния транспорт да допринесе за по-голямо икономическо и социално сближаване в регионите на Европа.

Новата Комисия постави декарбонизацията и смекчаването на последиците от изменението на климата на челно място сред своите политически приоритети като част от „Европейския зелен курс“. Транспортният сектор като цяло е отговорен за около 27 % от емисиите на парникови газове в ЕС. От всички видове транспорт железопътният сектор е с едни от най-ниските равнища на емисии и е също така единственият сектор, в който се наблюдава спад на общите емисии въпреки нарастващия обем на транспорта. По-специално железопътните линии на регионално и местно равнище могат да спомогнат не само за декарбонизацията и смекчаването на последиците от изменението на климата, но също така и за оказване на подкрепа на други всеобхватни политически приоритети на ЕС.

Влаковете предлагат добро съчетание от скорост, безопасност, удобство, ефективност и екологични резултати . Въпреки това железопътният транспорт все още представлява 12 % от превоза на товари (на товарния автомобилен транспорт се падат 50 %) и по-малко от 10 % от пътническия транспорт. Един от основните проблеми е това, че връзките не са равномерно разпределени в регионите на ЕС — въпреки че второстепенните регионални линии са много важни за свързване на основните транспортни маршрути със селските райони и периферните региони и територии в ЕС. Осигуряването на необходимата инфраструктура не само ще предостави по-добри връзки между градовете, крайградските зони и селските райони, но освен това ще намали и икономическите разлики между тях, ще укрепи вътрешния пазар и ще подобри свободното движение на хора и стоки “, заяви Паскал Манжен (Франция/ЕНП), докладчик по становището „ Потенциал на железопътния сектор за изпълнение на политическите приоритети на ЕС “.

С цел да се премине към други видове транспорт, на равнището на ЕС могат да се приложат стратегически мерки във връзка с Европейския зелен курс (принципа „замърсителят плаща“, по-балансирани системи за таксуване, инвестиции в цифровизацията и т.н.). Успоредно с това железопътният сектор трябва да се ангажира с по-нататъшно повишаване на надеждността, удобството и достъпността на влаковете за пътници и товари. Освен това железопътният сектор и публичните органи на ЕС би трябвало да обмислят заедно как най-добре да се отговори на нарастващото търсене за подновяване на нощните влакове в ЕС, тъй като гражданите все повече търсят решения, съобразени в по-голяма степен с климата, за пътувания на дълги разстояния в Европа. Местните и регионалните власти играят важна роля за насърчаването на дискусиите относно финансирането и възможните решения както с публичните, така и с частните участници, като предлагат реална алтернатива на по-замърсяващите видове транспорт на достъпни цени.

Железопътният сектор трябва да инвестира в цифровизацията, киберсигурността и услугите „от врата до врата“, насочени към проблемните участъци от „последната миля“. Ние трябва да ги подкрепяме както финансово, така и чрез законодателство за насърчаване на преминаването към видове транспорт с ниски емисии. Някои от примерите са „интернализацията на външни разходи“ като замърсяването чрез прилагане на принципа „замърсителят плаща“, преразглеждане на действащите освобождавания от ДДС, които се прилагат за някои форми на трансграничен транспорт, но не и за железопътния транспорт, и възможността за общо групово освобождаване за инвестиции в интермодални логистични платформи“, заяви докладчикът Манжен .

Освен това той призова и за признаване на специалната роля на пътническите гари като културни платформи. „ Пътническите гари представляват важни проводници на култура с широк обхват. Особено в средноголемите градове гарите са често неизползван източник на алтернативни на музеите или фестивалите културни средища “, заяви г-н Манжен . Той също така предлага да се завишат целите на популярните пътувания по програмата #DiscoverEU programme и Interrail посредством специална програма с прояви в европейските градове и регионите с акцент върху местните железопътни гари.

За контакт:

Кармен Шмидле

Тел. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Регионалните и местните лидери в ЕС настояват за инвестиции в местното производство за осигуряването на устойчиви храни на достъпни цени
Регионалните и местните лидери в ЕС настояват за инвестиции в местното производство за осигуряването на устойчиви храни на достъпни цени
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Местните лидери настояват за по-силна подкрепа за устойчив и достъпен транспорт с цел по-добра защита на здравето на гражданите и околната среда
Местните лидери настояват за по-силна подкрепа за устойчив и достъпен транспорт с цел по-добра защита на здравето на гражданите и околната среда
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022