Кликнете тук, за да получите автоматичен превод на текста по-долу.
По-добро законодателство на ЕС: КР стартира RegHub 2.0 за наблюдение на политиките на ЕС по места  

В разгара на кризата, предизвикана от COVID-19, гражданите очакват от ЕС да намери ефективни решения: проектът RegHub 2.0 на Европейския комитет на регионите спомага да се оценят постигнатите от ЕС резултати посредством обновена мрежа от 46 членове, 10 наблюдатели и един асоцииран орган.

Днес Европейският комитет на регионите постави началото на ново поколение регионални центрове , които да следят законодателството на ЕС по места и да гарантират, че мнението на стотици регионални и местни заинтересовани страни се взема предвид при оценката на политиките на Съюза. Новите центрове включват 46 членове, 10 наблюдатели и един асоцииран орган, и формират подгрупа в рамките на платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) на Европейската комисия. На проявата присъства и заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, Марош Шефчович . Преди това беше проведена пилотна фаза, която доказа, че регионалните центрове изпълняват ефективно функцията си да следят прилагането на законодателството в пет области на политиката на ЕС и да докладват констатациите си посредством КР на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета.

Председателят на Европейския комитет на регионите Апостолос Цицикостас заяви: Горещо приветствам новото поколение регионални центрове. Звената за контакт на RegHub доказаха своята уникална ефективност по отношение на преодоляването на дистанцията при консултациите между Брюксел и нашите региони. Те получават обратна връзка директно от онези, които се сблъскват ежедневно с въздействието на политиките на ЕС върху живота на хората, и могат да предложат на Европейската комисия безценна информация и принос за повишаването на тяхната ефективност. Така например, благодарение на нашите звена за контакт, Комисията ще може да обогати оценката на директивите за трансграничното здравно обслужване, като се запознае с опита, натрупан от служителите в регионалните болници от Източна Словения до Алентежу.“

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, Марош Шефчович , който откри проявата, отбеляза: „С огромна радост приветствам включването на RegHub 2.0 в новата платформа „Готови за бъдещето“, която има за цел да опрости и модернизира законодателството на ЕС и да намали бюрокрацията. Регионалните и местните власти ще играят ключова роля поради уникалния си досег с най-пряко засегнатите. От особено значение ще бъде техният принос по въпросите, свързани с планирането и издаването на разрешения за инфраструктурата на 21-ви век. Предвид стремежа ни да дадем нов тласък на европейската икономика, като инвестираме в екологосъобразна, цифрова, но също и медицинска инфраструктура, това може да окаже реално въздействие по места.“

Майкъл Мърфи (Ирландия/ЕНП) , член на Съвета на графство Типъреъри и председател на Комисията на КР по икономическа политика (ECON), посочи: „От създаването си преди две години RegHub се управлява от комисия ECON, на която съм председател. За мен е огромно удоволствие да видя стартирането на RegHub 2.0 и резултатите, които мрежата е постигнала до този момент. Днешните дискусии потвърждават, че по-доброто законотворчество и основаното на факти разработване на политиките не трябва да бъдат само лозунги, издигани от брюкселската „кула от слонова кост“. Те трябва да бъдат в основата на европейските правила и да вземат предвид опита на нашите градове и региони. Радвам се, че мога да допринеса за тези усилия и очаквам с нетърпение предстоящата работа през следващите месеци, за да помогна за постигането на тази цел.“

Марк Шпайх (Германия/ЕНП) , държавен секретар по федерални, европейски и международни въпроси на провинция Северен Рейн-Вестфалия — един от регионите, участващи в мрежата RegHub 2.0 — и председател на Комисията на КР по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи ( CIVEX ), заяви: „Консултациите на мрежата RegHub предоставят на гражданите, дружествата, особено МСП, и публичните служби възможност да споделят своя опит с прилагането на законодателството на ЕС. Това означава също, че мрежата дава по-голяма гласност на гражданите и икономическите участници на равнище ЕС. Днес мрежата RegHub получава официално признание като част от платформата „Готови за бъдещето“ на Европейската комисия. В резултат на това не само мрежата RegHub, но и всички граждани и икономически участници, ще имат по-пряко влияние и въздействие върху европейското законодателство. Същевременно консултациите на RegHub ще укрепят и разширят доказателствената база на становищата на платформата.“

Работната програма на новото поколение регионални центрове и техните области на експертен опит ще бъдат определени след пленарното заседание на платформата F4F на 4 март, на което ще бъдат набелязани политиките на ЕС, които да бъдат проучени.

Контекст:

Относно Мрежата от регионални центрове (RegHub) : 70 % от законодателството на ЕС се прилага на местно и регионално равнище. В резултат на това местните и регионалните власти имат ценен опит от първа ръка по отношение на прилагането на законодателството на ЕС в тясна връзка с местните предприятия, социалните партньори, гражданското общество и гражданите. Посредством становищата си КР официално споделя позицията на местните и регионалните власти относно законодателните предложения на ЕС. И все пак знанията на местните и регионалните власти и техният опит в прилагането на законодателството на ЕС би следвало да се използват на по-ранен етап от законодателния процес. RegHub удовлетворява тази необходимост, като събира такъв вид технически познания „по места“ и ги предава на Европейската комисия и на двата законодателни органа, които ги използват в своите прегледи, оценки и проверки за пригодност. В качеството си на институционална трибуна на регионите и градовете в ЕС, КР има уникалната възможност да събира приноса на всички местни и регионални власти за тази цел. Затова през 2019 г. КР създаде пилотен проект за регионална мрежа, която да извършва преглед на прилагането на политиките на ЕС. Инициативата беше стартирана в отговор на една от препоръките на Работната група по въпросите на субсидиарността , създадена от тогавашния председател на Европейската комисия през първата половина на 2018 г. Мрежата се състои от специални „звена за контакт“ — служители на местна или регионална администрация, които събират техническа обратна информация от заинтересованите страни относно техния опит в изпълнението на действащите политики на ЕС „по места“. По този начин мрежата добавя местната и регионалната гледна точка в изготвянето на политиките на ЕС и разширява фактологичната му обосновка.

Относно платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) : Европейската комисия ще взема предвид становищата на платформата, за да гарантира, че законите на ЕС помагат на хората и предприятията, по-специално МСП, а не ги възпрепятстват . Работата на платформата ще се съсредоточи върху теми, изведени на преден план в годишната работна програма. За всяка тема платформата ще събира данни от широк кръг публични и частни заинтересовани страни относно потенциала за опростяване и намаляване на ненужните разходи, свързани с конкретни законодателни актове на ЕС, без да се подкопава постигането на техните цели. След това платформата ще изготвя становища, като взема предвид възможностите за цифровизация и законодателната наситеност. Тези усилия са част от програмата на Европейската комисия за по-добро регулиране. Европейският комитет на регионите е представен в правителствената група на платформата с трима от шестимата председатели на комисии, наред с 27 представители на правителствата на държавите — членки на ЕС.

За контакт:

Мари-Пиер Жуглен

Mobile: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Споделяне :
 
Новини по темата

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/BG/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023