Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
По-добро законодателство на ЕС: КР стартира RegHub 2.0 за наблюдение на политиките на ЕС по места  

В разгара на кризата, предизвикана от COVID-19, гражданите очакват от ЕС да намери ефективни решения: проектът RegHub 2.0 на Европейския комитет на регионите спомага да се оценят постигнатите от ЕС резултати посредством обновена мрежа от 46 членове, 10 наблюдатели и един асоцииран орган.

Днес Европейският комитет на регионите постави началото на ново поколение регионални центрове , които да следят законодателството на ЕС по места и да гарантират, че мнението на стотици регионални и местни заинтересовани страни се взема предвид при оценката на политиките на Съюза. Новите центрове включват 46 членове, 10 наблюдатели и един асоцииран орган, и формират подгрупа в рамките на платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) на Европейската комисия. На проявата присъства и заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, Марош Шефчович . Преди това беше проведена пилотна фаза, която доказа, че регионалните центрове изпълняват ефективно функцията си да следят прилагането на законодателството в пет области на политиката на ЕС и да докладват констатациите си посредством КР на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета.

Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: Горещо приветствам новото поколение регионални центрове. Звената за контакт на RegHub доказаха своята уникална ефективност по отношение на преодоляването на дистанцията при консултациите между Брюксел и нашите региони. Те получават обратна връзка директно от онези, които се сблъскват ежедневно с въздействието на политиките на ЕС върху живота на хората, и могат да предложат на Европейската комисия безценна информация и принос за повишаването на тяхната ефективност. Така например, благодарение на нашите звена за контакт, Комисията ще може да обогати оценката на директивите за трансграничното здравно обслужване, като се запознае с опита, натрупан от служителите в регионалните болници от Източна Словения до Алентежу.“

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, Марош Шефчович , който откри проявата, отбеляза: „С огромна радост приветствам включването на RegHub 2.0 в новата платформа „Готови за бъдещето“, която има за цел да опрости и модернизира законодателството на ЕС и да намали бюрокрацията. Регионалните и местните власти ще играят ключова роля поради уникалния си досег с най-пряко засегнатите. От особено значение ще бъде техният принос по въпросите, свързани с планирането и издаването на разрешения за инфраструктурата на 21-ви век. Предвид стремежа ни да дадем нов тласък на европейската икономика, като инвестираме в екологосъобразна, цифрова, но също и медицинска инфраструктура, това може да окаже реално въздействие по места.“

Майкъл Мърфи (Ирландия/ЕНП) , член на Съвета на графство Типъреъри и председател на Комисията на КР по икономическа политика (ECON), посочи: „От създаването си преди две години RegHub се управлява от комисия ECON, на която съм председател. За мен е огромно удоволствие да видя стартирането на RegHub 2.0 и резултатите, които мрежата е постигнала до този момент. Днешните дискусии потвърждават, че по-доброто законотворчество и основаното на факти разработване на политиките не трябва да бъдат само лозунги, издигани от брюкселската „кула от слонова кост“. Те трябва да бъдат в основата на европейските правила и да вземат предвид опита на нашите градове и региони. Радвам се, че мога да допринеса за тези усилия и очаквам с нетърпение предстоящата работа през следващите месеци, за да помогна за постигането на тази цел.“

Марк Шпайх (Германия/ЕНП) , държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на провинция Северен Рейн-Вестфалия — един от регионите, участващи в мрежата RegHub 2.0 — и председател на Комисията на КР по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи ( CIVEX ), заяви: „Консултациите на мрежата RegHub предоставят на гражданите, дружествата, особено МСП, и публичните служби възможност да споделят своя опит с прилагането на законодателството на ЕС. Това означава също, че мрежата дава по-голяма гласност на гражданите и икономическите участници на равнище ЕС. Днес мрежата RegHub получава официално признание като част от платформата „Готови за бъдещето“ на Европейската комисия. В резултат на това не само мрежата RegHub, но и всички граждани и икономически участници, ще имат по-пряко влияние и въздействие върху европейското законодателство. Същевременно консултациите на RegHub ще укрепят и разширят доказателствената база на становищата на платформата.“

Работната програма на новото поколение регионални центрове и техните области на експертен опит ще бъдат определени след пленарното заседание на платформата F4F на 4 март, на което ще бъдат набелязани политиките на ЕС, които да бъдат проучени.

Контекст:

Относно Мрежата от регионални центрове (RegHub) : 70 % от законодателството на ЕС се прилага на местно и регионално равнище. В резултат на това местните и регионалните власти имат ценен опит от първа ръка по отношение на прилагането на законодателството на ЕС в тясна връзка с местните предприятия, социалните партньори, гражданското общество и гражданите. Посредством становищата си КР официално споделя позицията на местните и регионалните власти относно законодателните предложения на ЕС. И все пак знанията на местните и регионалните власти и техният опит в прилагането на законодателството на ЕС би следвало да се използват на по-ранен етап от законодателния процес. RegHub удовлетворява тази необходимост, като събира такъв вид технически познания „по места“ и ги предава на Европейската комисия и на двата законодателни органа, които ги използват в своите прегледи, оценки и проверки за пригодност. В качеството си на институционална трибуна на регионите и градовете в ЕС, КР има уникалната възможност да събира приноса на всички местни и регионални власти за тази цел. Затова през 2019 г. КР създаде пилотен проект за регионална мрежа, която да извършва преглед на прилагането на политиките на ЕС. Инициативата беше стартирана в отговор на една от препоръките на Работната група по въпросите на субсидиарността , създадена от тогавашния председател на Европейската комисия през първата половина на 2018 г. Мрежата се състои от специални „звена за контакт“ — служители на местна или регионална администрация, които събират техническа обратна информация от заинтересованите страни относно техния опит в изпълнението на действащите политики на ЕС „по места“. По този начин мрежата добавя местната и регионалната гледна точка в изготвянето на политиките на ЕС и разширява фактологичната му обосновка.

Относно платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) : Европейската комисия ще взема предвид становищата на платформата, за да гарантира, че законите на ЕС помагат на хората и предприятията, по-специално МСП, а не ги възпрепятстват . Работата на платформата ще се съсредоточи върху теми, изведени на преден план в годишната работна програма. За всяка тема платформата ще събира данни от широк кръг публични и частни заинтересовани страни относно потенциала за опростяване и намаляване на ненужните разходи, свързани с конкретни законодателни актове на ЕС, без да се подкопава постигането на техните цели. След това платформата ще изготвя становища, като взема предвид възможностите за цифровизация и законодателната наситеност. Тези усилия са част от програмата на Европейската комисия за по-добро регулиране. Европейският комитет на регионите е представен в правителствената група на платформата с трима от шестимата председатели на комисии, наред с 27 представители на правителствата на държавите — членки на ЕС.

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

Mobile: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне: